Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2021

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ (Πολ/Ποιν - Εισ) - ΦΕΚ Γ 232/2021

 ΦΕΚ Γ 232/2021

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 28ης Ιανουαρίου 2021, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90
του Συντάγματος, των άρθρων 49, 51, 52 και 78 του Κώ-
δικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστι-
κών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α’35),
όπως ισχύουν, της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου
Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Δαπάνες μετακινούμε-


νων εντός και εκτός επικράτειας» (Α’ 94), το π.δ. 83/2019
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121) και
τις υπ΄αρ. 196/5.11.2020, 197/5.11.2020, 208/3.12.2020,
209/3.12.2020, 210/3.12.2020, 211/3.12.2020, 212/
3.12.2020, 213/3.12.2020 και 215/3-12-2020 αποφάσεις
του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και
Ποινικής Δικαιοσύνης.
Α. Αποσπάται, στο Πρωτοδικείο Ευρυτανίας, ο Πρω-
τοδίκης Λιβαδειάς, Παναγιώτης Τελωνιάτης του Ηλία,
για έξι (6) μήνες.
Β. Αποσπάται, στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, η Πρωτο-
δίκης Άρτας, Ευγενία Τσακλίδου του Θεοδώρου, για έξι
(6) μήνες.
Γ. Αποσπάται, στο Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας, ο Πρω-
τοδίκης Ηλείας, Μιχαήλ Πηλιχός του Δημητρίου, για έξι
(6) μήνες.
Δ. Αποσπάται, στην Εισαγγελία Εφετών Ανατολικής
Κρήτης, η Αντεισαγγελέας Εφετών Κρήτης, Μαρία Δη-
μητριάδου του Ιωάννη, για έξι (6) μήνες.
Ε. Παρατείνεται η απόσπαση της Αντεισαγγελέα Πρω-
τοδικών Αθηνών, Φωτεινής-Χριστίνας Γκιντώνη του
Σταύρου, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά, για έξι
(6) μήνες ακόμη.
ΣΤ. Αποσπάται, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Γυθείου,
η Πάρεδρος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Μα-
ρία Γιαννούλη του Γεωργίου, για έξι (6) μήνες.
Ζ. Αποσπάται, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλεί-
ου, η Πάρεδρος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών,
Ευτυχία Σεργεντάνη του Νικολάου, για έξι (6) μήνες.
Η. Αποσπάται, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κορίνθου,
η Πάρεδρος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αθα-
νασία Σιάκουλη του Βασιλείου, για έξι (6) μήνες.
Θ. Αποσπάται, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σπάρτης,
η Πάρεδρος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Μα-
ριάννα Μαρλά του Γεωργίου, για έξι (6) μήνες.

(Αρ. απόφ. δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οι-
κονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης:
57141/11-1-2021 (ΑΔΑ: ΨΖΓ7Ω-ΟΡΩ), 57141Α/11-1-2021
(ΑΔΑ: ΨΚΩΦΩ-ΙΞΨ), 57141Β/11-1-2021 (ΑΔΑ: 6Λ00Ω-
1ΚΥ), 57141Γ/11-1-2021 (ΑΔΑ: ΩΙΓ3Ω-Ω5Κ)] .
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"