Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2021

Νέ ΥΑ για την Ηχογράφηση των Πρακτικών Ποινικής Δίκης. ΦΕΚ B 490/2021

 ΦΕΚ B 490/2021 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 6916
Ηχογράφηση Πρακτικών Ποινικής Δίκης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 143 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
(ν. 4620/2019 «Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομί-
ας», Α’ 96),
β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-


βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που διατηρήθηκε
σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019
(Α’ 133),
γ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετο-
νομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός
των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121) και
ε) τoυ π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης» (Α’ 7).
2. Το γεγονός ότι, από την έκδοση της απόφασης αυ-
τής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Το σύστημα τήρησης πρακτικών των συζητήσεων
με φωνοληψία εφαρμόζεται στα ποινικά δικαστήρια με
την ηχογράφηση και αποηχογράφηση της αποδεικτικής
διαδικασίας και, ειδικότερα, των καταθέσεων των μαρ-
τύρων και των πραγματογνωμόνων και της απολογίας
των κατηγορουμένων.

2. Η φωνοληπτική τήρηση των πρακτικών γίνεται
από τον γραμματέα του δικαστηρίου και υπό τις οδη-
γίες του δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση με ηχο-
γράφηση και αποηχογράφηση που διενεργούνται με
τη χρήση κατάλληλων μηχανικών μέσων και, εφόσον
παρίσταται αναγκαίο, με τη συνδρομή βοηθητικού
προσωπικού.
3. Η διαδικασία της ηχογράφησης και της αποηχογρά-
φησης από τους γραμματείς των δικαστηρίων δύναται
να υποστηριχθεί από ολοκληρωμένο πληροφοριακό
σύστημα. Για το σκοπό αυτό:
Α) Δημιουργείται διαλειτουργικότητα μεταξύ των συ-
στημάτων ΟΣΔΔΥ ΠΠ και του συστήματος ηχογράφησης -
αποηχογράφησης των ποινικών δικαστηρίων ώστε το έκ-
θεμα κάθε δικαστηρίου να μπορεί να εξαχθεί από το πρώτο
σύστημα και να εισαχθεί στο δεύτερο, στην περίπτωση
που το δικαστήριο έχει ενταχθεί στο σύστημα ΟΣΔΔΥ ΠΠ.
Β) Δημιουργείται η δυνατότητα ένταξης καταλόγου
αναγνωστέων κειμένων, καθώς και εγγράφων, που τα
διάδικα μέρη καταθέτουν με την προσθήκη ετικετών και
την υλοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης εγγράφων,
που να επιτρέπει την καταχώριση και την ανάκτησή τους.
Δημιουργείται η δυνατότητα λειτουργίας αναζήτησης επί
ηχητικού αρχείου της τρέχουσας δίκης.
Γ) Δημιουργείται η δυνατότητα για επισύναψη της
απόφασης, κλεισίματος της ημέρας και διάθεσης των
πρακτικών ανά ημέρα, η δυνατότητα πρόσβασης πα-
ραγόντων της δίκης στο αποηχογραφημένο κείμενο και
στο ηχογραφημένο αρχείο.
Δ) Η αποηχογράφηση δύναται να πραγματοποιηθεί
εντός του χώρου του δικαστηρίου ή σε χώρο άλλου δι-
καστηρίου. Η αποθήκευση του ηχογραφημένου και του
αποηχογραφημένου κειμένου γίνεται στο κεντρικό απο-
θετήριο πρακτικών (ΚΑΠ) σε εξοπλισμό πληροφορικής
(κεντρικό διακομιστή) που βρίσκεται στο υπολογιστικό
κέντρο (computer room) του Πρωτοδικείου Αθηνών.
4. Αρμόδια επιτροπή για την παρακολούθηση της ομα-
λής εξέλιξης της ηχογράφησης και αποηχογράφησης
των πρακτικών των ποινικών δικών είναι η Επιτροπή Πα-
ρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) του έργου «Ψη-
φιακή Καταγραφή, Αποθήκευση και Διάθεση Πρακτικών
Συνεδριάσεων Δικαστηρίων με ΣΔΙΤ».
5. Οι αίθουσες των δικαστηρίων, στις οποίες λειτουργεί το
σύστημα ηχογράφησης αποηχογράφησης, ανακοινώνονται
με απόφαση της επιτροπής παρακολούθησης του έργου.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης κα-
ταργείται η υπ’ αρ. 45304/15-01-2021 όμοια (Β’ 136).
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημο-
σίευσή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"