Τετάρτη 20 Μαΐου 2020

Ορισμός Προέδρου και μελών ΔΣ Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης. ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 366/2020

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 366/2020 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 15508
Ορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων
Θεσσαλονίκης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2298/1995 «Συμ-
βιβαστική επίλυση ιδιωτικών διαφορών...Σχεδιασμός και
εφαρμογή Σωφρονιστικής Πολιτικής και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄62), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2331/1995 «Πρόληψη
και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκλη-
ματικές δραστηριότητες...και άλλες διατάξεις» (Α΄ 173)
και αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 του
ν. 3860/2010 «Βελτιώσεις της ποινικής νομοθεσίας για
τους ανηλίκους δράστες, πρόληψη και αντιμετώπιση της
θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των ανηλί-
κων» (Α΄ 111), όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 7 και 8 του ν. 4109/2013
«Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του
Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση
Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητι-
κού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 16).
2. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 41 του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανι-
σμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουρ-
γών» (35 Α΄), όπως ισχύει.
β) του άρθρου 13 του ν. 1320/1983 «Πρόσληψη στο
Δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (6 Α΄).
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π. δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα», όπως ισχύει,
δ) του ν. 2690/1999 (Α΄ 145) «Κύρωση του Κώδικα Δι-
οικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
ε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (119/Α΄/2019), όπως ισχύει,
στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ζ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
η) του π.δ. 96/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαι-
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»
(Α΄ 136), όπως ισχύει.
3. Το αριθμ. 11345/27-2-2020 έγγραφο του Τμήματος
Οργάνωσης Δικαστηρίων και Υπηρεσιακής Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών της Διεύθυνσης Στρατηγικού
Σχεδιασμού Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης
του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
4. Το αριθμ. 102/11-3-2020 έγγραφο της Εταιρείας
Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Προ-
στασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, ως εξής:
1. Ειρήνη Χρυσογιάννη του Κωνσταντίνου, Αντεισαγ-
γελέας Εφετών Θεσσαλονίκης, με Α.Δ.Τ. *, ως
Πρόεδρος, με αναπληρώτρια αυτής τη Φωτεινή Κρεω-
νίδου του Ιωνά, Αντεισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης,
με Α.Δ.Τ. ΑΝ 205373.
2. Αικατερίνη Καούκη του Ιωσήφ, Καθηγήτρια Μέσης
Εκπαίδευσης, με Α.Δ.Τ.*ως τακτικό μέλος, με
αναπληρώτρια αυτής τη Φωτεινή Καραλίδου του Στρατή,
Καθηγήτρια Μέσης Εκπαίδευσης, με Α.Δ.Τ. *.
3. Βασιλική Τσέλιου του Σωτηρίου, Κοινωνική Λειτουρ-
γός, με Α.Δ.Τ.* ως τακτικό μέλος, με αναπληρω-
τή αυτής τον Ευάγγελο Αληγιζάκη του Αντωνίου, Επιμε-
λητή Ανηλίκων της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων και
Κοινωνικής Αρωγής Θεσσαλονίκης, με Α.Δ.Τ. *
σαλονίκης, με Α.Δ.Τ. ** ως τακτικό μέλος, με
αναπληρώτρια αυτού τη Γεωργία Βελιτζέλου του Βασι-
λείου, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης, με Α.Δ.Τ. *
5. Θεόδωρος Λουκατάρης του Θεοδώρου, Ιερέας-Αρ-
χιμανδρίτης Αθηναγόρας, με Α.Δ.Τ. **, ως τακτι-
κό μέλος, με αναπληρώτρια αυτού τη Δήμητρα Καμπου-
ράκη του Διογένους, Δικηγόρο-εκπρόσωπο του Δήμου
Θεσσαλονίκης, με Α.Δ.Τ. **.
6. Εμμανουήλ Φαϊτάκης του Δημήτριου, Παιδοψυχί-
ατρος, με Α.Δ.Τ. **, ως τακτικό μέλος, με ανα-
πληρώτρια αυτού την Αναστασία Μπέκα του Ιωάννη,
Παιδοψυχίατρο, με Α.Δ.Τ. **.
7. Γρηγόριος Αμπατζόγλου του Φαίδωνα, Ομότιμος
Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής, με Α.Δ.Τ. **,
ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια αυτού τη Μαρία
Κωνσταντινίδου του Μητροφάνη, Κλινική Ψυχολόγο, με
Α.Δ.Τ. Λ 124043.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και
αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Μαρτίου 2020
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ