Τετάρτη 13 Απριλίου 2022

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΔΔ) Τεύχος Γ’ 869/12.04.2022

Τεύχος Γ’ 869/12.04.2022

 1 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
 
Με προεδρικό διάταγμα της 4ης Απριλίου 2022, που
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δι-
καιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90
του Συντάγματος, των άρθρων 49, 50, 52, 54, 66 και
67 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νό-
μος 1756/1988, Α’35), όπως ισχύουν, της υποπαρ. Δ9
της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
«Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικρά-
τειας» (Α’ 94), το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέ-
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 διορθ. σφαλμ.
Α’126) και την υπό στοιχεία 26Α/2021 απόφαση του
Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαι-


οσύνης, α) μετατίθενται, για πλήρωση κενών οργα-
νικών θέσεων, με αίτησή τους, οι Πρόεδροι Πρωτο-
δικών των Διοικητικών Πρωτοδικείων: 1) Ηρακλείου,
Χρυσάνθεμη Κιούλου του Θεοδώρου στο Διοικητι-
κό Πρωτοδικείο Αθηνών, 2) Ρόδου, Ευαγγελία Τσα-
κίρη του Κωνσταντίνου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Θεσσαλονίκης και 3) Βέροιας, Επαμεινώνδας Τρουλι-
νός του Αλεξάνδρου στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλο-
νίκης, β) προάγονται, κατ’ απόλυτη εκλογή, στο βαθμό
του Προέδρου Πρωτοδικών των Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, οι πα-
ρακάτω Πρωτοδίκες Διοικητικών Δικαστηρίων που
έχουν τα νόμιμα προσόντα και τοποθετούνται ως εξής:
1) Θεσσαλονίκης, Χριστιάνα Μαδεμλή του Γεωργίου
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, της προ-
αγωγής της λογιζομένης από 18-10-2021, 2) Πειραι-
ώς, Μαρία Κοσμοπούλου του Γαβριήλ στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Πειραιώς, της προαγωγής της λογιζομέ-
νης από 19-12-2021, 3) Αθηνών, Αρτεμησία Καλουψή
του Σωκράτη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, της
προαγωγής της λογιζομένης από 19-12-2021, 4) Αθη-
νών, Αθηνά Ζήκα του Χρήστου-Ιωάννη στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Πατρών, της προαγωγής της λογιζομένης
από 19-2-2022, 5) Πατρών, Χρήστος Κούλης του Δημη-
τρίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών, της προ-
αγωγής του λογιζομένης από 26-2-2022, 6) Πειραιώς,
Βικτωρία Σπυροπούλου του Βασιλείου στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Αθηνών της προαγωγής της λογιζομένης
από 26-2-2022, 7) Αθηνών, Όλγα Μιμηκοπούλου του
Ευστρατίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, της
προαγωγής της λογιζομένης από 26-2-2022, 8) Πει-
ραιώς, Βικτωρία Σαμαρά του Κωνσταντίνου στο Διοι-
κητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου, της προαγωγής της
λογιζομένης από 26-2-2022, 9) Πειραιώς, Ασημού-
λα Τραχανά του Σπυρίδωνα στο Διοικητικό Πρωτο-
δικείο Αθηνών, της προαγωγής της λογιζομένης από
26-2-2022, 10) Πειραιώς, Ασημούλα-Νικολία Βέρρα
του Διαμαντή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών της
προαγωγής της λογιζομένης από 26-2-2022, 11) Καβά-
λας, Ιωάννα Κοντογιάννη του Ιωάννη στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Βέροιας, της προαγωγής της λογιζομέ-
νης από 10-3-2022, 12) Θεσσαλονίκης, Κωνσταντί-
νος Παπουτσής του Συμεών στο Διοικητικό Πρωτο-

δικείο Ρόδου, της προαγωγής του λογιζομένης από
10-3-2022 και 13) Πειραιώς, Χαρίκλεια Ζωίδου του Γε-
ωργίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ναυπλίου.
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. - Υπ. Δικαιοσύνης: 1801/6-4-2022).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ