Τετάρτη 13 Απριλίου 2022

ΦΕΚ Μετάθεσης αργίας 1ης Μαΐου 2022 για το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

 Τεύχος B’ 1785/12.04.2022

 

Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70/75/οικ. 5899 (2)
Μετάθεση της υποχρεωτικής αργίας της 1ης
Μαΐου 2022 για το Δημόσιο και τον ευρύτερο
Δημόσιο Τομέα.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της από 29.12.1980 Πράξης Νομοθετικού Περιεχο-
μένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «Περί καθιερώσε-
ως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν
γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1157/1981 (Α΄126),
β) της παρ. 1 του άρθρου 1 του α.ν. 380/1968 (Α΄ 85),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του ν. 4468/2017
(Α΄ 61),


γ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2),
δ) του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης (Α΄ 161),
ε) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
2. Την υπ’ αρ. 33566/7-4-2022 απόφασ.η του Υπουρ-
γού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μετάθεση
της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐου 2022 σε άλλη
εργάσιμη ημέρα» (Β’ 1758).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΔΙΠΔΑ/
Φ4Π/20/οικ./11-4-2022 εισήγηση του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και
Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών,
αποφασίζουμε:
Μεταθέτουμε την υποχρεωτική αργία της 1ης Μα-
ΐου 2022 για το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο
τομέα τη Δευτέρα 2 Μαΐου 2022, επειδή συμπίπτει με
Κυριακή.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Απριλίου 2022
Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ