Τετάρτη 6 Απριλίου 2022

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (ΕλΣυν) Τεύχος Γ’ 794/04.04.2022

Τεύχος Γ’ 794/04.04.2022

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 24ης Μαρτίου 2022, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα άρθρα 89 και 90 του
Συντάγματος, την παρ. 1 του άρθρου 49, τα άρθρα 51
και 67 τoυ Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατά-
στασης Δικαστικών Λειτουργών (κ.ν. 1756/1988, Α’35),
την παρ. 10 του άρθρου 10 του ν. 2331/1995 (Α’ 173), το
άρθρο 7 του π.δ. 6/2021 (Α’ 7), το π.δ. 83/2019 «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121, διόρθω-
ση σφάλματος Α’126) και την υπ΄ αρ. 2/2022 απόφαση

τoυ Αvωτάτoυ Δικαστικoύ Συμβoυλίoυ του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, παρατείνεται η απόσπαση του Παρέδρου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Αναστάσιου Ταμαμίδη του
Σάββα, έως 15.9.2022, με πλήρη και αποκλειστική απα-
σχόληση, στην Ειδική Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου
Δικαιοσύνης.
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ