Κυριακή 10 Μαΐου 2020

Ν. 4685/2020 Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας,
Ν. 4685/2020
Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσί-
ας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοι-
πές διατάξεις.
Άρθρο 50
Ανάρτηση δασικών χαρτών σε συμμόρφωση με
την υπ’ αριθμ. 685/2019 απόφαση του ΣτΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥΤροποποιούνται μεταξύ άλλων

Ν. 4014/2011
Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής ΑλλαγήςΆρθρο 21
Τροποποιούμενες διατάξεις


Τροποποίηση του π.δ. 59/2018

Ν. 1650/1986 Για την   προστασία του περιβάλλοντος


Ν 998/1979 Περί  προστασίας των   δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων  της Χώρας.


Ν 3889/2010  Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 4122/2013ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2664/1998
   Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις.


ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4042 (ΦΕΚ Α΄24/13/02/2012)
Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο
παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση
θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγή

Ν 3852 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της ΑυτοΔιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ