Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2021

Συγκρότηση του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβου- λίου (άρθρο 91 του Συντάγματος) για το έτος 2021. - ΦΕΚ B 344/2021

ΦΕΚ B 344/2021 

 

 Αριθμ. 645 (1)
Συγκρότηση του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβου-
λίου (άρθρο 91 του Συντάγματος) για το έτος
2021.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 91 του Συντάγματος.
β) Του άρθρου 96 του Κώδικα Οργανισμού Δικα-
στηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κ.ν. 1756/1988, Α΄35), όπως ισχύει.


2. Το υπ΄αρ. 160/20 πρακτικό συνεδριάσεως του Α΄
Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας σε συμβού-
λιο και σε δημόσια συνεδρίαση της 18ης Δεκεμβρίου
2020 σχετικά με την κλήρωση των μελών του Ανωτάτου
Πειθαρχικού Συμβουλίου για το έτος 2021.
3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄121).
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.
Συγκροτούμε:
Το κατά το άρθρο 91 του Συντάγματος Ανώτατο Πει-
θαρχικό Συμβούλιο για τη χρονική περίοδο από 1η Ια-
νουαρίου 2021 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 απο-
τελούμενο από την Αϊρίν-Έβελυν-Μικέλα-Μαίρη Σαρπ
του Γκόρντον-Χένρυ, Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας, ως Πρόεδρο και από τα κατωτέρω μέλη που
κληρώθηκαν σε δημόσια συνεδρίαση του Α΄ Τμήματος
του Συμβουλίου της Επικρατείας στις 18.12.2020 κατά
σειρά κλήρωσης, ως εξής:
Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ
1. α) Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου του Χρήστου, Αντι-
πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας.
β) Βικτωρία Πλαπούτα του Λαζάρου, Σύμβουλο της
Επικρατείας.
2. α) Αναστασία Περιστεράκη του Αλεξάνδρου, Αρε-
οπαγίτη.
β) Μαρία Γεωργίου του Μιχαήλ, Αντιπρόεδρο του Αρεί-
ου Πάγου.
3. α) Γεώργιο Βοΐλη του Ιωάννη, Σύμβουλο του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου.
β) Ασημίνα Σαντοριναίου του Χριστοφόρου, Αντιπρό-
εδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4. α) Κωνσταντίνο Χριστοδούλου του Νικολάου, Καθη-
γητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών.
β) Χαράλαμπο Παμπούκη του Παναγιώτη, Καθηγητή
της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
ΙΙ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. α) Όλγα Ζύγουρα του Σταύρου, Σύμβουλο της Επι-
κρατείας.
β) Όλγα Παπαδοπούλου του Μιχαήλ, Σύμβουλο της
Επικρατείας.
2. α) Μαρία Νικολακέα του Παναγιώτη, Αντιπρόεδρο
του Αρείου Πάγου.
β) Θεόδωρο Κανελλόπουλο του Γεωργίου, Αρεοπαγίτη.
3. α) Κωνσταντίνο Κωστόπουλο του Χρήστου, Αντι-
πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
β) Δημήτριο Πέππα του Παναγιώτη, Σύμβουλο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4. α) Δημήτριο Ζερδελή του Χριστοφόρου, Καθηγητή
της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
β) Λάμπρο Μαργαρίτη του Χρήστου, Καθηγητή της
Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"