Σάββατο, 26 Ιουνίου 2021

N. 4811/2021 Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομι- κών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων κτλ

 

N. 4811/2021

Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομι-

κών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μετα-

φορών, Υγείας και Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις

παραγωγικές δραστηριότητες και την ενίσχυση

της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις

 

 

Άρθρο 62

Επίλυση διαφορών επί δικαιωμάτων

διανοητικής ιδιοκτησίας

Η συζήτηση των αγωγών επί των διαφορών επί δι-

καιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που προκύπτουν

κατά την εκτέλεση επιμορφωτικών προγραμμάτων σε

μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς με ελάχιστο ετήσιο

προϋπολογισμό μεγαλύτερο των δέκα εκατομμυρίων

(10.000.000,00) ευρώ, προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα

σε εξήντα (60) ημέρες από την συμπλήρωση των κατά το

άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Κ.Πολ.Δ.),

προθεσμιών. Αναβολή της συζήτησης κατά το άρθρο

241 Κ.Πολ.Δ. δεν επιτρέπεται. Η απόφαση εκδίδεται υπο-

χρεωτικά εντός εξήντα (60) ημερών από τη συζήτηση

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ

                   ΝΟΜΟΣ 3852 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010)

 

Νέα Αρχιτεκτονική της ΑυτοΔιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4548       (ΦΕΚ Α 104/13.6.2018)
 Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών.
 

 

 

   Ν.  3190  της   9/16-4-55   (Α 91).  Περί  Εταιρειών

   Περιωρισμένης Ευθύνης .

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4072 (ΦΕΚ Α 86 11.4.2012)
 
 Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις.

 

 
   Νόμος 711 της 26/27.9.1977: Περί Ειδικών
   Τουριστικών Λεωφορείων.- (Α` 284).
 
 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2971    ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001

   Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις      

  

 

 

        NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4270 (ΦΕΚ Α 143/28-6-2014)

 

 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859ΦΕΚ Α'248 7.11.2000

   Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας  

 

 

Ν 2251/1994: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ-  
 

 

 
 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"