Τρίτη, 8 Ιουνίου 2021

ΑΠΟΣΠΑΣΗ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Πολ/Ποιν) - ΦΕΚ Γ 1294/2021

ΦΕΚ Γ 1294/2021 

 3 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 24ης Μαΐου 2021, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 49, 51, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 1756/1988, Α’35), όπως ισχύουν, τις διατάξεις της
υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
«Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας»
(Α’ 94), το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της


Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121), το π.δ. της 24ης Φεβρουαρί-
ου 2021 με το οποίο αποσπάσθηκε στο Πρωτοδικείο
Βόλου ο Πρωτοδίκης Καρδίτσας Δημήτριος Κολοκο-
τρώνης του Ευθυμίου για έξι (6) μήνες (Γ’ 543) και την
υπ’ αρ. 13/29.3.2021 απόφαση τoυ Αvωτάτoυ Δικα-
στικoύ Συμβoυλίoυ Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύ-
νης, ανακαλείται η απόσπαση, στο Πρωτοδικείο Βόλου,
του Πρωτοδίκη Καρδίτσας, Δημήτριου Κολοκοτρώνη
του Ευθυμίου.
Με προεδρικό διάταγμα της 24ης Μαΐου 2021, που εκ-
δόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 49, 51, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 1756/1988, Α’35), όπως ισχύουν, τις διατάξεις της
υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
«Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτει-
ας» (Α’ 94), το π.δ 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α’ 121) και την υπ’ αρ. 13/29.3.2021
απόφαση τoυ Αvωτάτoυ Δικαστικoύ Συμβoυλίoυ Πο-
λιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, αποσπάται, κατόπιν
αιτήσεώς του, στο Πρωτοδικείο Βόλου ο Πρωτοδίκης
Καρδίτσας Ευάγγελος - Αλέξανδρος Λίταινας του Χρή-
στου, για έξι (6) μήνες.
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"