Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2021

Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Σπουδών ΕΣΔΙ (Πολ/Ποιν - Εισαγ) - ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 109/2021

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 109/2021 

 

5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 6917
Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Σπου-
δών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών
για τις κατευθύνσεις της Πολιτικής - Ποινικής Δι-
καιοσύνης, Ειρηνοδικών και Εισαγγελέων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 ν. 3689/2008 «Εθνική
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις»
(Α’ 164), όπως ισχύει.
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).


3. Την υπ’ αρ. 49940/7.7.2011 απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
«Συγκρότηση Συμβουλίου Σπουδών της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών για τις κατευθύνσεις της Πολι-
τικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Εισαγγελέων»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 227), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την υπ’ αρ. 57023/30.11.2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης «Αντικατάσταση Διευθυντή Κατάρτι-
σης και Επιμόρφωσης για την κατεύθυνση των Εισαγ-
γελέων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 1020), αποφασίζουμε:
Ορίζουμε μέλος του Συμβουλίου Σπουδών της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για τις κατευθύνσεις Πο-
λιτικής - Ποινικής Δικαιοσύνης, Ειρηνοδικών και Εισαγ-
γελέων, τον Σταμάτιο Δασκαλόπουλο του Γεωργίου (ΑΔΤ
**), Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, Διευθυντή
Κατάρτισης και Επιμόρφωσης για την κατεύθυνση των
Εισαγγελέων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"