Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021

ΦΕΚ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (Ειρ.) - ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ (Πολ/Ποιν-Εισ) -

ΦΕΚ Γ 1341/2021 

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 27ης Μαΐου 2021, το οποίο
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 34 και 35 του Κώδικα Οργανισμού Δικα-
στηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κ.
ν. 1756/1988 Α΄ 35), όπως ισχύουν και το π.δ. 83/2019
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121)


ανακαλείται, κατά την παρ. 1 του άρθρου 35 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών, το από 02 Φεβρουαρίου 2021 προεδρικό
διάταγμα με θέμα «Διορισμός δόκιμων Ειρηνοδικών
Δ΄ τάξης», το οποίο δημοσιεύθηκε στο ( Γ΄ 445) της 26ης
Φεβρουαρίου 2021, κατά το μέρος που αφορά στο διο-
ρισμό του δόκιμου Ειρηνοδίκη Δ΄ τάξης, Νικολάου Κων-
σταντίνου του Σεραφείμ και της Σωτηρίας, και στην το-
ποθέτησή του σε κενή οργανική θέση στο Ειρηνοδικείο
Καλύμνου, επειδή δεν εμφανίσθηκε, μέσα στη νόμιμη
προθεσμία που του είχε τεθεί, σε δημόσια συνεδρίαση
του Πρωτοδικείου Κω, προκειμένου να ορκιστεί και να
αναλάβει καθήκοντα.
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8512488716/1-6-2021).

 

 

Με προεδρικό διάταγμα της 24ης Μαΐου 2021, που εκ-
δόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90
του Συντάγματος, των άρθρων 49, 51, 52 και 78 του Κώ-
δικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστι-
κών Λειτουργών (κ.ν. 1756/1988, Α΄35), όπως ισχύουν,
της υποπαραγράφου Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός
επικράτειας» (Α΄ 94), το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121) και την με υπ’ αρ.
14/29-3-2021 απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμ-
βουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, αποσπάται
στο Πρωτοδικείο Κέρκυρας, η Πρωτοδίκης Θεσσαλονίκης,
Αλεξάνδρα Τράκα του Σωτηρίου, για έξι (6) μήνες.
(Αρ. αποφ. Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οικο-
νομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης:
15900Δ/31-5-2021, ΑΔΑ:62ΥΦΩ-ΧΩΦ και 15900Ε/
31-5-2021, ΑΔΑ:ΩΔ2ΨΩ-ΡΛΧ).


Με προεδρικό διάταγμα της 24ης Μαΐου 2021, που εκ-
δόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού Δι-
καιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του
Συντάγματος, των άρθρων 49, 51, 52 και 78 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (κ.ν. 1756/1988, Α΄35), όπως ισχύουν, της
υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
«Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας»
(Α΄ 94), το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121) και την υπ’ αρ.19/29-3-2021 από-
φαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής
και Ποινικής Δικαιοσύνης, αποσπάται στην Εισαγγελία
Πρωτοδικών Ροδόπης, η πάρεδρος της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Λάρισας, Βασιλική Καρμοιράντζου του
Νικολάου, για έξι (6) μήνες.
(Αρ. αποφ. Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οι-
κονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης: 15900Β/31-5-2021, ΑΔΑ:92ΕΨΩ-Τ31 και 15900Γ/
31-5-2021, ΑΔΑ:ΨΩ60Ω-ΑΕΖ).


Με προεδρικό διάταγμα της 24ης Μαΐου 2021, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90
του Συντάγματος, των άρθρων 49, 51, 52 και 78 του Κώ-
δικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστι-
κών Λειτουργών (κ.ν. 1756/1988, Α΄35), όπως ισχύουν,
της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
«Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας»
(Α΄ 94), το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α΄ 121) και την υπ’ αρ. 2/29-3-2021 απόφαση
του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποι-
νικής Δικαιοσύνης, αποσπάται στο Εφετείο Κέρκυρας,
η Εφέτης Ιωαννίνων, Ουρανία Ευαγγελίου του Χρήστου,
για έξι (6) μήνες.
(Αρ. αποφ. Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οι-
κονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης: 15900/31-5-2021, ΑΔΑ:9Φ9ΓΩ-ΩΕΑ και 15900Α/
31-5-2021, ΑΔΑ:ΩΚΝΤΩ-0ΑΦ).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"