Δευτέρα 18 Μαΐου 2020

Ανακοίνωση Α΄ Β΄ ΣΤ τμημάτων ΣτΕ 18-5-2020

Ανακοίνωση Α΄ Τμήματος σχετικά με την προσωρινή αναστολή των εργασιών του από 16.5.2020 έως 31.5.2020

18/05/2020

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου δεύτερου της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30340/15.5.2020 (ΦΕΚ 1857 Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, αναστέλλονται προσωρινά για το χρονικό διάστημα από το Σάββατο, 16 Μαΐου 2020 έως και την Κυριακή, 31 Μαΐου 2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας οι εργασίες των δικαστικών σχηματισμών του Συμβουλίου της Επικρατείας και των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων.
Επιπλέον, σύμφωνα με την περίπτ. α της παρ. 2 του άρθρου δεύτερου της ως άνω Κ.Υ.Α., κατά τις δικασίμους του Α΄ Τμήματος της 18ης και 25ης Μαΐου 2020, εκδικάζονται οι ώριμες προς συζήτηση υποθέσεις, κατά τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 4 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), για τις οποίες υποθέσεις έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις για τη συζήτησή τους.
Υπενθυμίζεται ότι προς διευκόλυνση των δικηγόρων και των διαδίκων, προβλέφθηκε με το άρθρο τριακοστό τρίτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90) η δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και υποβολής των ως άνω δηλώσεων. Η διαδικασία εφαρμογής της ως άνω Π.Ν.Π. περιγράφεται αναλυτικά στην από 4/5/2020 σχετική ανακοίνωση «Διευκρινήσεις για τη συζήτηση από 6.5.2020 των υποθέσεων με δηλώσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κ.λπ.».
Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Α΄ Τμήματος είναι ste_grammateia_a@adjustice.gr και το τηλέφωνο 213 2102011, -12 -13.
                  Η Πρόεδρος του Α΄ Τμήματος
                         Σπ. Χρυσικοπούλου

Ανακοίνωση Β΄ Τμήματος

18/05/2020

        Σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο της Κ.Υ.Α. με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30340/15.5.2020 (ΦΕΚ 1857 Β΄), η οποία αφορά στην επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και 31.5.2020, σας ενημερώνουμε ότι:
Σύμφωνα με την περίπτ. α) της παρ. 2 του άρθρου δεύτερου της ως άνω Κ.Υ.Α., κατά τις δικασίμους  της 20ης Μαΐου 2020 και της 27ης Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη εκδικάζονται  οι ώριμες προς συζήτηση υποθέσεις, κατά τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 4 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), για τις οποίες έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989. Συγκεκριμένα: 1) κατά τη δικάσιμο της 20ης Μαΐου 2020, οι υποθέσεις δηλώνονται από τους εισηγητές για συζήτηση και αναρτώνται στο έκθεμα του Β΄ Τμήματος, στην ηλεκτρονική σελίδα του Δικαστηρίου έως 15 Μαΐου 2020  και 2)  κατά τη δικάσιμο της 27ης Μαΐου 2020, οι υποθέσεις δηλώνονται από τους εισηγητές για συζήτηση και αναρτώνται στο έκθεμα του Β΄ Τμήματος, στην ηλεκτρονική σελίδα του Δικαστηρίου έως 22 Μαΐου 2020. Όλες οι εκθέσεις των εισηγητών των υποθέσεων που φέρονται προς συζήτηση μπορεί να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση των διαδίκων ή των πληρεξουσίων τους, εάν υποβληθεί στην Γραμματεία του Β΄ Τμήματος (ste_grammateia_b@adjustice.gr) σχετική αίτηση. Επιπλέον, για την περαιτέρω διευκόλυνση των δικηγόρων, αποκλειστικά για τις υποθέσεις που έχουν δηλωθεί προς συζήτηση στα εκθέματα της 20ης Μαΐου 2020 και της 27ης Μαΐου 2020, δίδεται η δυνατότητα να υποβληθεί στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση έως τις 19 Μαΐου 2020 και 26 Μαΐου 2020, αντίστοιχα,  ημέρα Τρίτη και ώρα 2.00 μ.μ. η κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989. Για την παραλαβή της ως άνω δηλώσεως αποστέλλεται από τη Γραμματεία του Β΄ Τμήματος βεβαίωση παραλαβής.
Επισημαίνεται ότι οι λοιπές υποθέσεις των ως άνω εκθεμάτων, οι οποίες δεν θα συζητηθούν τελικά, αναβάλλονται σε δικασίμους, όπως αυτές θα εμφανιστούν στο έκθεμα στην ηλεκτρονική σελίδα του Δικαστηρίου και θα αναρτηθούν στο πινάκιο του Τμήματος, οι δε διάδικοι εφόσον έχουν κλητευθεί δεν θα κλητευθούν εκ νέου.
Η Πρόεδρος του Β΄ Τμήματος

Ανακοίνωση ΣΤ΄ Τμήματος

18/05/2020

        Σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο της Κ.Υ.Α. με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30340/15.5.2020 (ΦΕΚ 1857 B΄), η οποία αφορά στην επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και 31.5.2020, σας ενημερώνουμε ότι:
Σύμφωνα με την περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου δεύτερου της ως άνω Κ.Υ.Α., κατά τις δικασίμους της Δευτέρας 18 Μαΐου 2020 και Δευτέρας 25 Μαΐου 2020, εκδικάζονται οι ώριμες προς συζήτηση υποθέσεις, κατά τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 4 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), για τις οποίες έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο, κατά τα οριζόμενα στην παραγράφου 6 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989. Κατά τις εν λόγω δικασίμους, οι υποθέσεις δηλώνονται από τους εισηγητές για συζήτηση και αναρτώνται στο έκθεμα του Στ΄ Τμήματος, στην ηλεκτρονική σελίδα του Δικαστηρίου. Εξάλλου, όλες οι εκθέσεις των εισηγητών των υποθέσεων που φέρονται προς συζήτηση μπορεί να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση των διαδίκων ή των πληρεξουσίων τους, εάν υποβληθεί στην Γραμματεία του ΣΤ΄ Τμήματος (ste_grammateia_st@adjustice.gr) σχετική αίτηση. 
Υπενθυμίζεται ότι προς διευκόλυνση των δικηγόρων και των διαδίκων, προβλέφθηκε με το άρθρο τριακοστό τρίτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90) η δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και υποβολής των ως άνω δηλώσεων, για την παραλαβή των οποίων αποστέλλεται από τη Γραμματεία του Τμήματος βεβαίωση παραλαβής.
Επισημαίνεται ότι οι υποθέσεις των εκθεμάτων των ως άνω δικασίμων, οι οποίες δεν θα συζητηθούν τελικά, αναβάλλονται σε δικασίμους, όπως αυτές θα εμφανιστούν στο έκθεμα στην ηλεκτρονική σελίδα του Δικαστηρίου και θα αναρτηθούν στο πινάκιο του Τμήματος, οι δε διάδικοι, εφόσον έχουν κλητευθεί νομίμως, δεν θα κλητευθούν εκ νέου.
Ο Πρόεδρος του ΣΤ΄ Τμήματος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ