Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

N. 4689/2020 Ενσωμάτωση οδηγιών (ΠΑΥΕΙ Υφ' ορο κτλ - αλλαγες σε ΚΠΔ ΚΠολΔ κτλ)Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των

Οδηγιών (ΕΕ) 2016/800, 2017/1371, 2017/541,

2016/1919, 2014/57/ΕΕ, κύρωση του Μνημονίου

Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργεί-

ου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και

του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τά-

ξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, τροποποιή-

σεις του ν. 3663/2008 (Α’99) προς εφαρμογή του

Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1727 και άλλες διατάξεις.
Ι. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΠΤΟΙ

’Η ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

(σ.σ. ΠΡΟΣΟΧΗ στους δικαστές ανηλίκων)ΙΙ. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΑΤΑΠΟΛEΜΗΣΗ,

ΜEΣΩ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟY ΔΙΚΑIΟΥ, ΤΗΣ ΑΠAΤΗΣ

ΕΙΣ ΒAΡΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΥΜΦΕΡOΝΤΩΝ ΤΗΣ EΝΩΣΗΣΆρθρο 25

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές

δραστηριότητες σε βάρος των οικονομικών

συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(άρθρο 4 παρ. 1 της Οδηγίας)

Τα αδικήματα των άρθρων 23 και 24 του παρόντος

μέρους, καθώς και τα αδικήματα των άρθρων 159, 159Α,

235, 236, 237, 237Β, 375, 386, 386Α, 386Β, 390 Π.Κ. και

155 επ. του ν. 2960/2001 (Α’265), όταν αυτά στρέφονται

κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής

Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμ-

φερόντων, συνιστούν βασικά αδικήματα κατά την έννοια

του άρθρου 4 του ν. 4557/2018 (Α’139).Άρθρο 26

Γενικές διατάξεις

…..διώκονται αυτεπάγγελτα

δικαιοδοσία των ελληνικών ποινικών δικαστηρίωνΙΙΙ. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΣΤΗΡΙΞΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΘΥΜΑΤΩΝIV. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΡΩΓΗ ΓΙΑ ΥΠΟΠΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ

VIII. ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣΆρθρο 62

Οργανικές θέσεις δικαστικών λειτουργώνΆρθρο 63

Παραγραφή και παύση ποινικής δίωξης

Άρθρο 64

Παραγραφή και μη εκτέλεση ποινών υπό όροΆρθρο 71

Παράταση ισχύος του Πίνακα Επιτυχόντων

του διαγωνισμού για την πρόσληψη

δόκιμων Ειρηνοδικών Δ’ τάξης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟ-

ΡΟΥΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣΆρθρο 94

Εισαγγελείς ειδικών καθηκόντων

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 33 του

Κώδικα Ποινικής Δικονομίας Κ.Π.Δ. (ν. 4620/2019 A’96)

αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 97

Πνευματική λύση θρησκευτικού γάμουΆρθρο 99

Παράταση ισχύος μεταβατικής διάταξης

ως προς τη σύνθεση των ποινικών δικαστηρίων
ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ


ΚΠοινΔ 

Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α’182)

«Άρθρο 122Α
Επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα
 
Ν. 3226/2004 Παροχή νομικής βοήθειας 
σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος και άλλες διατάξεις

Ν. 3663/2008  Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής
 Συνεργασίας (EUROJUST), Κοινές Ομάδες Ερευνας
 και λοιπές διατάξεις.

Ν. 3811/2009  Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων
 βίας από πρόθεση (Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας
 με την Οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής  
 Ενωσης της 29ης Απριλίου 2004) και άλλες διατάξεις 

Π.Δ. 18 της 30.12.88/9.1.89.     Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων 
για το    Συμβούλιο της Επικρατείας 
   
 
Ν. 3068/2002 Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές 
αποφάσεις, προαγωγή των
δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό
 του συμβούλου Επικρατείας και άλλες διατάξεις.
 
Ν. 3900/2010 Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση 
της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις.

Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ν. 2717/1999
ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ν. 3588/2007 
Ν. 3213/2020 Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης 
βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών 
μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων.
 
  Ν. 2812./2000    Κύρωση του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων.    

Άρθρο 70
Αποσπάσεις δικαστικών λειτουργών
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 51 του
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικα-
στικών Λειτουργών (ν. 1756/1988, Α’ 35) αντικαθίσταται
ως εξής:
Ν. 3689/2008  Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες 
διατάξεις.

Ν. 1264/1982 εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού   Κινήματος
 και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών        ελευθεριών των
 εργαζομένων.  (Α' 79).     

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

    ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2803   Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των
   οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων   και των συναφών με αυτήν Πρωτοκόλλων.

 

1 σχόλιο:

 1. Άρθρο 63
  Παραγραφή και παύση ποινικής δίωξης

  ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

  α) των άρθρων ΠΚ
  142 Έκθεση σε κίνδυνο αντιποίνων από αμέλεια
  155 Προσβολή συμβόλων άλλου κράτους
  158 παρ. 2 Νόθευση εκλογής ή ψηφοφορίας που διενεργείται από περιφερειακό ή δημοτικό συμβούλιο τοπικής αυτοδιοίκησης ή κάποια επιτροπή τους
  160 Αντιποίηση
  163 Παραβίαση της μυστικότητας της ψηφοφορίας
  166 παρ. 1 Διατάραξη εκλογικής διαδικασίας
  168 παρ. 3 Διατάραξη πλειστηριασμών
  169 Α Παραβίαση δικαστικών αποφάσεων
  173 παρ. 1 Απόδραση κρατουμένου
  175 Αντιποίηση άσκησης δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής υπηρεσίας,
  178 Παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η αρχή
  183 Διέγερση σε ανυπακοή,
  184 παρ. 1, Διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια
  221 παρ. 2 εδάφιο πρώτο Ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις
  230 Ψευδής καταγγελία
  285 παρ. 4 περ. α’ Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών
  304Α παρ. 1 εδάφιο δεύτερο Σωματική βλάβη εμβρύου ή νεογνού
  337 παρ. 1 Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας
  358 Παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής
  377 Π.Κ. για τις περιπτώσεις αγοράς εμπορευμάτων με πίστωση,
  β) του άρθρου πέμπτου του ν. 2803/2000 (Α’ 48), Απάτη ελάσσονος αξίας σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
  γ) του άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 3213/2003 (Α’ 309), Μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης περιουσιακής κατάστασης
  δ) του άρθρου μόνου παρ. 1 του ν. 690/1945 (Α’ 292), μη καταβολή αποδοχών
  ε) του άρθρου 29 παρ. 1 εδάφιο πρώτο του ν. 703/1977 (Α’ 278) και του άρθρου 44 παρ. 1 εδάφια πρώτο και δεύτερο και 2 του ν. 3959/2011 (Α’ 93), παραβίαση διατάξεων ανταγωνισμού
  στ) του άρθρου 6 παρ. 2 και 3 του ν. 456/1976 (Α’ 277), Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.
  ζ) του άρθρου 41 ΣΤ του ν. 2725/1999 (Α’ 121), Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και
  άλλες διατάξεις.
  η) του άρθρου 10 του ν. 4637/2019 (Α’ 180), Διατάραξη ησυχίας

  Άρθρο 64
  Παραγραφή και μη εκτέλεση ποινών υπό όρο

  ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

  α) των άρθρων ΠΚ
  82 Α Έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά
  235 Δωροληψία υπαλλήλου
  236 Δωροδοκία υπαλλήλου
  237 Δωροληψία και δωροδοκία δικαστικών λειτουργών
  242 Ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.
  259 Παράβαση καθήκοντος
  285 Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών
  358 Παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής
  390 Απιστία
  β) 927/1979 περί κολασμού πράξεων ή ενεργειών αποσκοπουσών εις φυλετικάς διακρίσεις.
  γ) 3304/2005 (Α’ 16), του άρθρου 11 του ν. 4443/2016 (Α’ 232) Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης
  δ) παρ. 6 του άρθρου πρώτου της από 25.02.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76). Μέτρα πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης και περιορισμού της διάδοσης της νόσου

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ