Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022

Σύσταση και Συγκρότηση της Επιτροπής Εποπτείας Δικαστικών Στατιστικών (Ε.Ε.Δι.Σ.). Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 1036/07.11.2022

Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 1036/07.11.2022

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 51867οίκ.
Σύσταση και Συγκρότηση της Επιτροπής Επο-
πτείας Δικαστικών Στατιστικών (Ε.Ε.Δι.Σ.).
Ο ΥΠΟΥΡΓΌΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 13-15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδι-
κασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),


β) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α’ 176),
γ) του άρθρου 3 του π.δ. 47/2022 «Συγκρότηση, οργά-
νωση και λειτουργία του Γραφείου Συλλογής και Επεξερ-
γασίας Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων στην Κεντρική
Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α’ 114),
δ) των π.δ. 81/2019 (Α’ 119), π.δ. 83/2019 (Α’ 121) και
π.δ. 84/2019 (Α’ 123),
ε) του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης» (Α’ 7) .
2. Τα υπ’ αρ. 2998/20-09-2022 και 3730/20-10-2022
έγγραφα της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των
Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.

3. Τα υπ’ αρ. 1993/26-09-2022 και 2263/20-10-2022
έγγραφα του Αρείου Πάγου.
4. Τα υπ’ αρ. 7786/6-10-2022 και 9316/21-10-2022 έγ-
γραφα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.
5. Τα υπό στοιχεία Γ780/30-09-2022 και Γ900/
20-10-2022 έγγραφα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
6. Το υπ’ αρ. 51706/19-09-2022 έγγραφο του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου.
7. Το υπ’ αρ. 82/20-9-2022 έγγραφο της Ολομέλειας
Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.
8. Το υπό στοιχεία 7531/ΓΔ2-1541/11-10-2022 έγγρα-
φο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
9. Το από 17-10-2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της Προϊ-
σταμένης του Γραφείου Συλλογής και Επεξεργασίας Δι-
καστικών Στατιστικών Στοιχείων (ΓΣΕΔΣΣ) του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης.
10. Το υπ’ αρ. 49729οικ./11-10-2022 έγγραφο του Τμή-
ματος Λειτουργίας και Επιθεώρησης Δικαστηρίων του
Υπουργείου Δικαιοσύνης.
11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Α. Τη σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Εποπτεί-
ας Δικαστικών Στατιστικών (Ε.Ε.Δι.Σ.) όπως προβλέπεται
στο άρθρο 3 του π.δ. 47/2022 (Α’ 114) με αντικείμενο
όπως αυτό ορίζεται στο εν λόγω άρθρο.
Β. Τον ορισμό των μελών της εν λόγω Επιτροπής, ως
εξής:
1. Κωνσταντίνος Κουσούλης του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ.
*****, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας, ως Πρόεδρος.
2. Μαρία Λεπενιώτη του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. ****,
Αρεοπαγίτης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτής
τον Γεώργιο Αυγέρη του Αναστασίου, με Α.ΔΤ. ****
Αρεοπαγίτη.
3. Νικόλαος Βόγκας του Ηλία, με Α.Δ.Τ. ***, Σύμ-
βουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως τακτικό μέλος,
με αναπληρώτρια αυτού την Ευαγγελία Πασπάτη του
Νικολάου, με Α.Δ.Τ. **** Σύμβουλο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
4. Ευστράτιος Παπαθανασόπουλος του Παναγιώτη
Α.Δ.Τ. ****Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών, ως τα-
κτικό μέλος, με αναπληρώτρια αυτού την Παναγιώτα
Φάκου του Ανδρέα, με Α.Δ.Τ. ****, Εισαγγελέα
Εφετών Αθηνών.
5. Αγγελική Παπαπαναγιώτου-Λέζα του Ιωάννη με
Α.Δ.Τ. ****Αντεπίτροπο της Επικρατείας των Τα-
κτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, ως τακτικό μέλος, με
αναπληρωτή αυτής τον Παύλο Ζαμπετίδη του Χρήστου,
με Α.Δ.Τ. ****Αντεπίτροπο της Επικρατείας των
Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.
6. Νικόλαος Σεκέρογλου του Προδρόμου, με Α.Δ.Τ. ****

, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως
τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτού τον Νικόλαο Νι-
κολάκη του Στεργίου, με Α.Δ.Τ. *****, Πάρεδρο του
Συμβουλίου της Επικρατείας.
7. Παναγιώτης Καρακωνσταντής, Νικολάου με Α.Δ.Τ.
***** Εφέτης Αθηνών αποσπασμένος στην Ειδι-
κή Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με
αναπληρωτή αυτού τον Ηλία Κανελλόπουλο του Αθανα-
σίου, με Α.Δ.Τ.*****, Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθη-
νών, αποσπασμένο στην Ειδική Νομική Υπηρεσία του
Υπουργείου Δικαιοσύνης.
8. Γεώργιος Μπέσκος του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ****
Δικηγόρος, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αι-
γίου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτού τον
Χρήστο Δημητρόπουλο του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ.
***, Δικηγόρο, Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλ-
λόγου Κοζάνης.
9. Αθανάσιος Σταυρόπουλος του Κωνσταντίνου, με
Α.Δ.Τ. ****, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τομεακών
Στατιστικών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.),
με αναπληρώτρια την Λεμονιά Ανδριτσοπούλου του Ιω-
άννη, με Α.Δ.Τ. ****, Προϊσταμένη του Τμήματος
Στατιστικών Δικαιοσύνης της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
10. Μαρία Τούλα του Χρήστου, με Α.Δ.Τ. ****
Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ως τακτικό μέλος,
με αναπληρωτή αυτής τον Αλέξανδρο Παλόγλου του
Παύλου, με Α.Δ.Τ. ****Προϊστάμενο του Τμήματος
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Έργων ΤΠΕ του Υπουργείου
Δικαιοσύνης.
11. Αικατερίνη Γκόλια του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ.
****Προϊσταμένη του Γραφείου Συλλογής και
Επεξεργασίας Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, με αναπληρωτή αυτής τον
Σπυρίδωνα Μαγκουνή του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ *****, υπάλληλο του Γραφείου Συλλογής και Επεξερ-
γασίας Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων.
Το ανωτέρω ορισθέν αναπληρωματικό μέλος, Σπυ-
ρίδων Μαγκουνής θα ασκεί παράλληλα και χρέη Γραμ-
ματέα.
Γ. Η θητεία των μελών λήγει την 15η Σεπτεμβρίου 2024.
Δ. Στα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής ουδεμία αποζη-
μίωση καταβάλλεται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2022
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ