Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2021

ΦΕΚ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΦΕΚ B 609/2021


 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 6926
Αναστολή λειτουργίας δικαστηρίων και εισαγ-
γελιών της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής για
το χρονικό διάστημα από την 16.2.2021 έως και
την 17.2.2021.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων: α) 18 παρ. 1 και 3 του


Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δι-
καστικών Λειτουργών (ν. 1756/1988, Α’ 35) και β) 90 του
Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ-
νητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
2) Το π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης» (Α΄ 7).
3) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
4) Την από 15.2.2021 έγγραφη Έκτακτη Ανακοίνωση -
Ισχυρή σύσταση σε εργαζομένους και κατοίκους στον
Βόρειο Τομέα Αθηνών και την Ανατολική Αττική του Υφυ-
πουργού Πολιτική ς Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων.
5) Το από 16.2.2021 έγγραφο της διευθύνουσας την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
6) Την υπό στοιχεία οικ.8712/16.2.2021 βεβαίωση της
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οικονομική ς Διαχείρι-
σης της Γενική ς Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα
με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν
προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:
Την αναστολή εργασιών όλων των δικαστηρίων και
εισαγγελιών της Περιφερειακή ς Ενότητας Αττική ς για
το χρονικό διάστημα από την 16.2.2021 έως και την
17.2.2021, λόγω των αιφνιδίων και έντονων καιρικών
φαινομένων. Από την αναστολή εργασιών εξαιρούνται
οι υποθέσεις που αφορούν αυτόφωρα κακουργή μα-
τα και πλημμελή ματα, καθώς επίσης και οι υποθέσεις
που χρή ζουν άμεσου χειρισμού λόγω επείγοντος χα-
ρακτή ρα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"