Παρασκευή 15 Απριλίου 2022

Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δικ. κακοδικίας - αρ 88 - Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, Τεύχος B’ 1876/15.04.2022

Τεύχος B’ 1876/15.04.2022

 

 Αριθμ. 15794 (3)
Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του
Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κακο-
δικίας (άρθρο 99 του Συντάγματος) και επίλυσης
διαφορών της παρ. 2 του άρθρου 88 του Συντάγ-
ματος, για το έτος 2022.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις:
α. Της παρ. 2 του άρθρου 88 και του άρθρου 99 του
Συντάγματος.
β. Των άρθρων 1 και 2 του ν. 693/1977 (Α’ 262).
γ. Την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3038/2002 «Για την
επίλυση των διαφορών της παρ. 2 του άρθρου 88 του
Συντάγματος και άλλες διατάξεις» (Α’ 180).
δ. Του π.δ. 83/09.07.2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου


της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α’ 121).
2. Την υπ’ αρ. 71236/31.12.2021 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης «Συγκρότηση του Ειδικού Δικαστηρίου
Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας (άρθρο 99) και επίλυσης
διαφορών της παρ. 2 του άρθρου 88 του Συντάγματος,
για το έτος 2022» (Β’ 6373).
3. Το γεγονός ότι ο Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου, Σταμάτιος Πουλής, αναπληρωματικό μέλος του
Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας
(άρθρο 99 του Συντάγματος) και επίλυσης διαφορών
της παρ. 2 του άρθρου 88 του Συντάγματος, για το έτος
2022, προήχθη σε Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου (Γ’ 181).
4. Το υπ’ αρ. 22/2022 πρακτικό συνεδριάσεως του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας σε Συμβούλιο και σε δημόσια
συνεδρίαση, σχετικού με τη συμπληρωματική κλήρωση
για την αντικατάσταση ενός:
(1) αναπληρωματικού μέλους, εκ των Συμβούλων
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Ειδικού Δικαστηρίου
Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας (άρθρο 99 του Συ-
ντάγματος) και επίλυσης διαφορών της παρ. 2 του
άρθρου 88 του Συντάγματος, για το έτος 2022, απο-
φασίζουμε:
Ορίζουμε, για το έτος 2022, ως αναπληρωματικό μέλος
του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικί-
ας (άρθρο 99 του Συντάγματος) και επίλυσης διαφορών
της παρ. 2 του άρθρου 88 του Συντάγματος, την Άννα
Παπαπαναγιώτου του Κωνσταντίνου, Σύμβουλο του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου, σε αντικατάσταση του Σταματίου
Πουλή του Στυλιανού, Γενικού Επιτρόπου της Επικρα-
τείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Απριλίου 2022
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Ι
 

 

Αριθμ. 15793 (4)
Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Ανωτάτου
Ειδικού Δικαστηρίου, για τη διετία 2022-2023.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις:
α. Του άρθρου 100 του Συντάγματος,
β. του άρθρου 2 του ν. 345/1976 (Α’ 141), όπως αυτή
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 37 του ν. 2172/1993
(Α’ 207),
γ. του π.δ. 83/09.07.2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α’ 121).
2. Την υπ’ αρ. 71231/31.12.2021 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης «Συγκρότηση του Ανωτάτου Ειδικού
Δικαστηρίου, για τη διετία 2022-2023» (Β’ 6373, διόρθ.
σφαλ. Β’ 383/2022).
3. Το γεγονός ότι η Σύμβουλος της Επικρατείας, Μαρ-
γαρίτα Γκορτζολίδου, τακτικό μέλος του Ανωτάτου Ει-
δικού Δικαστηρίου, για τη διετία 2022-2023, προήχθη
στον βαθμό της Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της
Επικρατείας (Γ’ 100/2022).
4. Το υπ’ αρ. 21/2022 πρακτικό συνεδριάσεως του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας σε Συμβούλιο και σε δημόσια συ-
νεδρίαση, σχετικού με τη συμπληρωματική κλήρωση για
την αντικατάσταση ενός τακτικού μέλους, εκ των Συμβού-
λων της Επικρατείας, του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου,
για το υπόλοιπο της διετίας 2022-2023, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε, για το υπόλοιπο της διετίας 2022-2023, ως
τακτικό μέλος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, την
Κασσιανή Μαρίνου του Αναστασίου, Σύμβουλο της Επι-
κρατείας, σε αντικατάσταση της Μαργαρίτας Γκορτζο-
λίδου του Δημητρίου, Αντιπροέδρου του Συμβουλίου
της Επικρατείας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Απριλίου 2022
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ