Δευτέρα 11 Απριλίου 2022

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ (Πολ/Ποιν - Εισ) Τεύχος Γ’ 853/11.04.2022

Τεύχος Γ’ 853/11.04.2022

 

 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 16ης Μαρτίου 2022, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90
του Συντάγματος, των άρθρων 49, 50, 52, 77 και 78 του
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικα-
στικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35),
όπως ισχύουν, της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2
του ν. 4336/2015 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και
εκτός επικράτειας» (Α΄ 94), το π.δ. 83/2019 «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121 διορθ. σφαλμ.
Α΄ 126) και τις υπ’ αρ. 142/2021 και 143/2021 αποφά-
σεις του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής
και Ποινικής Δικαιοσύνης, Α) προάγονται κατ’ εκλογή,
στο βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών, για πλήρωση
κενών οργανικών θέσεων, οι κατωτέρω Πρωτοδίκες, που
έχουν τα νόμιμα προσόντα και τοποθετούνται, ως εξής:
1. Πατρών, Αικατερίνη Καρτσιούνη του Μιλτιάδη στο
Πρωτοδικείο Αθηνών, της προαγωγής της λογιζομένης


από 19.8.2021,
2. Θεσσαλονίκης, Δημήτριος Μπαμπαλιούτας του Κων-
σταντίνου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, της προαγωγής του
λογιζομένης από 19.12.2021,
3. Αθηνών, Ειρήνη Πουλιδάκη του Νικολαόυ στο Πρω-
τοδικείο Αθηνών, της προαγωγής της λογιζομένης από
2.1.2022.
4. Αθηνών, Θωμάς Μασιάλας του Βασιλείου στο Πρω-
τοδικείο Αθηνών, της προαγωγής του λογιζομένης από
24.2.2022
5. Αθηνών, Αλεξάνδρα Καζάρα του Νικολάου στο Πρω-
τοδικείο Αθηνών.
Β) Μετατίθενται οι κάτωθι Πρόεδροι Πρωτοδικών, με
αίτησή τους, ως εξής:

1) Στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, ο/η Πρόεδρος
Πρωτοδικών:
1. Αθηνών, Αθηνά Κουμούρη του Ιωάννη,
2. Ιωαννίνων, Παντελεήμονας Ζήμνας του Αθανασίου,
2) Στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, η Πρόεδρος Πρωτοδι-
κών Αθηνών, Ευανθία Αντωνάκη του Νικολάου,
3) Στο Πρωτοδικείο Πειραιά, ο Πρόεδρος Πρωτοδικών
Αθηνών, Λεωνίδας Μπόμπολης του Δημητρίου.
(Αρ. αποφάσεων Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 13191/
5.4.2022 - ΑΔΑ: 632ΣΩ-Ψ53, 7780Α/5.4.2022 - ΑΔΑ:
6ΤΞ1Ω-3ΕΖ και 7780/5.4.2022 - ΑΔΑ: 9ΙΓΩΩ-ΤΡ8).
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Υπουργείου Δικαιοσύνης: 1787/
18.3.2022).

Με προεδρικό διάταγμα της 16ης Μαρτίου 2022, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90
του Συντάγματος, των άρθρων 49, 50, 52, 77 και 78 του
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικα-
στικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35),
όπως ισχύουν, της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2
του ν. 4336/2015 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και
εκτός επικράτειας» (Α΄ 94), το π.δ. 83/2019 «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121 διορθ. σφαλμ.
Α΄ 126) και τις υπ’ αρ. 144/2021 και 146/2021 αποφά-
σεις του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής
και Ποινικής Δικαιοσύνης, Α) προάγεται κατ’ εκλογή, στο
βαθμό του Αντεισαγγελέα Εφετών, για πλήρωση κενής
οργανικής θέσης, ο Στυλιανός Καραμάνης του Γεωργί-
ου, Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, που έχει τα νό-
μιμα προσόντα, της προαγωγής του λογιζομένης από
13.1.2022 και τοποθετείται στην Εισαγγελία Εφετών Κα-
λαμάτας Β) Μετατίθεται με αίτησή του, στην Εισαγγελία
Εφετών Αθηνών, ο Αντεισαγγελέας Εφετών Καλαμάτας,
Γεώργιος Δούβας του Μιχαήλ.
(Αρ. αποφάσεων Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 11360/
5.4.2022, ΑΔΑ: ΨΣ70Ω-Θ0Η).
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Υπουργείου Δικαιοσύνης: 1788/
18.3.2022).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ