Τρίτη, 1 Ιουνίου 2021

Ορισμός μέλους του Συμβουλίου Σπουδών ΕΣΔΙ (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης.) - ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 420/2021

 ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 420/2021

4 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣYΝΗΣ
Αριθμ. 23544
Ορισμός μέλους του Συμβουλίου Σπουδών της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την
κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3689/
2008 «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 164).
2. Το π.δ. 83/9.7.2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
3. Την υπ’ αρ. 55531/12.7.2011 απόφαση του Υπουρ-


γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων «Συγκρότηση Συμβουλίου Σπουδών της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την κατεύθυνση της
Διοικητικής Δικαιοσύνης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 223), όπως ισχύει.
4. Την υπ’ αρ. 20652/27.4.2021 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης με θέμα «Ανανέωση για τρία (3) έτη,
της θητείας της Διευθύντριας Οικονομικού Προγραμ-
ματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 362),
αποφασίζουμε:
Ορίζουμε ως μέλος του Συμβουλίου Σπουδών της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την κατεύ-
θυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης την Ελένη Λυκεσά
του Αλεξάνδρου (ΑΔΤ **), Σύμβουλο του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου και Διευθύντρια Οικονομικού Προ-
γραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων
στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Μαΐου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"