Παρασκευή 29 Μαΐου 2020

Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

6. 29-5-2020

 
ΦΕΚ B 2033/2020 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33202
Κανόνες τήρησης αποστάσεων στα δικαστήρια
και τις εισαγγελίες της χώρας και επιβολή του μέ-
τρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής των
δικών ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων από
1.6.2020 έως και 21.6.2020, για προληπτικούς λό-
γους δημόσιας υγείας, προς περιορισμό της δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ


αποφασίζουμε:
ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ
Tη λειτουργία από τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020, σύμ-
φωνα με τους όρους που περιγράφονται στο άρθρο
τέταρτο:
α) του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και των Ειδικών
Δικαστηρίων του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος και
του άρθρου 99 του Συντάγματος,
β) του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών
διοικητικών δικαστηρίων της χώρας,
γ) του Ελεγκτικού Συνεδρίου και
δ) των πολιτικών δικαστηρίων της χώρας.
ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
1. Τη συνέχιση της αναστολής των δικών ενώπιον των
ποινικών δικαστηρίων για προληπτικούς λόγους δημό-
σιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 1
Ιουνίου 2020 έως και την Κυριακή, 21 Ιουνίου 2020,
μετά
την παρέλευση του οποίου άρχεται η πλήρης λειτουργία
τους, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο
άρθρο τέταρτο.
2. Εξαιρούνται από την αναστολή της παρ. 1:
α) Η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον
αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των δια-
τάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας.
β) Η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου
των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μικτών Ορκω-
τών Εφετείων, εφόσον κατά τη σύνοδο είναι προσδιορι-
σμένες προς εκδίκαση υποθέσεις που εμπίπτουν στις κα-
τωτέρω περιπτώσεις γ’ και ε΄, καθώς και η κλήρωση των
συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων.
γ) Η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά
κρατούμενους κατηγορουμένους, των οποίων συμπλη-
ρώνεται κατά περίπτωση, το ανώτατο όριο προσωρινής
κράτησης.
δ) Η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης
κατά τα άρθρα 471 και 497 ΚΠΔ, ακύρωσης της διαδι-
κασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της
απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, αναβολής ή
διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και
557 ΚΠΔ, καθώς και των αιτήσεων που αφορούν στον
καθορισμό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ,
στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός
προθεσμίας κατά τα άρθρα 80 του ισχύοντος ΠΚ και 82
του προϊσχύσαντος ΠΚ (π.δ. 283/1985, Α΄ 106) και στην
μετατροπή της χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε
παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5 του άρ-
θρου 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ.
ε) Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο
χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός
του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστο-
λής μέχρι και τις 31.1.2021. Το δικαστήριο αποφασίζει,
κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.
στ) Η δημοσίευση αποφάσεων.
3. Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερο-
μηνία έναρξης της αναστολής και έχουν διακοπεί για
δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστο-
λής, το δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, απο-
φασίζει κατά περίπτωση για την εκδίκαση ή την εκ νέου
διακοπή αυτών, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω
εξαιρέσεων.
4. Οι διασκέψεις, καθώς και η διεκπεραίωση οποιασ-
δήποτε ενέργειας, που αφορά στη λειτουργία των δικα-
στικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών γίνονται, εφόσον
είναι εφικτό, εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών
μέσων. Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης διαδίκων,
μαρτύρων και συνηγόρων, η κατά την περ. ε’ της παρ. 2
και την παρ. 3, διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δι-
κασίμου γνωστοποιούνται από τον γραμματέα της έδρας
στον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Δικαστηρίου
και, αν το Δικαστήριο διαθέτει ιστοσελίδα, αναρτάται
και σε αυτήν.
5. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και στα
στρατιωτικά δικαστήρια και εισαγγελίες της χώρας.
ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ
Για όλο το προσωπικό που απασχολείται με οποιαδή-
ποτε σχέση εργασίας στα Δικαστήρια, στις Εισαγγελίες,
στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών
Διοικητικών Δικαστηρίων και στη Γενική Επιτροπεία
της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφαρμόζο-
νται κατ’ αναλογία τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της από
11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55),
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του
οικείου δικαστηρίου που τοιχοκολλάται στην είσοδο
του δικαστηρίου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του,
εφόσον διαθέτει, ορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που
ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών του,
καθώς και όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ’ ευ-
θύνη του, για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου
ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και, ιδί-
ως, τα υγειονομικά μέτρα που προβλέφθηκαν στην από
25.5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, ήτοι:
1) ισχυρή σύσταση για χρήση μη ιατρικής μάσκας ή
ασπίδας προστασίας προσώπου από τους εισαγγελείς,
δικαστές, γραμματείς, συνηγόρους και διαδίκους,
2) διαθεσιμότητα αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύ-
ματος σε όλους τους χώρους,
3) τήρηση 1,5 μέτρου απόστασης μεταξύ φυσικών
προσώπων,
4) καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων εντός
μικρών αιθουσών στα 20-25 άτομα, με ανάλογη αύξηση
αριθμού ατόμων για τις μεγαλύτερες αίθουσες.
ΑΡΘΡΟ ΠΕΜΠΤΟ
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 1η.6.2020 έως
και την έναρξη των δικαστικών διακοπών, ήτοι έως και
τις 15.7.2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Mαΐου 2020
Οι Υπουργοί
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Προστασίας του Πολίτη Εθνικής Άμυνας
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας Δικαιοσύνης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
5. 16-5-2020

  ΦΕΚ B 1857/2020


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30340
Επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής
αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και
Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας, για
το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και
31.5.2020 και επιβολή του μέτρου της εν μέρει
προσωρινής αναστολής λειτουργίας της Εθνι-
κή Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για το χρονι-
κό διάστημα από 16.5.2020 έως και 1.6.2020 και
τρόπος επαναλειτουργίας της από τις 2.6.2020.

αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Την προσωρινή αναστολή για το χρονικό διάστημα
από το Σάββατο, 16 Μαΐου 2020 έως και την Κυριακή,
31 Μαΐου,
για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας,
κατά τα αναφερόμενα στην από 13.5.2020 γνώμη της
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι
του κορωνοϊού COVID-19:
α) των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και των Ειδικών Δικα-
στηρίων του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος και του
άρθρου 99 του Συντάγματος και
β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη
διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργει-
ών ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της
παραγραφής των συναφών αξιώσεων.
Άρθρο δεύτερο
1. Την προσωρινή αναστολή για το χρονικό διάστημα
από το Σάββατο, 16 Μαΐου 2020 έως και την Κυριακή, 31
Μαΐου 2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας,
κατά τα αναφερόμενα στην από 13.5.2020 γνώμη της
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι
του κορωνοϊού COVID-19:
α) των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του
Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητι-
κών δικαστηρίων της χώρας και
β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη
διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργει-
ών ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της
παραγραφής των συναφών αξιώσεων.
2. Αναφορικά με το Συμβούλιο της Επικρατείας, κατ’
εξαίρεση της παρ. 1:
α) Εκδικάζονται οι ώριμες προς συζήτηση υποθέσεις,
κατά τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 4 του π.δ. 18/1989
(Α’ 8), για τις οποίες έχει υποβληθεί από όλους τους δι-
αδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης
χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο, κατά τα οριζόμενα
στην παρ. 6 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989, εφόσον
συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις για τη
συζήτησή τους. Oι λοιπές υποθέσεις αναβάλλονται υπο-
χρεωτικά από το δικαστήριο σε επόμενη δικάσιμο, οι δε
διάδικοι, εφόσον έχουν κλητευθεί νόμιμα, δεν κλητεύ-
ονται εκ νέου.
β) Εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής δια-
ταγής.
γ) Εκδικάζονται επείγουσες αιτήσεις παροχής προσω-
ρινής δικαστικής προστασίας.
δ) Διενεργείται η επεξεργασία επειγόντων προεδρικών
διαταγμάτων.
ε) Διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως με τη
χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών μέσων, καθώς και
επείγουσες διασκέψεις με φυσική παρουσία και
στ) Δημοσιεύονται αποφάσεις και πρακτικά επεξερ-
γασίας.
3. Αναφορικά με τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, κατ’
εξαίρεση της παρ. 1:
α) Για τις ακυρωτικές διαφορές: εκδικάζονται οι ώρι-
μες προς συζήτηση υποθέσεις, κατά τις διατάξεις του
άρθρου 22 παρ. 4 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8), για τις οποίες
έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχω-
ριστή δήλωση περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο
ακροατήριο, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου
33 του π.δ. 18/1989, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές
νόμιμες προϋποθέσεις για τη συζήτησή τους. Oι λοιπές
υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά από το δικαστή-
ριο σε επόμενη δικάσιμο, οι δε διάδικοι, εφόσον έχουν
κλητευθεί νόμιμα, δεν κλητεύονται εκ νέου.
β) Για τις διαφορές ουσίας: εκδικάζονται οι υποθέσεις
για τις οποίες έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους
κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης χωρίς εμ-
φάνιση στο ακροατήριο κατά τα οριζόμενα στην παρ.
2 του άρθρου 133 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
(ν. 2717/1999, Α’ 97), εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές
νόμιμες προϋποθέσεις για τη συζήτησή τους. Oι λοιπές
υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά από το δικαστή-
ριο σε επόμενη δικάσιμο, οι δε διάδικοι, εφόσον έχουν
κλητευθεί νόμιμα, δεν κλητεύονται εκ νέου.
γ) Εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής δια-
ταγής.
δ) Εκδικάζονται οι αιτήσεις παροχής προσωρινής δι-
καστικής προστασίας.
ε) Υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσεις κατά
της απόφασης κράτησης αλλοδαπού και αιτήσεις ανά-
κλησης κατά των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδο-
νται επί των αντιρρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 76 παρ. 3-6 του ν. 3386/2005 (Α’ 212).
στ) Υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσεις,
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου πρώτου της από
25.2.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α’ 42),
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
ζ) Διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως με τη
χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών μέσων, καθώς και
επείγουσες διασκέψεις με φυσική παρουσία.
η) Δημοσιεύονται αποφάσεις.
Άρθρο τρίτο
1. Την προσωρινή αναστολή για το χρονικό διάστημα
από το Σάββατο, 16 Μαΐου 2020 έως και την Κυριακή,
31 Μαΐου για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας,
κατά τα αναφερόμενα στην από 13.5.2020 γνώμη της
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι
του κορωνοϊού COVID-19:
α) Των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και
β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη
διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργει-
ών ενώπιον των δικαστικών υπηρεσιών του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, καθώς επίσης και της παραγραφής των συ-
ναφών αξιώσεων.
2. Κατ’ εξαίρεση της παρ. 1:
α) Διενεργούνται από τους οικείους δικαστικούς σχη-
ματισμούς συνεδριάσεις χωρίς την εμφάνιση διαδίκων

στο ακροατήριο και συζητούνται οι υποθέσεις, για τις
οποίες έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους κοινή
ή ξεχωριστή από τον καθένα τους δήλωση, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 133 του
Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α’ 97) που
εφαρμόζεται αναλογικά δυνάμει του άρθρου 123 του
π.δ. 1225/1981 (Α΄ 304) όπως ισχύει, συντρεχουσών και
των λοιπών νομίμων προϋποθέσεων. Oι λοιπές υποθέ-
σεις αναβάλλονται υποχρεωτικά από το δικαστήριο σε
επόμενη δικάσιμο, οι δε διάδικοι, εφόσον έχουν κλητευ-
θεί νόμιμα, δεν κλητεύονται εκ νέου.
β) Διενεργούνται οι εργασίες των Κλιμακίων προσυμ-
βατικού ελέγχου.
γ) Εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διατα-
γής.
δ) Διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως με τη
χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών μέσων, καθώς και
επείγουσες διασκέψεις με φυσική παρουσία.
ε) Δημοσιεύονται αποφάσεις.
Άρθρο τέταρτο
1. Aπό το Σάββατο, 16 Μαΐου 2020 έως και την Κυ-
ριακή, 31 Μαΐου 2020, για προληπτικούς λόγους δημό-
σιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 13.5.2020
γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 τη συνέχιση της
αναστολής:
α) των δικών ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δι-
καστηρίων,
β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη
διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργει-
ών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των
εισαγγελιών, καθώς και της παραγραφής των συναφών
αξιώσεων,
γ) των, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασιών ανα-
γκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηρια-
σμών.
2. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρ. 1:
α) Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντι-
κείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθ-
μιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση
κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση,
σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κα-
τάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ (π.δ. 503/1985,
Α’ 182), Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού
κατ’ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών, καθώς
και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702
ΚΠολΔ.
β) Η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών,
οι οποίες γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Οι προ-
σωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ
έως τη συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν
με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζει
τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών.
γ) Η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον
αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των δια-
τάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας.
δ) Η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου
των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μικτών Ορκω-
τών Εφετείων, εφόσον κατά τη σύνοδο είναι προσδιο-
ρισμένες προς εκδίκαση υποθέσεις που εμπίπτουν στις
κατωτέρω περιπτώσεις ε' και στ', καθώς και η κλήρωση
των συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών υποθέ-
σεων και των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων σε όσα
δικαστήρια της χώρας προβλέπεται τέτοια κλήρωση.
ε) Η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά
κρατούμενους κατηγορουμένους, των οποίων συμπλη-
ρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής
κράτησης.
στ) Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο
χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός
του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστο-
λής μέχρι και τις 31.1.2021. Το δικαστήριο αποφασίζει,
κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.
ζ) Η δημοσίευση αποφάσεων.
3. Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερο-
μηνία έναρξης της αναστολής και έχουν διακοπεί για
δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστο-
λής, το δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, απο-
φασίζει κατά περίπτωση για την εκδίκαση ή την εκ νέου
διακοπή αυτών, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω
εξαιρέσεων.
4. Επανέρχονται σε πλήρη λειτουργία οι γραμματεί-
ες των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας. Τα
ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διε-
ξαγωγή των εργασιών τους καθώς και εκείνα που, κατά
περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης
εκάστης αυτών, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρή-
ζουν άμεσης αντιμετώπισης, ρυθμίζονται με αποφάσεις
των οργάνων διοίκησης αυτών.
5. Οι διασκέψεις καθώς και η διεκπεραίωση οποιασ-
δήποτε ενέργειας, που αφορά τη λειτουργία των δικα-
στικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών γίνονται, εφόσον
είναι εφικτό, εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών
μέσων. Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης διαδίκων,
μαρτύρων και συνηγόρων, η κατά την περ. στ' της παρ.
2 και την παρ. 3 διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δι-
κασίμου γνωστοποιούνται από τον γραμματέα της έδρας
στον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Δικαστηρίου
και, αν το Δικαστήριο διαθέτει ιστοσελίδα, αναρτάται
και σε αυτήν.
6. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και στα
στρατιωτικά δικαστήρια και εισαγγελίες της χώρας.
Άρθρο πέμπτο
1. Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας κάθε εκ-
παιδευτικής και επιμορφωτικής δραστηριότητας της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό
διάστημα από το Σάββατο, 16 Μαΐου 2020 έως και τη
Δευτέρα, 1η Ιουνίου 2020, για προληπτικούς λόγους δη-
μόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 13.5.2020
γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Κατ’ εξαίρεση,
τα μαθήματα και η πρακτική άσκηση δύνανται να διε-
νεργούνται, εφόσον είναι εφικτό, μέσω της ψηφιακής
πλατφόρμας MOODLE ή άλλης διαδικτυακής εφαρμο-
γής. Οι σπουδαστές της ΚΕ΄ σειράς της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών που βρίσκονται στο στάδιο της

πρακτικής άσκησης μπορούν να παρακολουθούν όσες
δικαστικές ενέργειες επιτρέπεται να λαμβάνουν χώρα
κατά τη διάρκεια της σταδιακής έναρξης επαναλειτουρ-
γίας των δικαστηρίων.
2. Από την Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020 επαναρχίζει η πλήρης
λειτουργία μόνο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, η οποία περι-
λαμβάνει τα μαθήματα με φυσική παρουσία τόσο των
σπουδαστών όσο και των διδασκόντων με την τήρηση
υπ’ ευθύνη του Γενικού Διευθυντή της Σχολής των κάτωθι
υγειονομικών όρων, κατά τα αναφερόμενα στην από
13.5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19:
α) Συνιστάται σε κάθε εισερχόμενο στη Σχολή η χρήση
ατομικής μάσκας προστασίας.
β) Επιβάλλεται η χρήση απολυμαντικού σε κάθε εισερ-
χόμενο στη Σχολή ευθύς μετά την είσοδο.
γ) Τηρείται απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ
φυσικών προσώπων σε οποιοδήποτε χώρο της Σχολής.
Προκειμένου να τηρηθούν οι ως άνω όροι διευρύνεται
το ωράριο λειτουργίας της Σχολής ώστε να είναι δυνατή
η διενέργεια των μαθημάτων σε πρωινή και απογευμα-
τινή ζώνη και περιορίζεται ο αριθμός των ατόμων που
θα βρίσκονται ταυτόχρονα εντός των εγκαταστάσεων
της Σχολής. Τα προγραμματισμένα σεμινάρια των σπου-
δαστών της ΚΕ’ εκπαιδευτικής σειράς της Σχολής δύνα-
νται να διεξάγονται εξ αποστάσεως μέσω διαδικτυακής
εφαρμογής. Τα προγραμματισμένα σεμινάρια της ΚΣΤ’
εκπαιδευτικής σειράς δύνανται είτε να διεξάγονται εξ
αποστάσεως μέσω διαδικτυακής εφαρμογής είτε, κατά
περίπτωση, με φυσική παρουσία στην αίθουσα πολλα-
πλών χρήσεων του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.
Η επιμορφωτική δραστηριότητα της Σχολής αναστέλλε-
ται έως και τις 31 Ιουλίου 2020.
3. Κατ’ εξαίρεση, διατηρείται η δυνατότητα της εξ απο-
στάσεως διδασκαλίας μέσω διαδικτυακής εφαρμογής
παρακολούθησης των μαθημάτων σε περίπτωση που
κάποιος ή κάποιοι διδάσκοντες ή σπουδαστές παρου-
σιάζουν αποδεδειγμένα προβλήματα υγείας.
4. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών καθορίζονται όλες οι
επί μέρους αναγκαίες λεπτομέρειες για τη λειτουργία
της Σχολής.
Άρθρο έκτο
Για όλο το προσωπικό που απασχολείται με οποιαδή-
ποτε σχέση εργασίας στα Δικαστήρια, στις Εισαγγελίες,
στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών
Διοικητικών Δικαστηρίων, στη Γενική Επιτροπεία της
Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στην Εθνι-
κή Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, εφαρμόζονται κατ’
αναλογία τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της από 11.3.2020
πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α’ 55), όπως κυρώ-
θηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
Άρθρο έβδομο
Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του
οικείου δικαστηρίου που τοιχοκολλάται στην είσοδο του
δικαστηρίου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του, εφόσον
διαθέτει, ορίζονται όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρού-
νται υπ’ ευθύνη του για την ασφαλή λειτουργία του δικα-
στηρίου ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
και, ιδίως, τα υγειονομικά μέτρα που προβλέφθηκαν
στην από 24.4.2020 εισήγηση της 33ης Συνεδρίασης
της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων
Δημοσίας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, ήτοι:
1) Σύσταση για χρήση μάσκας όχι μόνο από τα πρό-
σωπα της έδρας αλλά και από τους συνηγόρους και δι-
αδίκους.
2) Διαθεσιμότητα αντισηπτικού σε όλους τους χώρους.
3) Τήρηση απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων
κατ’ ελάχιστον 1,5 μέτρο.
4) Καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων ατόμων
εντός αιθουσών και εν γένει περίκλειστων χώρων, ενός
(1) ατόμου ανά 10 τ.μ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Μαΐου 2020
Οι Υπουργοί
Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Προστασίας του Πολίτη
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
Εργασίας και
Εθνικής Άμυνας Κοινωνικών Υποθέσεων
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
Υγείας Δικαιοσύνης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
4.26-4-2020
ΦΕΚ B 1588/2020 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26804
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής
λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών
στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχο-
λής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διά-
στημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020.αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
1. Την προσωρινή αναστολή για το χρονικό διάστημα
από 28.4.2020 έως και 15.5.2020, για προληπτικούς λό-
γους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από
24.4.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19:
α) των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και των Ειδικών Δικα-
στηρίων του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος και του
άρθρου 99 του Συντάγματος και
β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη
διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργει-
ών ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της
παραγραφής των συναφών αξιώσεων.
Άρθρο δεύτερο
1. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου δεύτερου της
υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24403/10.4.2020 κοινής απόφασης
των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης
(Β’ 1301) παρατείνεται έως και την Τρίτη, 5 Μαΐου 2020.
2. Για το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη, 6 Μαΐου
2020 έως και την Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020 αποφα-
σίζουμε:
A. Την προσωρινή αναστολή για προληπτικούς λό-
γους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από
24.4.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19:
α) των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του
Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητι-
κών δικαστηρίων της χώρας και
β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη
διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργει-
ών ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της
παραγραφής των συναφών αξιώσεων.
Β. Αναφορικά με το Συμβούλιο της Επικρατείας, κατ’
εξαίρεση της υποπερ. (α) της περ. (Α):
α) Εκδικάζονται οι ώριμες προς συζήτηση υποθέσεις,
κατά τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 4 του π.δ. 18/1989
(Α’ 8), για τις οποίες έχει υποβληθεί από όλους τους δι-
αδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης
χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο, κατά τα οριζόμενα
στην παρ. 6 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989, εφόσον
συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις για τη
συζήτησή τους. Oι λοιπές υποθέσεις αναβάλλονται υπο-
χρεωτικά από το δικαστήριο σε επόμενη δικάσιμο, οι δε
διάδικοι, εφόσον έχουν κλητευθεί νόμιμα, δεν κλητεύ-
ονται εκ νέου.
β) Εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής δια-
ταγής.
γ) Εκδικάζονται επείγουσες αιτήσεις παροχής προσω-
ρινής δικαστικής προστασίας.
δ) Διενεργείται η επεξεργασία επειγόντων προεδρικών
διαταγμάτων.
ε) Διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως με τη
χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών μέσων, καθώς και
επείγουσες διασκέψεις με φυσική παρουσία και
στ) Δημοσιεύονται αποφάσεις και πρακτικά επεξερ-
γασίας.
Γ. Αναφορικά με τα διοικητικά δικαστήρια, κατ’ εξαί-
ρεση της υποπερ. (α) της περ. (Α):
α) Για τις ακυρωτικές διαφορές: εκδικάζονται οι ώρι-
μες προς συζήτηση υποθέσεις, κατά τις διατάξεις του
άρθρου 22 παρ. 4 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8), για τις οποίες
έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχω-
ριστή δήλωση περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο
ακροατήριο, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου
33 του π.δ. 18/1989, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές
νόμιμες προϋποθέσεις για τη συζήτησή τους. Oι λοιπές
υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά από το δικαστή-
ριο σε επόμενη δικάσιμο, οι δε διάδικοι, εφόσον έχουν
κλητευθεί νόμιμα, δεν κλητεύονται εκ νέου.
β) Για τις διαφορές ουσίας: εκδικάζονται οι υποθέσεις
για τις οποίες έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους
κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης χωρίς εμ-
φάνιση στο ακροατήριο κατά τα οριζόμενα στην παρ.
2 του άρθρου 133 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
(ν. 2717/1999, Α’ 97), εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές
νόμιμες προϋποθέσεις για τη συζήτησή τους. Oι λοιπές
υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά από το δικαστή-
ριο σε επόμενη δικάσιμο, οι δε διάδικοι, εφόσον έχουν
κλητευθεί νόμιμα, δεν κλητεύονται εκ νέου.
γ) Εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διατα-
γής.
δ) Εκδικάζονται οι αιτήσεις παροχής προσωρινής δι-
καστικής προστασίας.
ε) Υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσεις κατά
της απόφασης κράτησης αλλοδαπού και αιτήσεις ανά-
κλησης κατά των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδο-
νται επί των αντιρρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 76 παρ. 3-6 του ν. 3386/2005 (Α’ 212).
στ) Υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσεις,
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου πρώτου της από
25.2.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α’ 42),
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
ζ) Διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως με τη
χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών μέσων, καθώς και
επείγουσες διασκέψεις με φυσική παρουσία.
η) Δημοσιεύονται αποφάσεις.
Άρθρο τρίτο
1. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου τρίτου της υπ’
αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24403/10.4.2020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης
(Β’ 1301) παρατείνεται έως και την Τρίτη, 5 Μαϊου 2020.
2. Για το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη, 6 Μαΐου
2020 έως και την Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020 αποφα-
σίζουμε:
Την προσωρινή αναστολή για προληπτικούς λόγους
δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από
24.4.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19:
α) Των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και
β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη
διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργει-
ών ενώπιον των δικαστικών υπηρεσιών του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, καθώς επίσης και της παραγραφής των συ-
ναφών αξιώσεων.
3. Κατ’ εξαίρεση της παρ. 2:
α) Διενεργούνται από τους οικείους δικαστικούς σχη-
ματισμούς συνεδριάσεις χωρίς την εμφάνιση διαδίκων
στο ακροατήριο και συζητούνται οι υποθέσεις, για τις
οποίες έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους κοινή
ή ξεχωριστή από τον καθένα τους δήλωση, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 133 του
Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α’ 97) που
εφαρμόζεται αναλογικά δυνάμει του άρθρου 123 του
π.δ. 1225/1981 (Α΄ 304) όπως ισχύει, συντρεχουσών και
των λοιπών νομίμων προϋποθέσεων. Oι λοιπές υποθέ-
σεις αναβάλλονται υποχρεωτικά από το δικαστήριο σε
επόμενη δικάσιμο, οι δε διάδικοι, εφόσον έχουν κλητευ-
θεί νόμιμα, δεν κλητεύονται εκ νέου.
β) Διενεργούνται οι εργασίες των Κλιμακίων προσυμ-
βατικού ελέγχου.
γ) Εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διατα-
γής.
δ) Διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως με τη
χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών μέσων, καθώς και
επείγουσες διασκέψεις με φυσική παρουσία.
ε) Δημοσιεύονται αποφάσεις.
Άρθρο τέταρτο
1. Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των πολιτι-
κών δικαστηρίων, ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών
της χώρας, για το χρονικό διάστημα από την Τρίτη, 28
Απριλίου 2020 έως και την Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020,
για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα
αναφερόμενα στην από 24.4.2020 γνώμη της Εθνικής
Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κο-
ρωνοϊού COVID-19 και ειδικότερα την αναστολή:
α) των δικών ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δι-
καστηρίων,
β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη
διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργει-
ών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των
εισαγγελιών, καθώς και της παραγραφής των συναφών
αξιώσεων,
γ) των, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασιών ανα-
γκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηρια-
σμών.
2. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρ. 1:
α) Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντι-
κείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθ-
μιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση
κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση,
σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατά-
θεση κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ (π.δ. 503/1985, Α’
182), Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ’
άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών, καθώς και
τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ.
β) Η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών,
οι οποίες γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Οι προ-
σωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ
έως τη συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν
με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζει
τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών.
γ) Η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον
αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των δια-
τάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας.
δ) Η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου
των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μικτών Ορκω-
τών Εφετείων, εφόσον κατά τη σύνοδο είναι προσδιο-
ρισμένες προς εκδίκαση υποθέσεις που εμπίπτουν στις
κατωτέρω περιπτώσεις ε’ και στ’, καθώς και η κλήρωση
των συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών υποθέ-
σεων και των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων σε όσα
δικαστήρια της χώρας προβλέπεται τέτοια κλήρωση.
ε) Η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά
κρατούμενους κατηγορουμένους, των οποίων συμπλη-
ρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής
κράτησης.
στ) Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο
χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός
του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστο-
λής μέχρι και τις 31.1.2021. Το δικαστήριο αποφασίζει,
κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.
ζ) Η δημοσίευση αποφάσεων.
3. Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερο-
μηνία έναρξης της αναστολής και έχουν διακοπεί για δι-
κάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής,
το δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει
κατά περίπτωση για την εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή
αυτών, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω εξαιρέσεων.
4. Η λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών περιορί-
ζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των
υποθέσεων που, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση,
εκδικάζονται ενώπιον των δικαστηρίων, καθώς και
εκείνων που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του
οργάνου διοίκησης εκάστης αυτών, έχουν κατεπείγο-
ντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Τα
ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των ως άνω υπηρεσι-
ών ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης
αυτών.
5. Η λειτουργία των εισαγγελιών περιορίζεται στις
αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των ποινικών
υποθέσεων που, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση,
εκδικάζονται ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, καθώς
και εκείνων που κατά περίπτωση και κατά την κρίση του
διευθύνοντος εκάστη αυτών έχουν κατεπείγοντα χαρα-
κτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Τα ειδικότερα
ζητήματα λειτουργίας των εισαγγελιών ρυθμίζονται με
αποφάσεις των διευθυνόντων αυτές.
6. Οι διασκέψεις καθώς και η διεκπεραίωση οποιασ-
δήποτε ενέργειας, που αφορά τη λειτουργία των δικα-
στικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών γίνονται, εφόσον
είναι εφικτό, εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών
μέσων. Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης διαδίκων,
μαρτύρων και συνηγόρων, η κατά την περ. στ’ της παρ.
2 και την παρ. 3 διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δι-
κασίμου γνωστοποιούνται από τον γραμματέα της έδρας
στον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Δικαστηρίου
και, αν το Δικαστήριο διαθέτει ιστοσελίδα, αναρτάται
και σε αυτήν.
7. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και στα
στρατιωτικά δικαστήρια και εισαγγελίες της χώρας.
Άρθρο πέμπτο
Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας κάθε εκπαιδευ-
τικής και επιμορφωτικής δραστηριότητας της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα
από την Τρίτη, 28 Απριλίου 2020 έως και την Παρασκευή,
15 Μαΐου 2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγεί-
ας, κατά τα αναφερόμενα στην από 24.4.2020 γνώμη της
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι
του κορωνοϊού COVID-19. Κατ’ εξαίρεση, τα μαθήμα-
τα και η πρακτική άσκηση δύνανται να διενεργούνται,
εφόσον είναι εφικτό, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας
MOODLE ή άλλης διαδικτυακής εφαρμογής. Οι σπου-
δαστές της ΚΕ’ σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών που βρίσκονται στο στάδιο της πρακτικής
άσκησης μπορούν να παρακολουθούν όσες δικαστικές
ενέργειες επιτρέπεται να λαμβάνουν χώρα κατά τη δι-
άρκεια της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των
δικαστηρίων.
Άρθρο έκτο
Για όλο το προσωπικό που απασχολείται με οποιαδή-
ποτε σχέση εργασίας στα Δικαστήρια, στις Εισαγγελίες,
στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών
Διοικητικών Δικαστηρίων, στη Γενική Επιτροπεία της
Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στην Εθνι-
κή Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, εφαρμόζονται κατ’
αναλογία τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της από 11.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως κυρώ-
θηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
Άρθρο έβδομο
Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του
οικείου δικαστηρίου που τοιχοκολλάται στην είσοδο του
δικαστηρίου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του, εφόσον
διαθέτει, ορίζονται όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρού-
νται υπ’ ευθύνη του για την ασφαλή λειτουργία του δικα-
στηρίου ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
και, ιδίως, τα υγειονομικά μέτρα που προβλέφθηκαν
στην από 24.4.2020 εισήγηση της 33ης Συνεδρίασης
της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων
Δημοσίας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες, ήτοι:
1) Σύσταση για χρήση μάσκας όχι μόνο από τα πρό-
σωπα της έδρας αλλά και από τους συνηγόρους και δι-
αδίκους.
2) Διαθεσιμότητα αντισηπτικού σε όλους τους χώρους.
3) Τήρηση απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων
κατ’ ελάχιστον 1,5 μέτρου.
4) Καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων ατόμων
εντός αιθουσών και εν γένει περίκλειστων χώρων, ενός
(1) ατόμου ανά 10 τ.μ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Απριλίου 2020
Οι Υπουργοί
Εθνικής Άμυνας Υγείας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ


3.11-4-2020
ΦΕΚ B 1301/2020 
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24403
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής
λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγε-
λιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνι-
κής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρο-
νικό διάστημα από 11.4.2020
αποφασίζουμε:
ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ
1. Την προσωρινή αναστολή για το χρονικό διάστημα
από 11.4.2020 έως και 27.4.2020, για προληπτικούς λό-
γους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από
9.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19:
α) Των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και των Ειδικών Δικα-
στηρίων του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος και του
άρθρου 99 του Συντάγματος και
β) Των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη
διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργει-
ών ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της
παραγραφής των συναφών αξιώσεων.
ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
1. Την προσωρινή αναστολή για το χρονικό διάστημα
από 11.4.2020 έως και 27.4.2020, για προληπτικούς λό-
γους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από
9.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19:
α) Των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του
Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητι-
κών δικαστηρίων της χώρας και
β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη
διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργει-
ών ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της
παραγραφής των συναφών αξιώσεων.
2. Αναφορικά με το Συμβούλιο της Επικρατείας, κατ’
εξαίρεση της παρ. 1:
α) εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής δια-
ταγής,
β) εκδικάζονται επείγουσες αιτήσεις παροχής προσω-
ρινής δικαστικής προστασίας,
γ) διενεργείται η επεξεργασία επειγόντων προεδρικών
διαταγμάτων,
δ) διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως με τη
χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών μέσων, καθώς και
επείγουσες διασκέψεις με φυσική παρουσία και
ε) δημοσιεύονται αποφάσεις και πρακτικά επεξεργασίας.
3. Αναφορικά με τα διοικητικά δικαστήρια, κατ’ εξαί-
ρεση της παρ. 1:
α) εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής δια-
ταγής,
β) εκδικάζονται επείγουσες αιτήσεις παροχής προσω-
ρινής δικαστικής προστασίας,
γ) υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσεις κατά
της απόφασης κράτησης αλλοδαπού και αιτήσεις ανά-
κλησης κατά των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδο-
νται επί των αντιρρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 76 παρ. 3-6 του ν. 3386/2005 (Α’ 212),δ) υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσεις,
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου πρώτου της από
25.2.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α’ 42),
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
ε) διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως με τη
χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών μέσων, καθώς και
επείγουσες διασκέψεις με φυσική παρουσία και
στ) δημοσιεύονται αποφάσεις.
ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ
1. Την προσωρινή αναστολή για το χρονικό διάστημα
από 11.4.2020 έως και 27.4.2020, για προληπτικούς λό-
γους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από
9.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19:
α) Των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και
β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη
διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργει-
ών ενώπιον των δικαστικών υπηρεσιών του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, καθώς επίσης και της παραγραφής των συ-
ναφών αξιώσεων.
2. Κατ’ εξαίρεση της παρ. 1:
α) διενεργούνται οι εργασίες των Κλιμακίων προσυμ-
βατικού ελέγχου, του VI Τμήματος και του Τμήματος
Μείζονος - Επταμελούς Σύνθεσης αποκλειστικά για επεί-
γουσες υποθέσεις επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος,
β) εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής δια-
ταγής,
γ) διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως με τη
χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών μέσων, καθώς και
επείγουσες διασκέψεις με φυσική παρουσία και
δ) δημοσιεύονται αποφάσεις.
ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
1. Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των πολιτι-
κών δικαστηρίων, ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών
της χώρας, για το χρονικό διάστημα από 11.4.2020 έως
και 27.4.2020
, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας,
κατά τα αναφερόμενα στην από 9.4.2020 εισήγηση της
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι
του κορωνοϊού COVID-19 και ειδικότερα την αναστολή:
α) των δικών ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δι-
καστηρίων,
β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη
διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργει-
ών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των
εισαγγελιών, καθώς και της παραγραφής των συναφών
αξιώσεων,
γ) των, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασιών ανα-
γκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηρια-
σμών.
2. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρ. 1:
α) η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών,
οι οποίες γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Οι προ-
σωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ
έως τη συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν
με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας,
β) η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον
αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των δια-
τάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας,
γ) η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου
των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μικτών Ορκω-
τών Εφετείων, εφόσον κατά τη σύνοδο είναι προσδιο-
ρισμένες προς εκδίκαση υποθέσεις που εμπίπτουν στις
κατωτέρω περιπτώσεις δ’ και ε’, καθώς και η κλήρωση
των συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών υποθέ-
σεων και των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων σε όσα
δικαστήρια της χώρας προβλέπεται τέτοια κλήρωση,
δ) η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά
κρατούμενους κατηγορουμένους, των οποίων συμπλη-
ρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής
κράτησης,
ε) οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο
χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός
του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστο-
λής μέχρι και τις 31.1.2021. Το δικαστήριο αποφασίζει,
κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών
καισ
τ) η δημοσίευση αποφάσεων.
3. Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερο-
μηνία έναρξης της αναστολής και έχουν διακοπεί για
δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστο-
λής, το δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, απο-
φασίζει κατά περίπτωση για την εκδίκαση ή την εκ νέου
διακοπή αυτών, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω
εξαιρέσεων.
4. Η λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών περιο-
ρίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση
των υποθέσεων που, σύμφωνα με την παρούσα από-
φαση, εκδικάζονται ενώπιον των δικαστηρίων, καθώς
και εκείνων που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση
του οργάνου διοίκησης εκάστης αυτών, έχουν κατεπεί-
γοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.
Τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των ως άνω υπηρε-
σιών ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης
αυτών.
5. Η λειτουργία των εισαγγελιών περιορίζεται στις
αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των ποινικών
υποθέσεων που, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση,
εκδικάζονται ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, καθώς
και εκείνων που κατά περίπτωση και κατά την κρίση του
διευθύνοντος εκάστη αυτών έχουν κατεπείγοντα χαρα-
κτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Τα ειδικότερα
ζητήματα λειτουργίας των εισαγγελιών ρυθμίζονται με
αποφάσεις των διευθυνόντων αυτές.
6. Οι διασκέψεις καθώς και η διεκπεραίωση οποιασ-
δήποτε ενέργειας, που αφορά τη λειτουργία των δικα-
στικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών γίνονται, εφόσον
είναι εφικτό, εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών
μέσων. Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης διαδίκων,
μαρτύρων και συνηγόρων, η κατά την περ. ε’ της παρ. 2
και την παρ. 3 διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δι-
κασίμου γνωστοποιούνται από τον γραμματέα της έδρας
στον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Δικαστηρίου
και, αν το Δικαστήριο διαθέτει ιστοσελίδα, αναρτάται
και σε αυτήν.

7. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και στα
στρατιωτικά δικαστήρια και εισαγγελίες της χώρας.
ΑΡΘΡΟ ΠΕΜΠΤΟ
Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας κάθε εκπαιδευ-
τικής και επιμορφωτικής δραστηριότητας της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστη-
μα από 11.4.2020 έως και 27.4.2020, για προληπτικούς
λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην
από 9.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστα-
σίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
Κατ’ εξαίρεση, τα μαθήματα και η πρακτική άσκηση δύ-
νανται να διενεργούνται, εφόσον είναι εφικτό, μέσω της
ψηφιακής πλατφόρμας MOODLE ή άλλης διαδικτυακής
εφαρμογής. Οι σπουδαστές της ΚΕ’ σειράς της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών που βρίσκονται στο στά-
διο της πρακτικής άσκησης μπορούν να παρακολουθούν
όσες δικαστικές ενέργειες επιτρέπεται να λαμβάνουν
χώρα κατά τη διάρκεια της προσωρινής αναστολής της
λειτουργίας των δικαστηρίων.
ΑΡΘΡΟ ΕΚΤΟ
Για όλο το προσωπικό που απασχολείται με οποιαδή-
ποτε σχέση εργασίας στα Δικαστήρια, στις Εισαγγελίες,
στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών
Διοικητικών Δικαστηρίων, στη Γενική Επιτροπεία της
Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στην Εθνι-
κή Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, εφαρμόζονται κατ’
αναλογία τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της από 11.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως κυρώ-
θηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Απριλίου 2020
Οι Υπουργοί
Εθνικής Άμυνας Υγείας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ 
 2.28-3-2020

ΦΕΚ B 1074/2020  

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.21159
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής
λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγε-
λιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνι-
κής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρο-
νικό διάστημα από 28.3.2020 έως και 10.4.2020

αποφασίζουμε:
Άρθρο Πρώτο
1. Την προσωρινή αναστολή για το χρονικό διάστημα
από 28.3.2020 έως και 10.4.2020, για προληπτικούς λό-
γους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από
26.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19:
α) των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και των Ειδικών Δικα-
στηρίων του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος και του
άρθρου 99 του Συντάγματος και
β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη
διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργει-
ών ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της
παραγραφής των συναφών αξιώσεων.
Άρθρο Δεύτερο
1. Την προσωρινή αναστολή για το χρονικό διάστημα
από 28.3.2020 έως και 10.4.2020, για προληπτικούς λό-
γους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από
26.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19:
α) Των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του
Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητι-
κών δικαστηρίων της χώρας και
β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη
διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργει-
ών ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της
παραγραφής των συναφών αξιώσεων.
2. Αναφορικά με το Συμβούλιο της Επικρατείας, κατ’
εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου:
α) Εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής δια-
ταγής,
β) εκδικάζονται επείγουσες αιτήσεις παροχής προσω-
ρινής δικαστικής προστασίας,
γ) διενεργείται η επεξεργασία επειγόντων προεδρικών
διαταγμάτων,
δ) διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως με τη
χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών μέσων, καθώς και
επείγουσες διασκέψεις με φυσική παρουσία και
ε) δημοσιεύονται αποφάσεις και πρακτικά επεξεργα-
σίας.
3. Αναφορικά με τα διοικητικά δικαστήρια, κατ’ εξαί-
ρεση της παρ. 1:
α) εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής δια-
ταγής,
β) εκδικάζονται επείγουσες αιτήσεις παροχής προσω-
ρινής δικαστικής προστασίας,
γ) υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσεις κατά
της απόφασης κράτησης αλλοδαπού και αιτήσεις ανά-
κλησης κατά των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδο-
νται επί των αντιρρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 76 παρ. 3-6 του ν. 3386/2005 (Α’ 212),

δ) υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσεις,
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου πρώτου της από
25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42),
ε) διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως με τη
χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών μέσων, καθώς και
επείγουσες διασκέψεις με φυσική παρουσία και
στ) δημοσιεύονται αποφάσεις.
Άρθρο Τρίτο
1. Την προσωρινή αναστολή για το χρονικό διάστημα
από 28.3.2020 έως και 10.4.2020, για προληπτικούς λό-
γους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από
26.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19:
α) Των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και
β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη
διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργει-
ών ενώπιον των δικαστικών υπηρεσιών του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, καθώς επίσης και της παραγραφής των συ-
ναφών αξιώσεων.
2. Κατ’ εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου:
α) Διενεργούνται οι εργασίες των Κλιμακίων προσυμ-
βατικού ελέγχου, του VI Τμήματος και του Τμήματος
Μείζονος - Επταμελούς Σύνθεσης αποκλειστικά για επεί-
γουσες υποθέσεις επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος,
β) εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής δια-
ταγής,
γ) διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως με τη
χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών μέσων, καθώς και
επείγουσες διασκέψεις με φυσική παρουσία και
δ) δημοσιεύονται αποφάσεις.
Άρθρο Τέταρτο
1. Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των πολιτικών
δικαστηρίων, ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών της
χώρας, για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και
10.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας,
κατά τα αναφερόμενα στην από 26.3.2020 εισήγηση της
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι
του κορωνοϊού COVID-19 και ειδικότερα την αναστολή:
α) Των δικών ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δι-
καστηρίων,
β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη
διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργει-
ών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των
εισαγγελιών, καθώς και της παραγραφής των συναφών
αξιώσεων,
γ) των, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασιών αναγκα-
στικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών.
2. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της προηγούμενης
παραγράφου:
α) Η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών,
οι οποίες γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Οι προ-
σωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ
έως την συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν
με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας,
β) η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον
αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των δια-
τάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας,
γ) η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου
των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μικτών Ορκω-
τών Εφετείων, εφόσον κατά τη σύνοδο είναι προσδιο-
ρισμένες προς εκδίκαση υποθέσεις που εμπίπτουν στις
κατωτέρω περιπτώσεις δ’ και ε’, καθώς και η κλήρωση
των συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών υποθέ-
σεων και των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων σε όσα
δικαστήρια της χώρας προβλέπεται τέτοια κλήρωση,
δ) η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά
κρατούμενους κατηγορουμένους, των οποίων συμπλη-
ρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής
κράτησης,
ε) οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο
χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός
του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστο-
λής μέχρι και τις 31.1.2021. Το δικαστήριο αποφασίζει,
κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών,
στ) η δημοσίευση αποφάσεων.
3. Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερομη-
νία έναρξης της αναστολής και έχουν διακοπεί για δικάσι-
μο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, το δι-
καστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά
περίπτωση για την εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών,
λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω εξαιρέσεων.
4. Η λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών περιορί-
ζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των
υποθέσεων που, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, εκ-
δικάζονται ενώπιον των δικαστηρίων, καθώς και εκείνων
που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου
διοίκησης εκάστης αυτών, έχουν κατεπείγοντα χαρακτή-
ρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Τα ειδικότερα ζη-
τήματα λειτουργίας των ως άνω υπηρεσιών ρυθμίζονται
με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών.
5. Η λειτουργία των εισαγγελιών περιορίζεται στις
αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των ποινικών
υποθέσεων που, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση,
εκδικάζονται ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, καθώς
και εκείνων που κατά περίπτωση και κατά την κρίση του
διευθύνοντος εκάστη αυτών έχουν κατεπείγοντα χαρα-
κτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Τα ειδικότερα
ζητήματα λειτουργίας των εισαγγελιών ρυθμίζονται με
αποφάσεις των διευθυνόντων αυτές.
6. Οι διασκέψεις καθώς και η διεκπεραίωση οποιασ-
δήποτε ενέργειας, που αφορά τη λειτουργία των δικα-
στικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών γίνονται, εφόσον
είναι εφικτό, εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών
μέσων. Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης διαδίκων,
μαρτύρων και συνηγόρων, η κατά την παράγραφο 2
περ. ε’ και παράγραφο 3 διακοπή της δίκης και ο ορισμός
νέας δικασίμου γνωστοποιούνται από τον γραμματέα
της έδρας στον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Δι-
καστηρίου και, αν το Δικαστήριο διαθέτει ιστοσελίδα,
αναρτάται και σε αυτήν.
7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται
και στα στρατιωτικά δικαστήρια και εισαγγελίες της
χώρας.

Άρθρο Πέμπτο
Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας κάθε εκπαι-
δευτικής και επιμορφωτικής δραστηριότητας της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα
από 28.3.2020 έως και 10.4.2020, για προληπτικούς λό-
γους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από
26.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασί-
ας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
Κατ’ εξαίρεση, τα μαθήματα δύνανται να διενεργούνται,
εφόσον είναι εφικτό, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας
MOODLE ή άλλης διαδικτυακής εφαρμογής.
Άρθρο Έκτο
Για όλο το προσωπικό που απασχολείται με οποιαδή-
ποτε σχέση εργασίας στα Δικαστήρια, στις Εισαγγελίες,
στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών
Διοικητικών Δικαστηρίων, στη Γενική Επιτροπεία της
Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στην Εθνι-
κή Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, εφαρμόζονται κατ’
αναλογία τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της από 11.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Μαρτίου 2020
Οι Υπουργοί
Εθνικής Άμυνας Υγείας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
1.15-3-2020
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18176
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγε- λιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνι- κής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρο- νικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 27.3.2020 

ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ
1. Την προσωρινή αναστολή για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 27.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 15.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19:
α) των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της Χώρας και

β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων.
2. Αναφορικά με το Συμβούλιο της Επικρατείας, κατ’ εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου:
α) εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής,
β) εκδικάζονται επείγουσες αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας,
γ) διενεργείται η επεξεργασία επειγόντων προεδρικών διαταγμάτων,
δ) διενεργούνται επείγουσες διασκέψεις (και εξ αποστάσεως, με τη χρήση τεχνολογικών μέσων εφόσον διασφαλίζεται η μυστικότητα αυτών) και
ε) δημοσιεύονται αποφάσεις και πρακτικά επεξεργασίας.
3. Αναφορικά με τα διοικητικά δικαστήρια, κατ’ εξαίρεση της παρ. 1:

α) εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής,
β) εκδικάζονται επείγουσες αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας,
γ) υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσεις κατά της απόφασης κράτησης αλλοδαπού και αιτήσεις ανάκλησης κατά των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται επί των αντιρρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 3-6 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212),
δ) υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42) κατά των προβλεπόμενων από την παρ. 2 του ίδιου άρθρου μέτρων και
ε) διενεργούνται επείγουσες διασκέψεις (και εξ αποστάσεως, με την χρήση τεχνολογικών μέσων εφόσον διασφαλίζεται η μυστικότητα αυτών) και δημοσιεύονται αποφάσεις.
ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
1. Την προσωρινή αναστολή για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 27.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 15.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19:
α) των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και
β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των δικαστικών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς επίσης της παραγραφής των συναφών αξιώσεων.
2. Κατ’ εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου:
α) διενεργούνται οι εργασίες των Κλιμακίων προσυμβατικού ελέγχου, του VI Τμήματος και του Τμήματος Μείζονος – Επταμελούς Σύνθεσης αποκλειστικά για επείγουσες υποθέσεις επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος,
β) δημοσιεύονται οι αποφάσεις,
γ) εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής και
δ) διενεργούνται επείγουσες διασκέψεις (και εξ αποστάσεως, με τη χρήση τεχνολογικών μέσων, εφόσον διασφαλίζεται η μυστικότητα αυτών).
ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ
Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων, ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών της Χώρας, για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 27.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 15.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και ως ακολούθως:
1. Αναστέλλονται:
α) Οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων,
β) οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων,
γ) οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και η διενέργεια πλειστηριασμών.
2. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου:
α) η δημοσίευση αποφάσεων,
β) η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως την συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας.
γ) η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας,
δ) η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μικτών Ορκωτών Εφετείων, καθώς και η κλήρωση των συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων σε όσα δικαστήρια της Χώρας προβλέπεται τέτοια κλήρωση,
ε) η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης,
στ) οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.1.2021. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.
3. Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής και έχουν διακοπεί για δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, το δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά περίπτωση για την εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω εξαιρέσεων.
4. Η λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, εκδικάζονται ενώπιον των δικαστηρίων, καθώς και εκείνων που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης εκάστης αυτών, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των ως άνω υπηρεσιών ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών.
5. Η λειτουργία των εισαγγελιών περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των ποινικών υποθέσεων που, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, εκδικάζονται ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, καθώς και εκείνων που κατά περίπτωση και κατά την κρίση του διευθύνοντος εκάστη αυτών έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των εισαγγελιών ρυθμίζονται με αποφάσεις των διευθυνόντων αυτές.
6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στα στρατιωτικά δικαστήρια και εισαγγελίες της Χώρας.
ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας κάθε εκπαιδευτικής και επιμορφωτικής δραστηριότητας της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 27.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 15.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Κατ’ εξαίρεση, τα μαθήματα δύνανται να διενεργούνται, εφόσον είναι εφικτό, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας MOODLE ή άλλης διαδικτυακής εφαρμογής.
ΑΡΘΡΟ ΠΕΜΠΤΟ
Για όλο το προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα Δικαστήρια, στις Εισαγγελίες, στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55).
ΑΡΘΡΟ EKTO
Aπό την δημοσίευση της παρούσας παύει η ισχύς τηςκοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17734/2020 (Β’ 833)».
Σημειώνεται ότι περαιτέρω μέτρα προς εξειδίκευση της ανωτέρω νέας ΚΥΑ, όπου κριθεί αναγκαίο, θα ληφθούν από τις Διοικήσεις των Δικαστηρίων και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

1 σχόλιο:

  1. Για να αποφεύγεται άσκοπος συνωστισμός για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, Θα μπορούσε να προστεθεί ότι η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων αναστέλλεται στις περιπτώσεις εκείνες που: α)δεν έχει προσδιοριστεί από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών υπόθεση προς εκδίκαση και β)η προσδιορισμένη υπόθεση υπάγεται στις περιπτώσεις εκείνες που, κατά τα ανωτέρω (στην ΚΥΑ [ΦΕΚ Β΄, 864/15.3.2020]), εμπίπτουν στην αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων (όπως π.χ. σε περιπτώσεις μη συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου προσωρινής κράτησης κατηγορουμένου, ή μη συμπλήρωσης του χρόνου παραγραφής των κακουργημάτων εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.1.2021).
    Ευχαριστώ, Νικόλαος Ε. Νταής, Πρόεδρος Πρωτοδικών Ηλείας

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ