Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022

N. 4990/2022 Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου κλπ (Κτηματολογιο - ΚΔικ ΣτΕ - ΚΔΔ - ΕΣΔι - Πίνακας Ειρηνοδικων)

 

Τεύχος A’ 210/11.11.2022

 

 

Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιά-

σεις ενωσιακού δικαίου - Ενσωμάτωση της Οδη-

γίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-

ου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019

(L 305) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις.

 

 

 

Άρθρο 38

Παράταση ισχύος του πίνακα επιτυχόντων

του διαγωνισμού για την πρόσληψη δόκιμων

Ειρηνοδικών Δ’ τάξης

Η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού για την

πρόσληψη δόκιμων Ειρηνοδικών Δ’ τάξης, που δημοσιεύ-

θηκε την 9η.2.2016 (Γ’ 81), παρατείνεται από τη λήξη της,

ήτοι την 16η.9.2022, έως την 31η.5.2023 και οι κενές θέσεις

Ειρηνοδικών του έτους 2022, που ανακύπτουν λόγω μη

αποδοχής διορισμού με βάση τον ανωτέρω πίνακα, μέχρι

την ως άνω ημερομηνία, πληρούνται από τον πίνακα αυτόν

 

Άρθρο 39

Παράταση προθεσμίας διόρθωσης

των αρχικών εγγραφών σε περιοχές

που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση

πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 -

Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 102 ν. 4623/2019

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ

Π.Δ. 18 της 30.12.88/9.1.89. 

   Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το

   Συμβούλιο της Επικρατείας.- (Α' 8).

 

 

Άρθρο 28

Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων Κώδικα

Διοικητικής Δικονομίας ως προς τις επιδόσεις

στη διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου

της Επικρατείας - Τροποποίηση άρθρου 40

π.δ. 18/1989

 

 

Άρθρο 29

Ηλεκτρονικές επιδόσεις προς το Νομικό

Συμβούλιο του Κράτους - Τροποποίηση παρ. 7

άρθρου 21 π.δ. 18/1989

 

 

 

 

  ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2717/1999

   Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας.

 

Άρθρο 30

Έκθεση επίδοσης σε περίπτωση ηλεκτρονικής

κοινοποίησης - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 44

και παρ. 6 άρθρου 48 Κώδικα Διοικητικής

Δικονομίας

 

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4871/2021

 

 Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις.

 

Άρθρο 33

Επανακαθορισμός των δικαιούχων,

των αποζημιώσεων και των αμοιβών

που καταβάλλονται από την Εθνική Σχολή

Δικαστικών Λειτουργών - Τροποποίηση

παρ. 1 άρθρου 52 ν. 4871/2021

 

 

 

 

 

Άρθρο 36

Διάρκεια θητείας του Εθνικού Μέλους

της EUROJUST και του βοηθού αυτού -

Τροποποίηση άρθρου 52 ν. 4689/2020

 

Ν. 4640/2019  Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

 

 

Άρθρο 37

Αναστολή προθεσμιών στη διαδικασία

της διαμεσολάβησης

Κατά την αληθή έννοια της παρ. 1 του άρθρου 9 του

ν. 4640/2019 (Α’ 190), η έγγραφη γνωστοποίηση του δια-

μεσολαβητή προς τα μέρη για τη διεξαγωγή της υποχρε-

ωτικής αρχικής συνεδρίας ή η συμφωνία της εκούσιας

προσφυγής στη διαδικασία της διαμεσολάβησης του

άρθρου 5, αναστέλλει και τις δικονομικές προθεσμίες

της παρ. 2 του άρθρου 215 του Κώδικα Πολιτικής Δικο-

νομίας [π.δ. 503/1985, (Α’ 182)], για όσο χρόνο διαρκεί η

διαδικασία διαμεσολάβησης.

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ