Τετάρτη 20 Απριλίου 2022

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ Τεύχος Γ’ 950/20.04.2022

Τεύχος Γ’ 950/20.04.2022

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 13ης Απριλίου 2022, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με Α. τις διατάξεις των παρ. 1 και
3 του άρθρου 88 του Συντάγματος, των άρθρων 34, 36,
37, 42, 77 Α, 77 Β και 110 του Κώδικα Οργανισμού Δικα-
στηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κ.ν. 1756/1988, Α΄35), της παρ. 1 του άρθρου 9 του
ν. 1968/1991 (Α΄ 150), των άρθρων 71 του ν. 4689/2020
(Α΄ 103) και 26 του ν. 4800/2021 (Α΄ 81), Β. το π.δ. 83/2019
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121,
διόρθ. σφαλμ. Α΄ 126), Γ. το από 09.11.1948 β.δ. «περί του
τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού των υποψηφίων
εμμίσθων παρέδρων» (Α΄ 291) σε συνδυασμό με τα άρ-


θρα 69, 72, 73, 80, 81 και 82 του ν.δ. 962/1971 «Κύρωση
του Κώδικα Δικαστικών Λειτουργών» (Α΄ 183), Δ. το
υπ’ αρ. 79/25.01.2016 πρακτικό της εξεταστικής επιτρο-
πής του διαγωνισμού για την πρόσληψη δόκιμων Ειρη-
νοδικών Δ’ τάξης της 19ης Μαρτίου 2015, ο οποίος προ-
κηρύχθηκε με την υπ’ αρ. 104572/24.12.2014 (Γ’ 1756)
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αρ. 104586/31.12.2014 (Γ’ 1819) όμοια, Ε. την υπό
στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./272/22837/16.12.2021 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών περί κατανομής προσωπικού
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (Β’ 5970) και ΣΤ. την υπ’ αρ.
35/2022 απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβου-
λίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, διορίζονται
δόκιμοι Ειρηνοδίκες Δ’ τάξης οι κάτωθι, οι οποίοι πέτυχαν
στο διαγωνισμό πρόσληψης δόκιμων Ειρηνοδικών Δ’
τάξης της 19ης Μαρτίου 2015, που προκηρύχθηκε με
την υπ’ αρ. 104572/24.12.2014 απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
(Γ’ 1756), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 104586/
31.12.2014 (Γ’ 1819) όμοια, και έχουν τα νόμιμα προσό-
ντα, και τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις ως
εξής: 1) Βαρσάνης Κωνσταντίνος του Γεωργίου και της
Γιαννούλας, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος
1980 και έλαβε το βαθμό «9,535», στο Ειρηνοδικείο Νί-
καιας (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9345157721/ 12.04.2022,
Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 19848/ 12.04.2022),
2) Ξηροκώστα Ευαγγελία του Κωνσταντίνου και της Αρ-
γυρούς, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής το έτος
1987 και έλαβε το βαθμό «9,530», στο Ειρηνοδικείο Ξυ-
λοκάστρου (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4775471126/
14.04.2022, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 20258/
14.04.2022), 3) Βουσβούκη Αντιγόνη του Αλεξάνδρου
και της Γλυκερίας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το
έτος 1984 και έλαβε το βαθμό «9,520», στο Ειρηνοδικείο
Κέρκυρας (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6188598178/12.04.2022,
Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 19851/12.04.2022),
4) Τζιανουδάκη Νικολέττα του Λεωνίδα και της Βενετί-
τσας, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1983
και έλαβε το βαθμό «9,516», στο Ειρηνοδικείο Μυτιλήνης
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου: 2816879108/12.04.2022, Αρ. βεβ.
ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 19892/12.04.2022), 5) Κλάγκου
Σταματία του Κωνσταντίνου και της Γιαννούλας, που
γεννήθηκε στην Πάτρα το έτος 1985 και έλαβε το βαθμό
«9,515», στο Ειρηνοδικείο Καλαμάτας (Αρ. βεβ. εγγραφής
στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημο-
σίου: 3871573597/13.04.2022, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ.
Εσωτερικών: 20033/13.04.2022), 6) Καρακώστα Χριστίνα
του Χρήστου και της Ελένης, που γεννήθηκε στις Σέρρες
το έτος 1984 και έλαβε το βαθμό «9,510», στο Ειρηνοδι-
κείο Θάσου (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5111520156/
13.04.2022, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 20006/
13.04.2022), 7) Τζίτζικα Μαρίνα του Κωνσταντίνου και
της Άννας, που γεννήθηκε στην Κοζάνη το έτος 1985 και
έλαβε το βαθμό «9,500», στο Ειρηνοδικείο Ρεθύμνου (Αρ.
βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου: 1141098427/14.04.2022, Αρ. βεβ.
ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 20357/14.04.2022), 8) Καββα-
δία Κορίνα - Αγγελική του Αθανασίου και της Αικατερί-
νης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1984 και έλαβε
το βαθμό «9,490», στο Ειρηνοδικείο Σικυώνος (Αρ. βεβ.
εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνι-
κού Δημοσίου: 7812843512/13.04.2022, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑ-
ΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 20056/13.04.2022), 9) Ευαγγελάτου
Βιργινία του Διονυσίου και της Ασπασίας, που γεννήθη-
κε στο Ηνωμένο Βασίλειο το έτος 1983 και έλαβε το
βαθμό «9,485», στο Ειρηνοδικείο Πύργου Κρήτης
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου: 8237151265/12.04.2022, Αρ. βεβ.

ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 19867/12.04.2022), 10) Ξηντα-
βελόνη Αικατερίνη του Ευαγγέλου και της Μαρίας, που
γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1983 και έλαβε το βαθμό
«9,485», στο Ειρηνοδικείο Σπάρτης (Αρ. βεβ. εγγραφής
στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημο-
σίου: 2015110943/13.04.2022, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ.
Εσωτερικών: 20015/13.04.2022), 11) Δρίζης Ιωάννης του
Δημητρίου και της Άννας, που γεννήθηκε στην Κοζάνη
το έτος 1989 και έλαβε το βαθμό «9,485», στο Ειρηνοδι-
κείο Χίου (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9811210122/
12.04.2022, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 19866/
12.04.2022), 12) Μίτζα Ιουλία του Γρηγορίου και της Νι-
κολέττας - Βιολέττας, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Ατ-
τικής το έτος 1987 και έλαβε το βαθμό «9,485», στο Ει-
ρηνοδικείο Ολυμπίων (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο
Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
0799843045/14.04.2022, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερι-
κών: 20197/14.04.2022), 13) Πέρκα Ελένη του Γεωργίου
και της Κυριακούλας, που γεννήθηκε στον Χολαργό Ατ-
τικής το έτος 1980 και έλαβε το βαθμό «9,480», στο Ει-
ρηνοδικείο Ρεθύμνου (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο
Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
1066920082/14.04.2022, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερι-
κών: 20365/14.04.2022), 14) Φατούρου Ευσταθία του
Χρήστου και της Αριστέας, που γεννήθηκε στο Μαρού-
σι Αττικής το έτος 1985 και έλαβε το βαθμό «9,475», στο
Ειρηνοδικείο Σπάρτης (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο
Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
9577253110/13.04.2022, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερι-
κών: 20018/13.04.2022),15) Οικονομίδη Ιωάννα του Θε-
οδώρου και της Μιχαλίτσας, που γεννήθηκε στην Αθήνα
το έτος 1985 και έλαβε το βαθμό «9,470», στο Ειρηνοδι-
κείο Αργοστολίου (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Αν-
θρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
8390124298/12.04.2022, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερι-
κών: 19974/12.04.2022), 16) Κοσμά Αθηνά του Εμμανου-
ήλ και της Στέλλας, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής
το έτος 1988 και έλαβε το βαθμό «9,465», στο Ειρηνοδι-
κείο Ιεράπετρας (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Αν-
θρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5941515848/
12.04.2022, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 19888/
12.04.2022), 17) Νταϊφά Στέλλα του Δημητρίου και της
Δήμητρας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1982 και
έλαβε το βαθμό «9,465», στο Ειρηνοδικείο Νεμέας (Αρ.
βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου: 5449401425/13.04.2022, Αρ. βεβ.
ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 20113/13.04.2022), 18) Καμπι-
σιούλης Γεώργιος του Παναγιώτη και της Σταυρούλας,
που γεννήθηκε στην Τρίπολη Αρκαδίας το έτος 1985 και
έλαβε το βαθμό «9,465», στο Ειρηνοδικείο Αρήνης (Αρ.
βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου: 0132556425/13.04.2022, Αρ. βεβ.
ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 20004/13.04.2022), 19) Τόλη
Μαρία - Πολυτίμη του Γεωργίου και της Φωτεινής, που
γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1983 και έλαβε
το βαθμό «9,465», στο Ειρηνοδικείο Κω (Αρ. βεβ. εγγρα-
φής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού
Δημοσίου: 1092519635/15.04.2022, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/
Υπ. Εσωτερικών: 20534/15.04.2022), 20) Σάμπαλης
Γεώργιος του Αλεξάνδρου και της Δέσπως, που γεννή-
θηκε στην Αθήνα το έτος 1985 και έλαβε το βαθμό
«9,465», στο Ειρηνοδικείο Κω (Αρ. βεβ. εγγραφής στο
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
1241666491/15.04.2022, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερι-
κών: 20525/15.04.2022), 21) Γκούμα Βασιλική του Ιωάν-
νη και της Μαρίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος
1982 και έλαβε το βαθμό «9,460», στο Ειρηνοδικείο Βά-
μου (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8493103125/12.04.2022,
Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 19863/12.04.2022),
22) Χριστοπούλου Αθανασία του Βασιλείου και της Μα-
ρίας, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1985
και έλαβε το βαθμό «9,455», στο Ειρηνοδικείο Λασιθίου -
Νεάπολης (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8433501153/15.04.2022,
Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 20385/15.04.2022),
23) Τζουρτζουκλή Ευγενία του Γεωργίου και της Αναστα-
σίας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1982 και
έλαβε το βαθμό «9,450», στο Ειρηνοδικείο Πλωμαρίου
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου: 1711641271/12.04.2022, Αρ. βεβ.
ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 19933/12.04.2022), 24) Καρα-
δοσίδου Μαρία - Ελισάβετ του Βασιλείου και της Κυρια-
κής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1984 και έλαβε
το βαθμό «9,450», στο Ειρηνοδικείο Σάμου (Αρ. βεβ.
εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνι-
κού Δημοσίου: 1026861316/12.04.2022, Αρ. βεβ.
ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 19959/12.04.2022), 25) Μπού-
κουρη Φωτεινή του Αριστείδη και της Φωτεινής, που
γεννήθηκε στην Κόρινθο το έτος 1988 και έλαβε το βαθ-
μό «9,445», στο Ειρηνοδικείο Καστελλίου - Πεδιάδος (Αρ.
βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου: 1512334371/15.04.2022, Αρ. βεβ.
ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 20609/15.04.2022), 26) Βαθρα-
κογιάννη Δήμητρα του Χρήστου και της Κωνσταντινιάς,
που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής το έτος 1987 και
έλαβε το βαθμό «9,441», στο Ειρηνοδικείο Σητείας (Αρ.
βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου: 1522811164/12.04.2022, Αρ. βεβ.
ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 19964/12.04.2022), 27) Γκο-
τσοπούλου Αποστολία του Παναγιώτη και της Αθανασίας,
που γεννήθηκε στην Πάτρα το έτος 1987 και έλαβε το
βαθμό «9,435», στο Ειρηνοδικείο Χανίων (Αρ. βεβ. εγ-
γραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού
Δημοσίου: 9916451066/12.04.2022, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/
Υπ. Εσωτερικών: 19879/12.04.2022), 28) Χρονάκη Αικα-
τερίνη του Εμμανουήλ και της Μαρίνας, που γεννήθηκε
στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1985 και έλαβε το βαθμό
«9,435», στο Ειρηνοδικείο Χανίων (Αρ. βεβ. εγγραφής
στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημο-
σίου: 5849991561/12.04.2022, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ.
Εσωτερικών: 19846/12.04.2022), 29) Δάτσικας Παναγιώ-
της του Στεφάνου και της Αρετής, που γεννήθηκε στον
Χολαργό Αττικής το έτος 1987 και έλαβε το βαθμό
«9,435», στο Ειρηνοδικείο Καστελλίου - Πεδιάδος (Αρ.
βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου: 1084214203/15.04.2022, Αρ. βεβ.

ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 20604/15.04.2022), 30) Κίτση
Θεοδώρα του Σταύρου και της Κωνσταντίνας, που γεν-
νήθηκε στις Σέρρες το έτος 1978 και έλαβε το βαθμό
«9,435», στο Ειρηνοδικείο Μήλου (Αρ. βεβ. εγγραφής
στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημο-
σίου: 3775115612/13.04.2022, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ.
Εσωτερικών: 20074/13.04.2022), 31) Χαλάτση Αθηνά του
Βασιλείου και της Γεωργίας, που γεννήθηκε στο Αγρίνιο
Αιτωλοακαρνανίας το έτος 1980 και έλαβε το βαθμό
«9,430», στο Ειρηνοδικείο Ζακύνθου (Αρ. βεβ. εγγραφής
στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημο-
σίου: 5117111281/13.04.2022, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ.
Εσωτερικών: 20021/13.04.2022), 32) Μουρελάτου Μαρία
του Ζήσιμου και της Αδαμαντίας, που γεννήθηκε στον
Χολαργό Αττικής το έτος 1990 και έλαβε το βαθμό
«9,425», στο Ειρηνοδικείο Λέρου (Αρ. βεβ. εγγραφής στο
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
6794124376/12.04.2022, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερι-
κών: 19910/12.04.2022), 33) Πλαστάρα Κυριακή - Δέ-
σποινα του Ευσταθίου και της Δήμητρας, που γεννήθη-
κε στον Βόλο το έτος 1977 και έλαβε το βαθμό «9,420»,
στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου (Αρ. βεβ. εγγραφής στο
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
5128106610/13.04.2022, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερι-
κών: 20084/13.04.2022), 34) Καβούλη Μαρία του Σπυρί-
δωνος και της Θεοδώρας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλο-
νίκη το έτος 1979 και έλαβε το βαθμό «9,420», στο
Ειρηνοδικείο Καλλονής (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο
Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1255441111/
12.04.2022, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 19876/
12.04.2022), 35) Σιδηρόπουλος Κωνσταντίνος του Γεωρ-
γίου και της Αντωνίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το
έτος 1981 και έλαβε το βαθμό «9,415», στο Ειρηνοδικείο
Ικαρίας (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7207692756/13.04.2022,
Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 20070/13.04.2022),
36) Ζέρβα Αγγελική του Γεωργίου και της Φωτεινής, που
γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1984 και έλαβε το βαθμό
«9,415», στο Ειρηνοδικείο Μυκόνου (Αρ. βεβ. εγγραφής
στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημο-
σίου: 1021334364/15.04.2022, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ.
Εσωτερικών: 20722/15.04.2022), 37) Βοϊτσίδου Αναστα-
σία του Ιωάννη και της Ευαγγελίας, που γεννήθηκε στην
Πτολεμαΐδα Κοζάνης το έτος 1989 και έλαβε το βαθμό
«9,410», στο Ειρηνοδικείο Χίου (Αρ. βεβ. εγγραφής στο
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
8948220283/12.04.2022, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερι-
κών: 19872/12.04.2022), 38) Πάνου Αντωνία του Χριστό-
φορου και της Γιαννούλας, που γεννήθηκε στην Αθήνα
το έτος 1982 και έλαβε το βαθμό «9,400», στο Ειρηνοδι-
κείο Αταλάντης (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώ-
πινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4412140106/
14.04.2022, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 20182/
14.04.2022), 39) Ευστρατιάδου Παναγιώτα του Γεωργίου
και της Ελένης, που γεννήθηκε στη Δράμα το έτος 1979
και έλαβε το βαθμό «9,385», στο Ειρηνοδικείο Καστελ-
λίου - Πεδιάδος (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώ-
πινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7677011928/
15.04.2022, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 20611/
15.04.2022), 40) Μουσελίμη Παρασκευή - Ναταλία του
Κωνσταντίνου και της Ευαγγελίας, που γεννήθηκε στην
Κέρκυρα το έτος 1989 και έλαβε το βαθμό «9,375», στο
Ειρηνοδικείο Καλύμνου (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο
Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8916105451/
12.04.2022, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 19909/
12.04.2022), 41) Μάστορα Αργυρώ του Αποστόλου και
της Καλλιόπης, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το
έτος 1984 και έλαβε το βαθμό «9,375», στο Ειρηνοδικείο
Επιδαύρου (Λιμηράς), (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο
Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8086991259/
13.04.2022, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 20063/
13.04.2022), 42) Φισκατώρη Θεοδώρα του Γεωργίου και
της Ευαγγελίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1988
και έλαβε το βαθμό «9,370», στο Ειρηνοδικείο Χίου
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου: 6812330109/12.04.2022, Αρ. βεβ.
ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 19869/12.04.2022), 43) Μπίθα
Γεωργία του Διονυσίου και της Αθηνάς, που γεννήθηκε
στον Πύργο Ηλείας το έτος 1986 και έλαβε το βαθμό
«9,365», στο Ειρηνοδικείο Καρπάθου (Αρ. βεβ. εγγραφής
στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημο-
σίου: 4811224288/12.04.2022, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ.
Εσωτερικών: 19987/12.04.2022), 44) Τσολακίδου Χρυ-
σάνθη του Γεωργίου και της Κωνσταντινιάς, που γεννή-
θηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1985 και έλαβε το βαθμό
«9,345», στο Ειρηνοδικείο Λέρου (Αρ. βεβ. εγγραφής στο
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
9311837019/12.04.2022, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερι-
κών: 19915/12.04.2022), 45) Νανοπούλου Αγγελική του
Βασιλείου και της Χαρίκλειας, που γεννήθηκε στον Χο-
λαργό Αττικής το έτος 1978 και έλαβε το βαθμό «9,335»,
στο Ειρηνοδικείο Νεαπόλεως Βοϊών (Αρ. βεβ. εγγραφής
στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημο-
σίου: 8576932219/ 13.04.2022, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ.
Εσωτερικών: 20071/ 13.04.2022) και 46) Πλατή Αθηνά
του Χρήστου και της Αγγελικής, που γεννήθηκε στο Μα-
ρούσι Αττικής το έτος 1985 και έλαβε το βαθμό «9,305»,
στο Ειρηνοδικείο Ζακύνθου (Αρ. βεβ. εγγραφής στο
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
1254546395/13.04.2022, Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερι-
κών: 20007/13.04.2022).
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Δικαιοσύνης 1806/
15.04.2022) .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ