Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022

Ν. 4995/2022 Ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884 - Κώδικας Συμβ/φων - ΚΠΔ

 


Τεύχος A’ 216/18.11.2022

 

 

Ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδη-

γίας (ΕΕ) 2019/884 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-

ου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019

για την τροποποίηση της απόφασης - πλαισί-

ου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά

την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκό-

ους τρίτων χωρών και όσον αφορά το Ευρωπα-

ϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου

(ECRIS) και για την αντικατάσταση της απόφασης

2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 151) και λοιπές

επείγουσες ρυθμίσεις.

 

Άρθρο 19

Πιλοτική λειτουργία προγράμματος «Κομβίον

Πανικού» (Panic Button)

 

περίπτωσεις περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ

Κώδικα Συμβολαιογράφων (ν. 2830/2000, Α’ 96)

Άρθρο 13

Κάλυψη κενών θέσεων συμβολαιογράφων

με μεταθέσεις

 

Άρθρο 15

Κατανομή αναλογικών δικαιωμάτων από

κρατικά συμβόλαια

 

Άρθρο 16

Συμβόλαια τραπεζών και προβληματικών

επιχειρήσεων – Διαμαρτυρικά

 

 

 

Κώδικα Ποινικής Δικονομίας [ν. 4620/2019 (Α’ 96)]

 

Άρθρο 14

Στοιχεία δελτίων ποινικού μητρώου -

Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 569 ΚΠΔ

 

Άρθρο 17

Καθορισμός αρμοδιότητας δικαστικού

συμβουλίου για την παράταση ή την άρση

διάταξης δέσμευσης του εισαγγελέα

οικονομικού εγκλήματος και καθιέρωση της

υποχρέωσης ενημέρωσης των αρμοδίων

φορέων και οργανισμών για την αρχειοθέτηση

ποινικών δικογραφιών - Τροποποίηση παρ. 2

και 3 άρθρου 36 ΚΠΔ

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ