Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021

ΕγκΕισΑΠ 5/2021: Ζητήματα σχετικά με την αναδοχή, την υιοθεσία και τη διαδικασία αφαίρεσης της γονικής μέριμνας/επιμέλεια

 


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού

Τηλ.: 210-6411526

Αριθμ. Πρωτ. 5393

Αριθμ. Εγκυκλίου: 5

Αθήνα, 14-6-2021

 

Προς

τους κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της Χώρας

Θέμα: «Ζητήματα σχετικά με την αναδοχή, την υιοθεσία και τη διαδικασία αφαίρεσης της γονικής μέριμνας/επιμέλειας των ανηλίκων από τους γονείς ή τους ασκούντες την επιμέλεια αυτών».

Η σταδιακή αναβάθμιση με νομοθετικές ρυθμίσεις του ρόλου του Εισαγγελέα Ανηλίκων και η εν τέλει αναγόρευσή του σε εγγυητή της προστασίας των δικαιωμάτων των ανηλίκων, με πολύπλευρη δράση και αρμοδιότητες (άρθρα 1532, 1591 εδ. β', 1607 παρ.2 , 1663 ΑΚ, άρθρο 16 ν. 4554/2018, άρθρο 46 ΚΠΔ κλπ), απαιτεί την ενεργό παρουσία στην κοινωνία των Εισαγγελέων Ανηλίκων καθώς και το συντονισμό της δράσης τους σε ενιαία κατεύθυνση, για την υλοποίηση του σημαντικού έργου που τους έχει ανατεθεί.

Στο ανωτέρω πλαίσιο οι Εισαγγελείς Ανηλίκων καλούνται, μεταξύ άλλων, να παρέχουν την υποστήριξή τους στους κορυφαίους για την παιδική προστασία θεσμούς της αναδοχής και της υιοθεσίας, με τους οποίους, όπως είναι γνωστό, επιδιώκεται η εξασφάλιση στα παιδιά της θαλπωρής της οικογένειας, του κατάλληλου δηλαδή περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και η σταδιακή εγκατάλειψη του πεπαλαιωμένου μοντέλου της ιδρυματικής φροντίδας.

Έχουν επίσης αναλάβει οι ανωτέρω Εισαγγελείς το δυσχερές έργο και την ευθύνη, σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εφόσον διαπιστώνεται σοβαρή παράβαση ή αδυναμία ανταπόκρισης των γονέων στα καθήκοντα γονικής μέριμνας και επίκειται άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ή την ψυχική υγεία του τέκνου, να διατάξουν κάθε πρόσφορο κατά την κρίση τους μέτρο, ακόμη και την αφαίρεση της γονικής μέριμνας/επιμέλειας από τους γονείς των ανηλίκων, μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει να απευθύνονται μέσα στην προθεσμία που ορίζει το άρθρο 1532 ΑΚ.

Η συνεργασία μας σε καθημερινή βάση με τους Εισαγγελείς Ανηλίκων, με συνομιλίες και ανταλλαγή απόψεων, ανέδειξε ορισμένα προβλήματα, για τα οποία προτάθηκαν, ιδία από την Εισαγγελέα Ανηλίκων Θεσσαλονίκης και υιοθετήθηκαν, μετά από επεξεργασία, λύσεις, οι οποίες κρίνεται ότι πρέπει να εφαρμοστούν πανελλαδικά τόσο για την ουσιαστική συμβολή του Εισαγγελέα Ανηλίκων στη λειτουργία των σημαντικών θεσμών της υιοθεσίας και της αναδοχής, όσο και για την επίλυση καθημερινών πρακτικών προβλημάτων του, τα οποία σχετίζονται κυρίως με τη διαδικασία αφαίρεσης της γονικής μέριμνας/επιμέλειας των ανηλίκων από τους γονείς ή τους ασκούντες την επιμέλεια αυτών.

Τα προβλήματα αυτά έχουν ως εξής: I. Ως προς τους θεσμούς της Αναδοχής και της Υιοθεσίας: Α) Μακροχρόνια παραμονή των βρεφών και γενικότερα των παιδιών, στα νοσοκομεία, εν αναμονή της τοποθέτησής τους σε κάποιο ίδρυμα.

Το πρόβλημα, ιδίως ως προς τα βρέφη, μπορεί να αντιμετωπιστεί πανελλαδικά τη δεδομένη χρονική στιγμή ευχερέστερα σε σχέση με το παρελθόν, δεδομένης της θέσης σε ισχύ του Ν. 4538/2018, περί Αναδοχής και Υιοθεσίας, με τη διαδικασία που προβλέπεται στη με αριθμό 31931/08-08-2020 Υπουργική Απόφαση, για τη σύνδεση ανηλίκων στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων με τους υποψήφιους αναδόχους και θετούς γονείς.

Συγκεκριμένα α)στο ρυθμιστικό πεδίο της υπ' αριθμ. Δ11/οικ. 31391/1272/8.8.2020 Υπουργικής Απόφασης εμπίπτουν κατ' αρχάς ανήλικοι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων με ΑΣΟΑ Αναδοχής ή Υιοθεσίας (άρθρο 2 παρ.1), πλην όμως κατά το άρθρο 2 παρ.2 εδ. β' αυτής «δύνανται να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, κατόπιν σχετικής απόφασης Εισαγγελέα, οι περιπτώσεις επείγουσας τοποθέτησης σε υποψήφιους αναδόχους του Εθνικού Μητρώου των ανηλίκων, οι οποίοι φιλοξενούνται με εισαγγελική εντολή σε νοσοκομεία, χωρίς να αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας» και β) όλα τα τμήματα κοινωνικής μέριμνας των Περιφερειών τηρούν πλέον μητρώο υποψήφιων ανάδοχων γονέων, από το οποίο δύναται ο Εισαγγελέας να αναζητήσει υποψήφιους ανάδοχους γονείς.

Εξ άλλου σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.1 εδ. β' του ν. 4538/2018 που προβλέπει την αναδοχή με δικαστική απόφαση, η αναδοχή προκρίνεται (εννοείται από το Δικαστήριο) «ιδίως για περιπτώσεις έκθετων, ορφανών ή εγκαταλελειμμένων και από τους δύο γονείς ή προκειμένου περί εκτός γάμου μη αναγνωρισμένων τέκνων, εγκαταλελειμμένων από τη μητέρα τους, κακοποιημένων ή παραμελημένων από τους γονείς τους ή άλλους συνοικούντες, καθώς και ανηλίκων που διαβιούν σε ιδρύματα».

Από τις ανωτέρω διατάξεις σε συνδυασμό με το άρθρο 1532 παρ. 3 ΑΚ προκύπτει ότι ο Εισαγγελέας, σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εφόσον διαπιστώνεται σοβαρή παράβαση ή αδυναμία ανταπόκρισης των γονέων στα καθήκοντα γονικής μέριμνας και επίκειται άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ή την ψυχική υγεία του τέκνου, μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο κατά την κρίση του μέτρο, ακόμη και την αφαίρεση της επιμέλειας από τους γονείς του ανηλίκου, ο οποίος φιλοξενείται με εισγγελική εντολή σε νοσοκομείο, χωρίς να αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας και την «επείγουσα» τοποθέτησή του σε υποψήφιους αναδόχους του Εθνικού Μητρώου μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του Δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται μέσα στην προθεσμία του ανωτέρω άρθρου. Η «επείγουσα τοποθέτηση του ανηλίκου σε υποψήφιους αναδόχους του Εθνικού Μητρώου των ανηλίκων» εκ μέρους του Εισαγγελέα σκόπιμο είναι να γίνεται στις περιπτώσεις όπου προκρίνεται, κατά τα ανωτέρω, από το νομοθέτη, η αναδοχή ανηλίκου με δικαστική απόφαση, δηλαδή «ιδίως για περιπτώσεις έκθετων, ορφανών ή εγκαταλελειμμένων και από τους δύο γονείς ή προκειμένου περί εκτός γάμου μη αναγνωρισμένων τέκνων, εγκαταλελειμμένων από τη μητέρα τους, κακοποιημένων ή παραμελημένων από τους γονείς τους ή άλλους συνοικούντες, καθώς και ανηλίκων που διαβιούν σε ιδρύματα».

Έτσι ειδικότερα ως προς τα βρέφη, σε κάθε υπόθεση βρέφους γεννημένου σε δημόσιο μαιευτήριο, που παραπέμπεται από την κοινωνική υπηρεσία στην Εισαγγελία είτε λόγω εγκατάλειψής του από τη μητέρα του, είτε λόγω ανάγκης διερεύνησης του οικογενειακού του περιβάλλοντος (μητέρα ναρκομανής/με νοητική υστέρηση κλπ), ο Εισαγγελέας πρέπει να παραγγέλλει τη διενέργεια κοινωνικής έρευνας στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία του Δήμου κατοικίας της μητέρας/των γονέων αυτού ή να διατάσσει την αναζήτηση της μητέρας από το οικείο AT σε περίπτωση εγκατάλειψής του, παραγγέλλοντας ταυτόχρονα την παραμονή του βρέφους στο νοσοκομείο, μέχρι να διευθετηθεί το θέμα της επιμέλειας αυτού. Μόλις ολοκληρωθεί η κοινωνική έρευνα ή η διαδικασία της αναζήτησης και παραστεί ανάγκη αφαίρεσης της επιμέλειας του ανηλίκου από τη μητέρα του/τους γονείς του, ο Εισαγγελέας απευθύνει έγγραφο στο Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειάς του και ζητά την υπόδειξη υποψήφιου ανάδοχου γονέα από το υπάρχον μητρώο υποψήφιων ανάδοχων γονέων. Αφού πραγματοποιηθεί επικοινωνία του κοινωνικού λειτουργού της Περιφέρειας με τον κοινωνικό λειτουργό τόσο του Νοσοκομείου, όπου φιλοξενείται το ανήλικο, όσο και του Δήμου, ο οποίος διενήργησε την κοινωνική έρευνα, ο πρώτος αντλεί από τους υπόλοιπους τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζει ως προς την κατάσταση υγείας του βρέφους, αλλά και λοιπά ζητήματα που αφορούν τη μητέρα/τους γονείς αυτού και στη συνέχεια τις μεταφέρει στους υποψήφιους ανάδοχους, οι οποίοι σε περίπτωση συμφωνίας, υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ως προς την επιθυμία αναδοχής του συγκεκριμένου βρέφους. Ακολούθως, ο κοινωνικός λειτουργός της Περιφέρειας υποβάλλει στον Εισαγγελέα τον πλήρη φάκελο με τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο Ν. 4538/2018 και ο Εισαγγελέας, αφού ορίσει ανάδοχο γονέα, υποβάλλει αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο βάσει των ανωτέρω διατάξεων και αιτείται την αφαίρεση της επιμέλειας από τη μητέρα/τους γονείς του βρέφους και την ανάθεση αυτής στους υποψήφιους ανάδοχους γονείς.

Με τον τρόπο αυτό το βρέφος τοποθετείται απευθείας από το μαιευτήριο στην οικογένεια, λίγες μόλις εβδομάδες μετά τη γέννησή του και ελαχιστοποιείται το χρονικό διάστημα παραμονής του σε ιδρυματικό περιβάλλον σε αντίθεση με το παρελθόν, κατά το οποίο το χρονικό αυτό διάστημα (αρχικά στο νοσοκομείο και στη συνέχεια στο βρεφοκομείο) μπορούσε να καλύψει χρόνια (έφθασε σε κάποια περίπτωση μέχρι και τα οκτώ), τα πρώτα δηλαδή κρίσιμα για την ψυχοσωματική ανάπτυξη του παιδιού χρόνια, δημιουργώντας του αθεράπευτα τραύματα.

Β) Έλεγχος και διασαφήνιση της «νομικής κατάστασης» των παιδιών που φιλοξενούναι στους φορείς παιδικής προστασίας (π.χ αριθμ. εισαγγελικής διάταξης, απόφασης δυνάμει των οποίων τους ανατέθηκε η επιμέλεια/γονική μέριμνα/προσωρινή φιλοξενία κλπ), ώστε, με τις κατάλληλες κατά περίπτωση ενέργειες από την αρμόδια κατά τόπο Εισαγγελία, όπου αυτές είναι αναγκαίες (π.χ κατάθεση αίτησης κατά την εκούσια δικαιοδοσία, επικαιροποίηση εκθέσεων κοινωνικής έρευνας κλπ), να διευκολυνθεί, προκειμένου περί αναδοχής η υπογραφή της κατ' άρθρο 10 του Ν. 4538/2018 και 8 παρ.2 της ΥΑ Δ11/οικ.31931/1272/8.8.2020 σύμβασης αναδοχής μεταξύ του έχοντα την επιτροπεία του ανηλίκου φορέα παιδικής προστασίας και του υποψήφιου ανάδοχου γονέα και προκειμένου περί υιοθεσίας η υποβολή της σχετικής αίτησης υιοθεσίας στο αρμόδιο δικαστήριο κατ' άρθρο 12 παρ.2 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση αναδοχής και μόνον-όχι υιοθεσίας-θα πρέπει να έχει ο φορέας παιδικής προστασίας την επιτροπεία και όχι απλώς την επιμέλεια του ανηλίκου, προκειμένου να συντάξει τη σύμβαση αναδοχής, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του Ν. 4538/2018 και της Υπουργικής Απόφασης και συνεπώς στις περιπτώσεις που οι φορείς έχουν μόνο την επιμέλεια των ανηλίκων θα πρέπει να γίνονται ενέργειες για μεταρρύθμιση των δικαστικών αποφάσεων με αίτημα την ανάθεση σε αυτούς (τους φορείς) της γονικής μέριμνας/επιτροπείας των ανηλίκων αυτών.

Το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί με αλληλογραφία με τους φορείς παιδικής προστασίας της περιφέρειας κάθε Εισαγγελίας Ανηλίκων, σύμφωνα με το πρότυπο που διαμορφώθηκε, μετά από συνεννόηση μας και άρχισε ήδη να υλοποιείται από την Εισαγγελέα Ανηλίκων Αθηνών, στην οποία ο Εισαγγελέας Ανηλίκων πρέπει να ζητά α) την αποστολή ονομαστικής κατάστασης με τα στοιχεία των ανηλίκων που φιλοξενούνται κατόπιν εντολής της ή δικής της κατά τόπον αρμοδιότητος (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία εισαγωγής), τον αριθμό της διάταξης ή της απόφασης δυνάμει των οποίων ανατέθηκε στους φορείς αυτούς η επιμέλεια/γονική μέριμνα/προσωρινή φιλοξενία αυτών, το διαδικαστικό στάδιο στο οποίο βρίσκεται τυχόν αίτηση κατά την εκουσία δικαιοδοσία (κατάθεση, συζήτηση, δικάσιμος μετ' αναβολή, απόφαση, ένδικο μέσο), το ΑΣΟΑ που έχουν συντάξει για κάθε ανήλικο, ημερομηνία χρονολογικά τελευταίας κοινωνικής εκθέσεως, καθώς και τον συναισθηματικό δεσμό, την στήριξη και το ενδιαφέρον που εκδηλώνει η βιολογική οικογένεια και β)τον ορισμό ενός υπευθύνου ανά δομή με γνωστοποίηση των στοιχείων του, ο οποίος θα χρησιμεύει ως σύνδεσμος με τον Εισαγγελέα Ανηλίκων. Στη συνέχεια δε ο Εισαγγελέας Ανηλίκων με τη συνεργασία του ανωτέρω υπευθύνου θα ενεργεί ό, τι απαιτείται για τη διευθέτηση της «νομικής κατάστασης» του κάθε ανηλίκου.

II. Ως προς τη διαδικασία αφαίρεσης της επιμέλειας/γονικής μέριμνας των ανηλίκων από τους γονείς ή τους ασκούντες την επιμέλεια αυτών:

Α) Απροθυμία των φορέων παιδικής προστασίας να υποδεχθούν ανήλικα, κυρίως όταν αυτά παρουσιάζουν προβλήματα συμπεριφοράς, με αποτέλεσμα την μακρόχρονη παραμονή τους σε παιδιατρικές ή παιδοψυχιατρικές κλινικές, χωρίς να έχουν ανάγκη νοσηλείας, κάποιες φορές με αστυνομική φύλαξη, με όποια προβλήματα αυτό συνεπάγεται.

Το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί με την τήρηση μητρώου από το ΕΚΚΑ, με το οποίο θα πρέπει να επιδιωχθεί συνεννόηση του κάθε Εισαγγελέα Ανηλίκων, σύμφωνα με το πρότυπο της Εισαγγελίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, το οποίο (μητρώο) θα ενημερώνεται κάθε Δευτέρα από τους φορείς παιδικής προστασίας και στο οποίο θα αναγράφεται η δυναμικότητα των φορέων, ο αριθμός των κατειλημμένων θέσεων, των θέσεων σε αναμονή και των διαθέσιμων θέσεων, καθώς και το φύλο, η ηλικία και οι ειδικότερες προύποθέσεις εισαγωγής, όπως για παράδειγμα οι ιδιαιτερότητες της κατάστασης υγείας των ανηλίκων, ώστε ο Εισαγγελέας να δύναται σε κατεπείγουσες περιπτώσεις να διατάξει άμεσα την τοποθέτηση του ανηλίκου στον συγκεκριμένο φορέα, χωρίς να αναμένει απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, αφετέρου δε να είναι σε θέση σε κάθε περίπτωση να αξιολογεί την ενδεχόμενη άρνηση του ιδρύματος.

Β) Μη επαρκώς τεκμηριωμένες και βοηθητικές εκθέσεις κοινωνικής έρευνας που υποβάλλονται στους εισαγγελικούς λειτουργούς.

Για την πληρότητα των πιο πάνω εκθέσεων θα πρέπει:

1)            Ο κοινωνικός λειτουργός να έχει επαρκή γνώση του υπό διερεύνηση περιστατικού. Έτσι ο Εισαγγελέας Ανηλίκων, πέραν του γενικού τυποποιημένου εγγράφου, που αφορά την εντολή διενέργειας κοινωνικής έρευνας στην οικία, όπου διαμένει ο ανήλικος, για τη διαγνωστική εκτίμηση των αναγκών του, πρέπει να αποστέλλει στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου ως εμπιστευτικό και ένα επιπλέον έγγραφο, το οποίο παρέχει στον κοινωνικό λειτουργό πληροφορίες σχετικά με: α) το συμβάν που αποτέλεσε την αφορμή για την εισαγγελική παραγγελία, β) την τυχόν διενέργεια παλαιότερης κοινωνικής έρευνας στην συγκεκριμένη οικογένεια, γ) την κοινωνική υπηρεσία που είχε επιληφθεί καθώς και δ) οποιαδήποτε άλλη κρίσιμη κατ' αυτόν πληροφορία που θα πρέπει ο κοινωνικός λειτουργός να γνωρίζει, προκειμένου να διευκολυνθεί στη διεξαγωγή της κοινωνικής έρευνας. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνονται κατά πολύ τόσο οι κοινωνικοί λειτουργοί που συντάσσουν, όσο και οι Εισαγγελείς που αξιολογούν τις εκθέσεις κοινωνικής έρευνας.

2)            Να εφαρμόζεται μία ενιαία μεθοδολογία για τη διαγνωστική εκτίμηση των αναγκών του παιδιού.

Σας προωθούμε κατόπιν αυτών 1 )εμπιστευτικό έγγραφο και 2) έντυπο έκθεσης κοινωνικής έρευνας που εκπονήθηκε στα πλαίσια ευρείας σχετικής εκπαίδευσης κοινωνικών λειτουργών των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων της χώρας από διάφορους φορείς (ΕΚΚΑ, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού κλπ), τα οποία χρησιμοποιούνται με επιτυχία από την Εισαγγελία Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, προκειμένου, μέσα σε εύλογο χρόνο, να επιτευχθεί η γενίκευση της χρήσης τους. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να αποστείλετε το έντυπο της «έκθεσης κοινωνικής έρευνας για τη διαγνωστική εκτίμηση των αναγκών του παιδιού και τιης οικογένειας» στις κοινωνικές υπηρεσίες όλων των Δήμων της περιφέρειάς σας, ώστε όλες πλέον οι εκθέσεις κοινωνικής έρευνας, που σας υποβάλλονται, να έχουν αυτόν τον τύπο και να είναι πλήρεις και τεκμηριωμένες, με σαφείς προτάσεις προς τον Εισαγγελέα.

Τελειώνοντας, θέλουμε να επισημάνουμε την αναγκαιότητα τήρησης στατιστικών στοιχείων από την κάθε Εισαγγελία Πρωτοδικών-αν δε αυτή διαθέτει Τμήμα Ανηλίκων, από το αρμόδιο Τμήμα- για τις υποθέσεις αφαίρεσης της επιμέλειας ή της γονικής μέριμνας ανηλίκων από τους γονείς ή τους ασκούντες την επιμέλεια αυτών. Τα στατιστικά αυτά στοιχεία (σχετικά με τον αριθμό των παιδιών των οποίων η επιμέλεια/γονική μέριμνα αφαιρέθηκε από τους γονείς ή τους ασκούντες την επιμέλεια αυτών κατ' έτος, τους λόγους αυτής της αφαίρεσης, τον αριθμό των ανηλίκων που τοποθετήθηκαν σε ανάδοχη οικογένεια, σε συγγενείς-συγγενική αναδοχή, σε ίδρυμα, καθώς και τον αριθμό των ανηλίκων που μετακινήθηκαν από ένα ίδρυμα σε άλλο ίδρυμα) θα επιτρέπουν αφενός μεν την καλύτερη κατανόηση του προβλήματος της παιδικής κακοποίησης (σωματικής και σεξουαλικής) και παραμέλησης, αφετέρου δε τον έλεγχο και την εποπτεία των εκκρεμών υποθέσεων και την ευχερέστερη πρόληψη τυχόν λαθών (τήρηση προθεσμιών, έλεγχος των εκδοθεισών αποφάσεων, που ενίοτε δεν κοινοποιούνται στον Εισαγγελέα Ανηλίκων). Το αρχείο δε αυτό (excel) είναι ευχερές στη χρήση και δεν επιβαρύνει τους Εισαγγελείς αλλά αντίθετα τους διευκολύνει ιδιαίτερα στο έργο τους. Έτσι, κάθε Εισαγγελία Πρωτοδικών, αν δε διαθέτει Τμήμα Ανηλίκων, το αρμόδιο αυτό Τμήμα, θα πρέπει στο εξής να τηρεί αρχείο στο οποίο θα καταχωρίζονται τα εξής στοιχεία:

Α) Ονοματεπώνυμο ανηλίκου

Β) Ο αριθμός της διάταξης αφαίρεσης της επιμέλειας/γονικής μέριμνας Γ) Το είδος της διάταξης (αφαίρεση επιμέλειας, αφαίρεση γονικής μέριμνας, προσωρινή φιλοξενία)

Δ) Το διατακτικό αυτής (συγγενική αναδοχή, αναδοχή, τοποθέτηση σε ίδρυμα, ενδοϊδρυματική μετακίνηση)

Ε) Αιτία απομάκρυνσης (σωματική κακοποίηση, σεξουαλική κακοποίηση, παραμέληση, εγκατάλειψη)

ΣΤ) Αριθμός αίτησης προς το Δικαστήριο Ζ) Αριθμός απόφασης

Η) Αποτέλεσμα δίκης (συγγενική αναδοχή, αναδοχή, τοποθέτηση σε ίδρυμα, ενδοϊδρυματική μετακίνηση, επιστροφή στους γονείς).

Στις αρχές δε του κάθε έτους τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να υποβάλλονται από τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών της Χώρας και όπου υπάρχουν Τμήματα Ανηλίκων από τα αρμόδια Τμήματα, στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και δη στον Αντεισαγγελέα που εποπτεύει τις υποθέσεις των Ανηλίκων.

 

 

Η Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου

 

Γεωργία Αδειλίνη,

 

=================================================

σσ. Επειδή το κείμενο έχει ληφθεί από pdf μέσω OCR, υπάρχει  περίπτωση να έχουν εμφιλοχωρήσει σφάλματα. Το πρωτότυπο κείμενο βρίσκεται 

 https://eisap.gr/%ce%b5%ce%b3%ce%ba%cf%8d%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82-5-2021/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"