Σάββατο 9 Απριλίου 2022

ΕνΔΕ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Τα αποτελέσματα της συνάντησης με τον Υπουργό Δικαιοσύνης για τον ΚΟΔΚΔΛ

                    


 

 

 

ΕΝΩΣΗ

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                      

               ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

            (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)

                   ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

      ΤΗΛ: 213 215 6114-  FAX 210 88 41 529

                               Τ.Κ. 101. 71

             e- mail: endikeis@otenet.gr

                                                                                    Αθήνα, 8/4/2022

                                                                                 Αριθμ. Πρωτ.: 172

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Τα αποτελέσματα της συνάντησης με τον Υπουργό Δικαιοσύνης

 για τον ΚΟΔΚΔΛ

 

            Πραγματοποιήθηκε χθες συνάντηση των προεδρείων της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών με τον Υπουργό Δικαιοσύνης με αφορμή το σχέδιο του νέου ΚΟΔΚΔΛ. Την Ένωσή μας εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος Χριστόφορος Σεβαστίδης και ο Εκπρόσωπος Τύπου Χαράλαμπος Σεβαστίδης. Κατά την συνάντηση έγιναν δεκτά πολλά αιτήματα και θέσεις που υπέβαλε η Ένωσή μας. Ειδικότερα το Υπουργείο Δικαιοσύνης δέχθηκε τις παρακάτω προτάσεις μας:

1) Ο όρος δικαστικές διακοπές αντικαθίσταται από τον όρο «περίοδος θερινών τμημάτων».

2) Διατηρείται η δυνατότητα διορισμού σε δημόσια θέση των δικαστικών λειτουργών που παύονται λόγω ανεπάρκειας ή αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

            3) Απαλείφονται οι παρ. 3 και 8 του άρθρου 20 του αρχικού σχεδίου, που προέβλεπε την επαναφορά του θεσμού του ορισμού προεδρεύοντος δικαστή δύο φορές τον χρόνο και αναβολή των υποθέσεων σε σύνθεση που μετέχει ο ίδιος προεδρεύων δικαστής.

            4) Η θητεία των ανακριτών ορίζεται 3ετής με δυνατότητα παράτασής της για 2 ακόμα έτη.

5) Η προθεσμία δημοσίευσης των δικαστικών αποφάσεων αυξάνεται από 6 σε 8 μήνες.

            6) Η εξαίρεση των κωλυμάτων εντοπιότητας επεκτείνεται και στις πόλεις της Λαμίας, του Αγρινίου, της Κομοτηνής και της Ρόδου.

            7) Επεκτείνεται το δικαίωμα συνυπηρέτησης συζύγων δικαστικών λειτουργών και σε εκείνους που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας, κατ’ αναλογία όσων ισχύουν και σε άλλους κλάδους εργαζομένων στο Δημόσιο.

            8) Η έναρξη ισχύος των διατάξεων που προβλέπουν την υποχρεωτική παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων, ως προϋπόθεση για την προαγωγή, ορίζεται στις 16.9.2026.

            9) Απαλείφεται η πρόβλεψη για ορισμό Πρωτοδίκη ως επίκουρου Επιθεωρητή και ορίζεται πλέον ότι ο Επιθεωρητής επικουρείται στο έργο του από δικαστικό υπάλληλο ΠΕ του νέου κλάδου Επικουρίας και Τεκμηρίωσης δικαστικού έργου.

            10) Η θητεία των διοικήσεων των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, στα οποία διενεργούνται εκλογές, ορίζεται 3ετής και δεν προβλέπεται δυνατότητα επανεκλογής των ίδιων προσώπων στην ίδια θέση και στον ίδιο βαθμό.

            11) Σε σχέση με τα δικαστήρια στα οποία δεν διενεργούνται εκλογές για την ανάδειξη μελών συμβουλίου διεύθυνσης, διευκρινίζεται ότι ο χρονικός περιορισμός άσκησης καθηκόντων διεύθυνσης προϋποθέτει σε κάθε περίπτωση ότι στο ίδιο δικαστήριο υπηρετεί δικαστικός λειτουργός με τουλάχιστον 3ετή δικαστική υπηρεσία. Παράλληλα, θα προβλεφθεί μεταβατική διάταξη, ώστε για την εφαρμογή της νέας διάταξης να μην προσμετράται ο μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου ΚΟΔΚΔΛ χρόνος άσκησης καθηκόντων διεύθυνσης.

            12) Σε σχέση με την υποχρέωση διαμονής του δικαστικού λειτουργού στην έδρα του δικαστηρίου, όπου υπηρετεί, προστίθεται διευκρινιστική διάταξη, κατά την οποία επιτρέπεται η απομάκρυνσή του κατά τις ημέρες που δεν έχει υπηρεσιακή απασχόληση.

            13) Σε σχέση με την επιθεώρηση των Προέδρων Εφετών προβλέπεται ότι σε περίπτωση προσφυγής του επιθεωρούμενου (Προέδρου Εφετών) κατά της έκθεσης επιθεώρησης, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Επιθεώρησης δεν μετέχει στο Συμβούλιο, εάν έχει συντάξει ο ίδιος την έκθεση, αλλά ο αναπληρωτής του.

            14) Η προθεσμία υποχρεωτικής σύγκλησης της Ολομέλειας των δικαστηρίων και εισαγγελιών ορίζεται σε 15 ημέρες (αντί της αρχικής πρόβλεψης των 30 ημερών) και ειδικά σε σχέση με τις περιπτώσεις σύγκλησης της Ολομέλειας των δικαστηρίων προστίθεται η περίπτωση που αυτή θα ζητηθεί από τον προϊστάμενο της γραμματείας του δικαστηρίου μετά από απόφαση της υπηρεσιακής συνέλευσης.

            15) Στις περιπτώσεις της αρμοδιότητας της πλήρους Ολομέλειας του Αρείου Πάγου προστίθενται και εκείνες των στοιχ. δ΄ και ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 10 νέου ΚΠΔ, δηλ. όταν το Τμήμα του Αρείου Πάγου αρνείται την εφαρμογή νόμου ως αντισυνταγματικού ή όταν πρόκειται να εκδώσει απόφαση αντίθετη με προηγούμενη θέση της Ολομέλειας ή Τμήματος του Αρείου Πάγου.

            16) Για την αποστολή δικαστικών λειτουργών στην αλλοδαπή για συμμετοχή σε συνέδρια ή παρακολούθηση βραχυχρόνιων σεμιναρίων λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο επιλογής και ο αριθμός εκκρεμών υποθέσεων των ενδιαφερόμενων δικαστικών λειτουργών.

 

Παράλληλα, ο Υπουργός της Δικαιοσύνης δεσμεύτηκε να επανεξετάσει κατά τη διαδικασία διαβούλευσης του νομοσχεδίου τα ακόλουθα ζητήματα που του θέσαμε:

            1) την απάλειψη της πρόβλεψης για δυνατότητα κατά κανόνα ορισμού Προέδρων Πρωτοδικών ως Ανακριτών.

            2) την κατάργηση του συστήματος αρίθμησης-κατάταξης των υποθέσεων από το 1 έως το 5, ανάλογα με τη σοβαρότητα και τη δυσχέρειά τους.

            3) την απάλειψη της πρόβλεψης για δυνατότητα προαγωγής σε Αρεοπαγίτη Εφέτη, που έχει συμπληρώσει 7 έτη στον βαθμό του Εφέτη.

            4) τον περιορισμό της αρμοδιότητας των Ανωτάτων Δικαστηρίων σε σχέση με την έγκριση των τροποποιήσεων των Κανονισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας και ειδικότερα την πρόβλεψη ότι τα Ανώτατα Δικαστήρια θα μπορούν μόνο να αναπέμπουν το ζήτημα τροποποίησης του Κανονισμού στο οικείο δικαστήριο, χωρίς δυνατότητα συμπλήρωσης, τροποποίησης και ακύρωσης των αποφάσεων των Ολομελειών των δικαστηρίων.

            5) τη ρύθμιση των υπηρεσιών στα Ειρηνοδικεία από τον διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο της έδρας του Πρωτοδικείου και όχι από τον διευθύνοντα το Πρωτοδικείο.

            6) την υποχρεωτική συμμετοχή εκπροσώπων των Δικαστικών Ενώσεων σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

            7) την εισαγωγή ως κριτηρίου ενός ελάχιστου αριθμού περαιωμένων πολιτικών υποθέσεων, ο οποίος εφόσον έχει συμπληρωθεί για το συγκεκριμένο δικαστικό έτος δεν θα κρίνεται αδικαιολόγητη η τυχόν καθυστέρηση ούτε θα αφαιρείται η δικογραφία από τον δικαστή που τη χειρίζεται.

            8) την απάλειψη της διάταξης, που προβλέπει ότι μεταξύ των κριτηρίων που θα λαμβάνονται υπόψη κατά την επιθεώρηση είναι και η αναίρεση ή εξαφάνιση αποφάσεων κατά παραδοχή ενδίκου μέσου.

9) την προσθήκη στα κριτήρια για την ίδρυση, συγχώνευση ή κατάργηση δικαστηρίων ή την επέκταση ή τον περιορισμό της περιφέρειάς τους και εκείνου της ευχέρειας πρόσβασης των πολιτών στα δικαστήρια.

10) την κατάργηση της δικαιοδοσίας του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου να ασκεί πειθαρχική δίωξη.

11) την απάλειψη της πρόβλεψης για σύνταξη από τον πρόεδρο του Τμήματος έκθεσης με τα κριτήρια του άρθρου 102 για τους επιθεωρούμενους δικαστές του τμήματός του και η αντικατάστασή της από απλή έγγραφη γνώμη.

12) την απάλειψη της «παραγωγικότητας» των δικαστικών λειτουργών από τα κριτήρια επιθεώρησης και την αντικατάστασή του από τον όρο «ποσοτική και ποιοτική απόδοση».

 

            Θεωρούμε ότι η υιοθέτηση των προτάσεων της Ένωσής μας συνιστά μία τεράστια δικαίωση των προσπαθειών μας και μία απόδειξη ότι με μεθοδικές ενέργειες και με πλήρως αιτιολογημένες σκέψεις μπορούμε να κερδίζουμε κάθε αγώνα που δίνουμε. Θα παρακολουθήσουμε στενά τις εξελίξεις κατά τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης και θα είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ώστε να γίνουν δεκτές και οι λοιπές προτάσεις μας, ιδίως η αλλαγή των κριτηρίων και του τρόπου επιθεώρησης των δικαστικών λειτουργών, όπως προβλέπεται στο σχέδιο.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Πρόεδρος

 

Χριστόφορος Σεβαστίδης

Εφέτης

 

Ο Γενικός  Γραμματέας

 

Παντελής Μποροδήμος

Πρωτοδίκης

ΠΗΓΗ ΕνΔΕ


========

σ.σ

ΟΜΟΙΑ ανακοίνωση η  ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

https://www.ddikastes.gr/node/9129

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ