Κυριακή 31 Μαΐου 2020

Ν. 4690/2020: ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΚΥΡΩΣΗ ΠΝΠ κτλ
Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για
την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλ-
λες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της
από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επά-
νοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικό-
τητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις.


Άρθρο 28
Παράταση της θητείας των διοικητικών
οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων
εργαζομένων και εργοδοτών και χρήση νέων
τεχνολογιών για τη σύγκληση των Γενικών
Συνελεύσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων

Άρθρο 29
Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής
στη ρύθμιση του ν. 4611/2019

ΜΕΡΟΣ Ι΄:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Άρθρο 74
Διατάξεις για την επαναλειτουργία
των πολιτικών δικαστηρίων και τη διαδικασία
της αναγκαστικής εκτέλεσης

Άρθρο 75
Διατάξεις για την επαναλειτουργία
των ποινικών δικαστηρίων

Άρθρο 76
Διατάξεις για τον επαναπροσδιορισμό
των υποθέσεων στο Ελεγκτικό Συνέδριο


Άρθρο 77
Διατάξεις για τον επαναπροσδιορισμό των
υποθέσεων στα τακτικά διοικητικά δικαστήριαΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4174             (ΦΕΚ Α 170/26.7.2013)
 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4640 (ΦΕΚ Α' 190/30.11.2019)

Διόρθ.σφαλμ.ΦΕΚ Α 194/4.12.2019.

 Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις.

   ΦΕΚ Α'248 7.11.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859
   Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας  
 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4172 (ΦΕΚ Α 167 23.7.2013)
 
 
 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του
                   ΝΟΜΟΣ 3852 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010)

Νέα Αρχιτεκτονική της ΑυτοΔιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης
 
Ν. 3421/2005  Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις
ΝΟΜΟΣ 3584,   (ΦΕΚ Α 143/28.6.2007)
 
 
   Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ