Σάββατο, 26 Ιουνίου 2021

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Ειρην) ΦΕΚ Γ 1408/2021

 ΦΕΚ Γ 1408/2021 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 7ης Ιουνίου 2021, το οποίο
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 49, 51, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών


(κ.ν. 1756/1988, Α’ 35), την υποπαρ. Δ9, της παρ. Δ του άρ-
θρου 2 του ν. 4336/2015 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός
και εκτός επικράτειας» (Α’ 94), το π.δ. 83/2019 «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121) και την υπ’ αρ.
31/2021 απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου
Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, αποσπάται για έξι (6)
μήνες στο Ειρηνοδικείο Καβάλας η Ειρηνοδίκης Γ’ τάξης
Αλεξανδρούπολης, Ανθούλα Βεζυρίδου του Νικολάου,
λόγω υπηρεσιακών αναγκών.
(Αρ. απόφ. Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οικονο-
μικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης: 25924/
18.06.2021, ΑΔΑ:6ΩΔΑΩ-ΩΡ8 και 25924Α/18.06.2021,
ΑΔΑ:Ψ7ΓΠΩ-91Γ).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"