Δευτέρα 18 Μαΐου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΔι

 

 

 

 

 

5. 18-5-2020

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΔι - ΝΕΑ ΚΥΑ


 Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών αναστέλλει κάθε εκπαιδευτική και επιμορφωτική δραστηριότητα , για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και 1.6.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 13.5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. '
Κατ΄εξαίρεση, τα μαθήματα και η πρακτική άσκηση δύνανται να διενεργούνται, εφόσον είναι εφικτό, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας  MOODLE ή άλλης διαδικτυακής εφαρμογής.Οι σπουδαστές της ΚΕ΄ σειράς που βρίσκονται στο στάδιο της πρακτικής άσκησης μπορoύν να παρακολουθούν όσες δικαστικές ενέργειες επιτρέπεται να λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της σταδιακής έναρξης επαναλειτουργίας των δικαστηρίων.
Από την Τρίτη 2 Ιουνίου 2020 επαναρχίζει η πλήρης λειτουργία μόνο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας της ΕΣΔι, ηοποία περιλαμβάνει τα μαθήματα με φυσική παρουσία τόσο των σπουδαστών όσο και των διδασκόντων με την τήρηση υπ΄ευθύνη του Γενικού Διευθυντή της Σχολής , υγειονομικών όρων κατά τα αναφερόμενα στην από 13.5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της ΕΣΔι, καθορίζονται όλες οι επί μέρους αναγκαίες λεπτομέρειες για τη λειτουργία της Σχολής.
Για την ΚΥΑ πατήστε εδώ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Αθήνα, 18 Μαΐου 2020
Αρ. πράξης:29
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 4 του άρθρου πέμπτου της υπ’ αριθμ. οικ. Δ1α/ΓΠ.οικ.
30340/15.5.2020 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών (Β΄ 1857).
2. Την από 13.5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορονοϊού COVID‐19.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1) Από την Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020 να επαναρχίσουν τα μαθήματα για την ΚΣΤ’
εκπαιδευτική σειρά της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών με φυσική παρουσία
τόσο των σπουδαστών όσο και των διδασκόντων και να διεξάγεται η πρακτική
άσκηση για την ΚΕ΄ εκπαιδευτική σειρά, όπου πραγματοποιείται, σύμφωνα με τη
λειτουργία των δικαστηρίων .
2) Η Σχολή να λειτουργεί σε πρωινή και απογευματινή ζώνη, στην οποία κατανέμονται
τα Τμήματα όλων των Κατευθύνσεων. Ειδικότερα, στην πρωινή ζώνη στις 09.00
αρχίζουν τα μαθήματα στο Α΄ Τμήμα της Κατεύθυνσης Πολιτικής και Ποινικής
Δικαιοσύνης, τα οποία ολοκληρώνονται στις 14.00, στις 09.15 αρχίζουν τα μαθήματα
στο Α΄ Τμήμα της Κατεύθυνσης Διοικητικής Δικαιοσύνης, τα οποία ολοκληρώνονται
στις 14.15 και στις 09.30 αρχίζουν τα μαθήματα στην Κατεύθυνση των Εισαγγελέων,
τα οποία ολοκληρώνονται στις 14.30. Ακολούθως, στην απογευματινή ζώνη στις
14.45 αρχίζουν τα μαθήματα στο Β΄ Τμήμα της Κατεύθυνσης Πολιτικής και Ποινικής
Δικαιοσύνης, τα οποία ολοκληρώνονται στις 19.45 και στις 15.00 αρχίζουν τα
μαθήματα στο Β΄ Τμήμα της Κατεύθυνσης Διοικητικής Δικαιοσύνης, τα οποία
ολοκληρώνονται στις 20.00.
3) Τα Τμήματα των ανωτέρω Κατευθύνσεων εναλλάσσονται ανά εβδομάδα στην
πρωινή και απογευματινή ζώνη, με εξαίρεση το Τμήμα στην Κατεύθυνση των
Εισαγγελέων, τα μαθήματα του οποίου διεξάγονται στην πρωινή ζώνη.
4) Τα διαλείμματα να πραγματοποιούνται μετά το πέρας κάθε διδακτικού δίωρου και
να διαρκούν δέκα πέντε (15) λεπτά έκαστο. Ο διαφορετικός χρόνος έναρξης και
λήξης των μαθημάτων έχει ως αποτέλεσμα να μη συμπίπτουν οι ώρες των
διαλειμμάτων μεταξύ τους και να περιορίζεται ο αριθμός των ατόμων που
συγχρωτίζεται ταυτόχρονα εντός των εγκαταστάσεων της Σχολής.
5) Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων να παραμένουν ανοικτά τα παράθυρα και οι
πόρτες των αιθουσών διδασκαλίας προκειμένου να επιτυγχάνεται ο κατάλληλος
αερισμός τους.
6) Μεταξύ πρωινής και απογευματινής ζώνης μαθημάτων να μεσολαβεί καθαριότητα
των χώρων. Επισημαίνεται, ότι τα πρόσωπα, τα οποία είναι επιφορτισμένα με τις
εργασίες αυτές, θα βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της Σχολής από 11.00‐17.00 και
από τις 19.45‐21.00.
7) Κατ’ εξαίρεση, να διατηρείται η δυνατότητα της εξ αποστάσεως διδασκαλίας μέσω
διαδικτυακής εφαρμογής παρακολούθησης των μαθημάτων σε περίπτωση που
κάποιος ή κάποιοι διδάσκοντες ή σπουδαστές παρουσιάζουν αποδεδειγμένα
προβλήματα υγείας, τα οποία διαπιστώνονται μετά από γνωμάτευση ιατρού
δημόσιου νοσοκομείου.
8) Τα προγραμματισμένα σεμινάρια που αφορούν τους σπουδαστές των ΚΕ΄ και ΚΣΤ΄
εκπαιδευτικών σειρών της Σχολής δύνανται να διεξάγονται εξ αποστάσεως μέσω
διαδικτυακής εφαρμογής για να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός στις εγκαταστάσεις
της Σχολής. Ειδικά για τους σπουδαστές της ΚΣΤ΄ εκπαιδευτικής σειράς είναι δυνατή,
κατά περίπτωση, η διεξαγωγή των προγραμματισμένων σεμιναρίων με φυσική
παρουσία στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητικού Εφετείου
Θεσσαλονίκης.
9) Η προγραμματισμένη επιμορφωτική δραστηριότητα της Σχολής αναστέλλεται έως τις
31 Ιουλίου 2020.
10) Συνιστάται σε κάθε εισερχόμενο στη Σχολή η χρήση ατομικής μάσκας προστασίας.
11) Σε κάθε περίπτωση, επιβάλλεται η χρήση απολυμαντικού σε κάθε εισερχόμενο στη
Σχολή ευθύς μετά την είσοδο. Το απολυμαντικό διατίθεται από τη Σχολή.
12) Κάθε εισερχόμενος στη Σχολή οφείλει να τηρεί απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου
από οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο. Η απόσταση αυτή θα τηρείται ειδικότερα
και κατά την είσοδο και παραμονή στις αίθουσες διδασκαλίας.
13) Απαγορεύεται η ταυτόχρονη είσοδος πλέον του ενός σπουδαστή ή διδάσκοντος στη
Γραμματεία της Σχολής ή σε οποιοδήποτε άλλο Τμήμα αυτής. Παρακαλούνται, όσοι
τυχόν αναμένουν να τηρούν τη σειρά προτεραιότητας αλλά και την ανωτέρω
απόσταση.
14) Η λειτουργία κυλικείου δεν επιτρέπεται.
15) Σημειώνεται ότι ήδη έχει λάβει χώρα, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, δυο φορές
απολύμανση των χώρων της Σχολής, η οποία θα επαναλαμβάνεται ανά τακτά
χρονικά διαστήματα.
Η ατομική ευθύνη του καθενός μας και η συλλογική ωριμότητα θα συμβάλλουν τα
μέγιστα στην τήρηση των υγειονομικών όρων για τη λειτουργία της Σχολής με
ασφάλεια.
Ο Γενικός Διευθυντής
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών
Δημήτριος Εμμανουηλίδης
Σύμβουλος Επικρατείας


4. 27-4-2020

 

ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΔι

 Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών αναστέλλει κάθε εκπαιδευτική και επιμορφωτική δραστηριότητα , για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 24.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. '
Κατ΄εξαίρεση, τα μαθήματα και η πρακτική άσκηση δύνανται να διενεργούνται, εφόσον είναι εφικτό, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας  MOODLE ή άλλης διαδικτυακής εφαρμογής.Οι σπουδαστές της ΚΕ΄ σειράς που βρίσκονται στο στάδιο της πρακτικής άσκησης μπορύν να παρακολουθούν όσες δικαστικές ενέργειες επιτρέπεται να λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων.
Για την ΚΥΑ πατήστε εδώ

 

3. 15-4-2020

 

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΔι

 Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών αναστέλλει κάθε εκπαιδευτική και επιμορφωτική δραστηριότητα , για το χρονικό διάστημα από 11.4.2020 έως και 27.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 9.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. '
Κατ΄εξαίρεση, τα μαθήματα και η πρακτική άσκηση δύνανται να διενεργούνται, εφόσον είναι εφικτό, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας  MOODLE ή άλλης διαδικτυακής εφαρμογής.Οι σπουδαστές της ΚΕ΄ σειράς που βρίσκονται στο στάδιο της πρακτικής άσκησης μπορύν να παρακολουθούν όσες δικαστικές ενέργειες επιτρέπεται να λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων.
Για την ΚΥΑ πατήστε εδώ

http://www.esdi.gr/nex/index.php/el/component/content/article/101-presentation/news/anakoinoseis/668-nea-paratasi-anastolis-leitourgias-tis-esdi

 

  2. 28-3-2020

 

ΝΕΟΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΔιΗ Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών αναστέλλει κάθε εκπαιδευτική και επιμορφωτική δραστηριότητα , για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και 10.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 26.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. '
Κατ΄εξαίρεση, τα μαθήματα δύνανται να διενεργούνται, εφόσον είναι εφικτό, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας  MOODLE ή άλλης διαδικτυακής εφαρμογής.
Για την ΚΥΑ πατήστε εδώ

 

 

 1. 17-3-2020

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΔι

Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών αναστέλλει κάθε εκπαιδευτική και επιμορφωτική δραστηριότητα , για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 27.3.2020, για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 15.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. '
Κατ΄εξαίρεση, τα μαθήματα δύνανται να διενεργούνται, εφόσον είναι εφικτό, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας  MOODLE ή άλλης διαδικτυακής εφαρμογής.
Για την ΚΥΑ πατήστε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ