Σάββατο, 12 Ιουνίου 2021

Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 90/11-6-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΣΔι

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Θεσσαλονίκη, 11/6/2021
Αρ. πράξης: 90
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.Το άρθρο 5 παρ.2α του ν.3689/2008 «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 164 Α΄), όπως ισχύει
2. Τη με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.36587/10‐6‐2021 κοινή απόφαση κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας,


Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και
Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID ‐19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα
από τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 έως και τη Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021» (ΦΕΚ 2476 Β΄)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1) Από τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 να επαναρχίσουν τα μαθήματα για την ΚΖ’
εκπαιδευτική σειρά της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών με φυσική
παρουσία τόσο των σπουδαστών όσο και των διδασκόντων και να διεξάγεται
η πρακτική άσκηση για την ΚΣΤ΄ εκπαιδευτική σειρά, όπου πραγματοποιείται,
σύμφωνα με τη λειτουργία των δικαστηρίων .
2) Η Σχολή να λειτουργεί σε πρωινή και απογευματινή ζώνη, στην οποία
κατανέμονται τα Τμήματα όλων των Κατευθύνσεων. Ειδικότερα, στην πρωινή
ζώνη στις 09.00 αρχίζουν τα μαθήματα στο Α΄ Τμήμα της Κατεύθυνσης
Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, τα οποία ολοκληρώνονται στις 14.00,
στις 09.15 αρχίζουν τα μαθήματα στο Α΄ Τμήμα της Κατεύθυνσης Διοικητικής
Δικαιοσύνης, τα οποία ολοκληρώνονται στις 14.15, στις 09.30 αρχίζουν τα
μαθήματα στο Β΄ Τμήμα της Κατεύθυνσης Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης, τα
οποία ολοκληρώνονται στις 14.30΄ , στις 09.45 αρχίζουν τα μαθήματα στο Β΄
Τμήμα της Διοικητικής Δικαιοσύνη
ς, τα οποία ολοκληρώνονται στις 14.45 και
στις 10.00 αρχίζουν τα μαθήματα στην Κατεύθυνση των Εισαγγελέων, τα
οποία ολοκληρώνονται στις 15.00. Ακολούθως, στην απογευματινή ζώνη στις
14.45 αρχίζουν τα μαθήματα στο Γ΄ Τμήμα της Κατεύθυνσης Πολιτικής και
Ποινικής Δικαιοσύνης, τα οποία ολοκληρώνονται στις 19.45, στις 15.00
αρχίζουν τα μαθήματα στο Γ΄ Τμήμα της Κατεύθυνσης Διοικητικής
Δικαιοσύνης, τα οποία ολοκληρώνονται στις 20.00 και στις 15.15 αρχίζουν τα
μαθήματα στο Δ΄ Τμήμα της Κατεύθυνσης Πολιτικής και Ποινικής
Δικαιοσύνης, τα οποία ολοκληρώνονται στις 20.15.
3) Τα Τμήματα των ανωτέρω Κατευθύνσεων εναλλάσσονται ανά
δεκαπενθήμερο στην πρωινή και απογευματινή ζώνη, με εξαίρεση το Τμήμα
στην Κατεύθυνση των Εισαγγελέων, τα μαθήματα του οποίου διεξάγονται
στην πρωινή ζώνη.
4) Τα διαλείμματα να πραγματοποιούνται μετά το πέρας κάθε διδακτικού
δίωρου και να διαρκούν δέκα πέντε (15) λεπτά έκαστο. Ο διαφορετικός
χρόνος έναρξης και λήξης των μαθημάτων έχει ως αποτέλεσμα να μη
συμπίπτουν οι ώρες των διαλειμμάτων μεταξύ τους και να περιορίζεται ο
αριθμός των ατόμων που συγχρωτίζεται ταυτόχρονα εντός των
εγκαταστάσεων της Σχολής.
5) Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων έχουν την υποχρέωση να
βρίσκονται εκτός των αιθουσών διδασκαλίας και ειδικότερα στους
εξωτερικούς χώρους της σχολής.
6) Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων να παραμένουν ανοικτά τα παράθυρα και
οι πόρτες των αιθουσών διδασκαλίας προκειμένου να επιτυγχάνεται ο
κατάλληλος αερισμός τους.
7) Μεταξύ πρωινής και απογευματινής ζώνης μαθημάτων να μεσολαβεί
ενδελεχής καθαριότητα των χώρων. Επισημαίνεται, ότι τα πρόσωπα, τα οποία
είναι επιφορτισμένα με τις εργασίες αυτές, θα βρίσκονται στις εγκαταστάσεις
της Σχολής από 11.00‐17.00 και από τις 19.45‐21.00.
8) Κατ’ εξαίρεση, να διατηρείται η δυνατότητα της εξ αποστάσεως διδασκαλίας
μέσω διαδικτυακής εφαρμογής παρακολούθησης των μαθημάτων σε
περίπτωση που κάποιος ή κάποιοι διδάσκοντες ή σπουδαστές παρουσιάζουν
αποδεδειγμένα προβλήματα υγείας, τα οποία διαπιστώνονται μετά από
γνωμάτευση ιατρού δημόσιου νοσοκομείου.
9) Τα προγραμματισμένα σεμινάρια που αφορούν τους σπουδαστές της ΚΣΤ΄
εκπαιδευτικής σειράς και οι προγραμματισμένες ημερίδες της ΚΖ΄
εκπαιδευτικής σειράς της Σχολής δύνανται να διεξάγονται εξ αποστάσεως
μέσω διαδικτυακής εφαρμογής για να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός στις
εγκαταστάσεις της Σχολής. Ειδικά για τους σπουδαστές της ΚΖ΄ εκπαιδευτικής
σειράς είναι δυνατή, κατά περίπτωση, η διεξαγωγή των προγραμματισμένων
ημερίδων με φυσική παρουσία στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.
10) Οι σπουδαστές και οι διδάσκοντες υποχρεούνται να προβαίνουν σε
διαγνωστικό έλεγχο (self test) νόσησης από τον κορωνοϊό COVID ‐19, μία (1)
φορά την εβδομάδα, πριν την προσέλευσή τους στη Σχολή, οποίος (έλεγχος)
θα έχει ισχύ για μία (1) εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του. Η δήλωση
του αποτελέσματος του ελέγχου (θετικού ή αρνητικού), σε κάθε περίπτωση,
δηλώνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self‐testing.gov.gr, η οποία είναι
προσβάσιμη στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.ποικ.26390/24.4.2021 (ΦΕΚ
1686 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση. Σε περίπτωση που οι σπουδαστές και οι
διδάσκοντες δεν προβαίνουν στον απαιτούμενο διαγνωστικό έλεγχο και δεν
δηλώνουν το αποτέλεσμα του ελέγχου στην ανωτέρω ηλεκτρονική
πλατφόρμα, δεν θα εισέρχονται στη Σχολή.
11) Συνιστάται σε κάθε εισερχόμενο στη Σχολή η χρήση ατομικής μάσκας
προστασίας.
12) Σε κάθε περίπτωση, επιβάλλεται η χρήση απολυμαντικού σε κάθε
εισερχόμενο στη Σχολή ευθύς μετά την είσοδο. Το απολυμαντικό διατίθεται
από τη Σχολή.
13) Κάθε εισερχόμενος στη Σχολή οφείλει να τηρεί απόσταση τουλάχιστον 1,5
μέτρου από οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο. Η απόσταση αυτή θα
τηρείται ειδικότερα και κατά την είσοδο και παραμονή στις αίθουσες
διδασκαλίας.
14) Απαγορεύεται η ταυτόχρονη είσοδος πλέον του ενός σπουδαστή ή
διδάσκοντος στη Γραμματεία της Σχολής ή σε οποιοδήποτε άλλο Τμήμα
αυτής. Παρακαλούνται, όσοι τυχόν αναμένουν να τηρούν τη σειρά
προτεραιότητας αλλά και την ανωτέρω απόσταση.
15) Η λειτουργία κυλικείου δεν επιτρέπεται.
16) Σημειώνεται ότι θα λαμβάνει χώρα μία φορά την εβδομάδα απολύμανση
των χώρων της Σχολής.
Η ατομική ευθύνη του καθενός μας και η συλλογική ωριμότητα θα συμβάλλουν τα
μέγιστα στην τήρηση των υγειονομικών όρων για τη λειτουργία της Σχολής με
ασφάλεια.
Ο Γενικός Διευθυντής
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών
Δημήτριος Εμμανουηλίδης
Σύμβουλος Επικρατείας

 

http://www.esdi.gr/nex/index.php/el/component/content/article/101-presentation/news/anakoinoseis/786-i-me-arithmo-90-11-6-2021-apofasi-tou-genikou-diefthynti-gia-ti-leitourgia-tis-esdi

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"