Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2021

Αριθμός Δικαστικών Λειτουργών που θα χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια στην ημεδαπή, για το έτος 2021-2022. ΦΕΚ B 2262/2021

ΦΕΚ B 2262/2021 

 Αριθμ. 22896 (3)
Καθορισμός του αριθμού των Δικαστικών Λει-
τουργών, στους οποίους θα χορηγηθεί εκπαιδευ-
τική άδεια απουσίας για σπουδές στην ημεδαπή,
για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 1756/1988 Α’ 35), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
92 του ν. 4055/2012 (Α’ 51).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
3. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ορί-
ζουμε:


Τον αριθμό των δικαστικών λειτουργών στους οποί-
ους θα χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια, προκειμένου να
παρακολουθήσουν αναγνωρισμένο πρόγραμμα εκπόνη-
σης διδακτορικής διατριβής σε Νομικό Τμήμα Νομικής
Σχολής της ημεδαπής, για το εκπαιδευτικό έτος 2021-
2022, ως εξής:
1. Του Συμβουλίου της Επικρατείας, Παρέδρων και
Εισηγητών, σε έναν (1).
2. Των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων, από το
βαθμό του Ειρηνοδίκη, του Πρωτοδίκη και του Αντει-
σαγγελέα Πρωτοδικών μέχρι του Εφέτη και του Αντει-
σαγγελέα Εφετών, σε δύο (2).
3. Των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, από το
βαθμό του Πρωτοδίκη μέχρι του Εφέτη, σε έναν (1) και
4. Του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Παρέδρων και Εισηγη-
τών, σε έναν (1) αντίστοιχα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Μαΐου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"