Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022

N. 4997/2022 Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, (ποινικές διατάξεις)

 

Τεύχος A’ 219/25.11.2022

Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδο-

τικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνι-

κών ομάδων και άλλες διατάξεις.

 

 

 

 

Άρθρο 7

Ρύθμιση οφειλών προς φορείς κοινωνικής

ασφάλισης - Αντικατάσταση υποπαρ. ΙΑ.1

παρ. ΙΑ άρθρου πρώτου ν. 4152/2013

 

5. Με την υπαγωγή στη ρύθμιση σε φορείς κοινωνικής

ασφάλισης, πλην του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποι-

ητικής Ασφάλισης, κατά τη διάρκεια αυτής και εφόσον

τηρούνται οι όροι αυτής:

 

β) παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η ποινική

δίωξη σε βάρος του οφειλέτη, κατά το άρθρο 1 του

α.ν. 86/1967 (Α’ 136), και η σχετική δικογραφία τίθεται

στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα Πλημ-

μελειοδικών. Για την τυχόν απώλεια της ρύθμισης, που

επέρχεται σύμφωνα με την παρ. 8, ο φορέας κοινωνικής

ασφάλισης υποχρεούται να ενημερώσει αμελλητί, με

σχετική βεβαίωση του χρόνου απώλειας της ρύθμισης

και του υπολειπόμενου οφειλόμενου χρέους, τον αρμό-

διο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, ο οποίος με πράξη του

ανασύρει τη δικογραφία από το αρχείο και συνεχίζει την

ποινική διαδικασία. Ο διανυθείς χρόνος από την παύση

της ποινικής διαδικασίας μέχρι τον χρόνο απώλειας της

ρύθμισης δεν υπολογίζεται στον χρόνο παραγραφής της

πράξης, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών

του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019,

Α’ 95), περί αναστολής της παραγραφής. Σε περίπτω-

ση ρύθμισης από οφειλέτη, που έχει απωλέσει ρύθμι-

ση στο παρελθόν για την ίδια οφειλή, αναστέλλεται η

ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη, κατά το άρθρο

1 του α.ν. 86/1967, και αναστέλλεται η παραγραφή του

ποινικού αδικήματος, κατά παρέκκλιση των χρονικών

περιορισμών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα,

γ) αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί

ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται,

δ) αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της ανα-

γκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Εάν ο οφει-

λέτης απωλέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα

που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται, και

ε) αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών.

 

Άρθρο 8

Ποινική αντιμετώπιση οφειλετών των φορέων

κοινωνικής ασφάλισης μετά τη ρύθμιση

των οφειλών τους

 

α) παραγράφεται το αξιόποινο, παύει η ποινική δίωξη

σε βάρος του οφειλέτη, κατά το άρθρο 1 του α.ν. 86/1967

(Α’ 136), και η σχετική δικογραφία τίθεται στο αρχείο με

πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. Για

την τυχόν απώλεια της ρύθμισης, ο φορέας κοινωνικής

ασφάλισης υποχρεούται να ενημερώσει αμελλητί, με

σχετική βεβαίωση του χρόνου απώλειας της ρύθμισης

και του υπολειπόμενου οφειλόμενου χρέους, τον αρμό-

διο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, ο οποίος με πράξη του

ανασύρει τη δικογραφία από το αρχείο και συνεχίζει την

ποινική διαδικασία. Ο διανυθείς χρόνος από την παύση

της ποινικής διαδικασίας μέχρι τον χρόνο απώλειας της

ρύθμισης, δεν υπολογίζεται στον χρόνο παραγραφής της

πράξης, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών

του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019,

Α’ 95), περί αναστολής της παραγραφής. Σε περίπτω-

ση ρύθμισης από οφειλέτη, που έχει απωλέσει ρύθμι-

ση στο παρελθόν, για την ίδια οφειλή, αναστέλλεται η

ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη, κατά το άρθρο

1 του α.ν. 86/1967, και αναστέλλεται η παραγραφή του

ποινικού αδικήματος, κατά παρέκκλιση των χρονικών

περιορισμών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα, και

β) αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί

ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται.

2. Η παρ. 1 δεν ισχύει σε περιπτώσεις οφειλών προς

το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης

(Τ.Ε.Κ.Α.).

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114),

 

Νέα Αρχιτεκτονική της ΑυτοΔιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης

 ν. 3852/2010

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ