Παρασκευή 15 Απριλίου 2022

N. 4920/2022 ενσωμάτωση οδηγιών

 

  Τεύχος A’ 74/15.04.2022

 

Ενσωμάτωση α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162 του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης

Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την έκδοση καλυμμένων

ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομο-

λόγων και την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/65/

ΕΚ και 2014/59/ΕΕ, β) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για

τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της

χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφο-

ριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνη-

ση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και

την κατάργηση της Απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του

Συμβουλίου, γ) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034 σχετι-

κά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επεν-

δύσεων, την τροποποίηση των Οδηγιών 2002/87/

ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/

ΕΕ και 2014/65/ΕΕ και την προσαρμογή στον Κανο-

νισμό (ΕΕ) 2019/2033 σχετικά με τις απαιτήσεις προ-

ληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων και

την τροποποίηση των Kανονισμών (ΕΕ) 1093/2010,

(ΕΕ) 575/2013, (ΕΕ) 600/2014 και (ΕΕ) 806/2014, δ) του

άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 για την τροπο-

ποίηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρημα-

τοπιστωτικών μέσων, ε) της Oδηγίας (ΕΕ) 2020/1504

για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ για

τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την προ-

σαρμογή στον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/1503 σχετικά με

τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχι-

κής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις, στ) της Οδηγί-

ας (ΕΕ) 2019/1160 για την τροποποίηση των Οδηγιών

2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ όσον αφορά τη διασυνο-

ριακή διανομή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων,

ζ) της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/338 του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου

2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ

όσον αφορά τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών,

την παρακολούθηση των προϊόντων και τα όρια θέ-

σης, και των Οδηγιών 2013/36/ΕΕ και (ΕΕ) 2019/878

όσον αφορά την εφαρμογή τους στις εταιρείες επεν-

δύσεων, με σκοπό τη διευκόλυνση της ανάκαμψης

από την κρίση της COVID-19, Συμπληρωματικός Κρα-

τικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και

συναφείς διατάξεις.

 

  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ