Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2021

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Εισ - Ειρην) - ΦΕΚ Γ 1266/2021

ΦΕΚ Γ 1266/2021 

 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 24ης Μαΐου 2021, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90
του Συντάγματος, των άρθρων 49, 51, 52 και 78 του Κώ-
δικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστι-
κών Λειτουργών (κ.ν. 1756/1988, Α’35), όπως ισχύουν, της
υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
«Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας»
(Α’ 94), το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121) και την υπ’ αρ. 18/29-3-2021 από

-
φαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και
Ποινικής Δικαιοσύνης, αποσπάται στην Εισαγγελία Πρωτο-
δικών Κορίνθου, η Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Χαλκίδας,
Όλγα Ηλιοπούλου του Θεοδώρου, για έξι (6) μήνες.
 

Με προεδρικό διάταγμα της 27ης Μαΐου 2021, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του
Συντάγματος, τα άρθρα 49, 51, 52 και 78 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (κ.ν. 1756/1988, Α’35), όπως ισχύουν, την
υποπαρ. Δ9, της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
«Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας»
(Α’ 94), το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121) και τις υπ’ αρ. 224/2020, 226/2020 και
29/2021 αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβου-
λίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, αποσπώνται
για έξι (6) μήνες: 1) στο Ειρηνοδικείο Καστοριάς ο Ειρη-
νοδίκης Γ’ τάξης Ειρηνοδικείου Πρέβεζας, Παναγιώτης
Βάκκας του Νικολάου, 2) στο Ειρηνοδικείο Χαλκίδας η
Ειρηνοδίκης Γ’ τάξης Λιβαδειάς, Θεώνη Καδρά του Αντω-
νίου και 3) στο Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου η Ειρηνοδίκης
Γ’ τάξης Μαραθώνα, Ευαγγελία Δημητρίου του Γεωργί-
ου, λόγω υπηρεσιακών αναγκών.
(Αρ. αποφάσεων Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και
Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης: 20765/21.05.2021, ΑΔΑ:6ΔΑ3Ω-0Ω6 και 20765Α/
21.05.2021, ΑΔΑ:ΨΠΘΤΩ- 001).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"